Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 29. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 29. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 29. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 189 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 419,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 32,50%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1463,7/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3,2% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy.
  • V 29. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 13 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 28,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  klesla o 45,84%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (42,8/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 29. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 29. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 95 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 397,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 22,77%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 20-59 ročných, kde dosiahla hodnotu 489,0/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,1% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie.
  • V 29. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 14 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 58,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 12,50 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných (141,8/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 29. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


    Oddelenie Epidemiológie
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
    so sídlom v Rimavskej Sobote