Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 21. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 21. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 21. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 589 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1338,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 53,617%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3444,0/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 5,6% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sínusitídy.
  • V 21. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 65 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola147,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 35,4 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20 -59 ročných  (128,6/100 000).
  • Ochorenia hlásilo  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 62 % ,52% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 21. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené 16 prípadov na ochorenie COVID-19 

Okres Revúca        

  • V 21. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 97 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 576,5 /100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 6,82%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 až 14 ročných, kde dosiahla hodnotu1058,5 /100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 21. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0  prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 0,/0100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 43,5%.
  • Ochorenia hlásilo 50% všeobecných lekárov pre deti a dorast ,41% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 21. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 6 prípadov na ochorenie COVID-19

        

         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote