Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 30. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 30. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 132 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 269,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 30,16%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1250,0/100 000 obyvateľov. 
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 9,8% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy.
  • V 30. kalendárnom týždni 2023 bol hlásený 1 prípad chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 2,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  klesla o 92,31%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (4,0/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 69% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 57% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 30. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 34 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 142,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 64,22%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 20-59 ročných, kde dosiahla hodnotu 211,9/100 000 obyvateľov.  
  • Počas 30. týždňa nebol hlásený žiaden prípad komplikácie zo všetkých ARO. 
  • V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 11 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 46,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 21,43 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných (81,5/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 30. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote