Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 13. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 13. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 846 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1524,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 18,1%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu  4113,5/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 26 prípadoch v 3,1% zo všetkých ARO. 
 • V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 82 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 147,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 15,1%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných 239,1/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 79% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 64% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 13. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 13. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.


Okres Revúca        

 • V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 375 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1416,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 19,8% . Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 4625,6/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 26 prípadoch v 6,9% zo všetkých ARO. 
 • V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 26 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 98,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 33,5%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6 – 14 ročných 168,4/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 63% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 13. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili žiadne ochorenie Covid-19. 
 • V 13.kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.

        


   Oddelenie Epidemiológie
   Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
   so sídlom v Rimavskej Sobote