Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 23. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 23. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 23. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 515 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1142,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla 5,33%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3017,6/100 000 obyvateľov. Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 23. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 72 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 159,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  stúpla  o 48,61%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných  (464,4/100 000).
  • V 23. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. 
  • Ochorenia hlásilo 54% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 57% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 23. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 23. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 143 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 690,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 23,53%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2523,0/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 23. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 12 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 57,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  stúpla  o 58,34%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (463,1/100 000).
  • V 23. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.
  • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 23. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19. 

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote