Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 11. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 11. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 •  V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1153 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1826,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 96,4%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu  4945,2/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 36 prípadoch v 3,1% zo všetkých ARO. 
 • V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 223 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 353,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  dvojnásobne vzostupila. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných 1050,9/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast  a 75% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 11. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 11. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.


Okres Revúca        

 • V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 526 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1702,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 80,9% . Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 14-19 ročných, kde dosiahla hodnotu 5653,1/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 27 prípadoch v 5,1% zo všetkých ARO. 
 • V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 36 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 116,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 27,8 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných 214,1/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 74% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 11. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili žiadne ochorenie Covid-19. 
 • V 11.kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.


        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote