Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 20. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 20. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 20. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 392 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 620,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla 51,48%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6-14 ročných, kde dosiahla hodnotu 1987,9/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,0% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy.
  • V 20. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 33 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 52,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  klesla  o 71,26%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných  (270,9/100 000).
  • V 20. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.  Ochorenia hlásilo 92% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 72% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 20. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorenia sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote sú povolené návštevy na všetkých oddeleniach nemocnice. 

Okres Revúca        

  • V 20. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 208 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 618,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 40,99%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6-14 ročných, kde dosiahla hodnotu 1578,1/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 20. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 19 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 56,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 14,70%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (86,3/100 000).
  • V 20. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. Ochorenia hlásilo 63% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 100% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 20. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené 4 prípady na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorenia sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením v Nemocnici s poliklinikou Revúca sú návštevy naďalej povolené len v obmedzenom režime - dvakrát do týždňa na všetkých oddeleniach nemocnice.

        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote