Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 10. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 10. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1373 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1893,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala pokles o 7,1%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 - 19 ročných, kde dosiahla hodnotu 4146,7/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 82 prípadoch s 6,0% zo všetkých ARO. 
 • V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 121 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 166,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala pokles o 32,7%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15 - 19 ročných 666,8/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast 86% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 10. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 10. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani v školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 547 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2103,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala vzostup o 46,9%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 – 14 ročných, kde dosiahla hodnotu 3502,5/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1 prípade s 0,2% zo všetkých ARO. 
 • V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 109 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 419,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala 5 násobný vzostu. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných 518,4/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 67% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 10. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili žiadne ochorenie na Covid-19. 
 • V 10. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani v školskom zariadení.

        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote