Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 24. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 24. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 24. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 463 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 944,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla 10,09%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3185,7/100 000 obyvateľov. Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,1% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 24. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 47 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 95,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  klesla  o 34,72%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných  (609,5/100 000).
  • V 24. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 24. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 24. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 186 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 686,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 23,12%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných, kde dosiahla hodnotu 1723,8/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 24. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 12 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 44,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym ostala nezmenená. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných (62,7/100 000).
  • V 24. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 76% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 24. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote