Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 25. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 25. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 25. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 497 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1014,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 6,84%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2927,4/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 2,4% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy.
  • V 25. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 17 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 34,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  klesla  o 63,83%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (45,3/100 000).
  • V 25. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.  Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 25. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 25. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 241 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 840,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 22,82%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2196,0/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,4% prípadov zo všetkých ARO. Medzi hlásenú komplikáciu patrila pneumonia. 
  • V 25. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 22 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 76,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 45,45%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných (115,4/100 000).
  • V 25. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 25. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote