Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 22. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 22. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 22. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 544 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1110,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla 17,06%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6-14 ročných, kde dosiahla hodnotu 2370,6/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3,5% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy.
  • V 22. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 37 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 75,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  klesla  o 48,82%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (119,9/100 000).
  • V 22. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. 
  • Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 22. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorenia sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote sú povolené návštevy na všetkých oddeleniach nemocnice. 

Okres Revúca        

  • V 22. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 187 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 782,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 26,32%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2102,5/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 22. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 5 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 20,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (29,6/100 000).
  • V 22. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.
  • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 65% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 22. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásené žiadne prípady na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorenia sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením v Nemocnici s poliklinikou Revúca sú návštevy povolené na všetkých oddeleniach nemocnice.

        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote