Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 26. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 26. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 26. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 358 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 761,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 27,96%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3345,6/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 4,5% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy.
  • V 26. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 17 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 36,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  ostala nezmenená. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (49,1/100 000). Ochorenia hlásilo 54% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 26. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 26. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 156 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 652,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 35,27%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 841,0/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 26. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 18 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 75,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 18,19%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných (96,3/100 000). Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 65% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 26. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote