Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 14. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 14. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 954 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1632,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 7,1%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu  4780,4/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 40 prípadoch v 4,2% zo všetkých ARO. 
 • V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 138 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 236,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 59,7%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných 389,0/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 67% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 14. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 14. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.


Okres Revúca        

 • V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 353 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1200,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 15,2% . Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 - 14 ročných, kde dosiahla hodnotu 3367,8/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 18 prípadoch v 5,1% zo všetkých ARO. 
 • V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 20 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 68,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 30,7%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20 – 59 ročných 91,1/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 79% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 14. kalendárnom týždni 2024 sme hlásili  jedno ochorenie Covid-19. 
 • V 14.kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote