Aktuality

Späť 22.marca SVETOVÝ DEŇ VODY 2024

                                                                                                     SVETOVÝ DEŇ VODY 2024


 


Svetový deň vody si pripomíname 22. marca už viac ako tri desaťročia. Každoročne je inak tematicky orientovaný a tohto-ročnou témou je "Voda pre mier".

2,2 miliardy ľudí dnes stále nemá prístup k bezpečnej pitnej vode a zhruba polovica svetovej populácie pociťuje vážny nedostatok vody  aspoň  časť roka. Katastrofy súvisiace s vodou dominovali v zozname katastrof za posledných 50 rokov a predstavujú 70 % všetkých úmrtí súvisiacich s prírodnými katastrofami. 
Len 0,5 %  vody na Zemi je využiteľná a dostupná sladká  voda. Za posledných 20 rokov sa zásoba suchozemskej vody ( vrátane pôdnej vlhkosti, snehu a ľadu) znižovala rýchlosťou 1 cm za rok. Klimatické zmeny, rast populácie a zvyšujúci sa nedostatok vody budú vyvíjať tlak na zásobovanie potravinami, keďže väčšina využívanej sladkej vody (cca 72 %) sa spotrebuje v poľnohospodárstve.

Voda  môže byť prostriedkom mieru  alebo vyvolať konflikt. Keď ľudia nemajú rovnaký alebo žiadny prístup k pitnej vode, ak  je voda  vzácna  alebo  znečistená, môže  narastať napätie medzi  komunitami  a krajinami. UNICEF uvádza, že  deti mladšie ako 15 rokov  žijúce  v krajinách  postihnutých  dlhotrvajúcim  konfliktom  majú  v  priemere  takmer  trikrát  vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na hnačkové ochorenia spôsobené nedostatkom bezpečnej vody a hygieny ako priamym násilím. 

Voda často zohráva úlohu počas konfliktov a môže sa stať:
- spúšťačom, keď sa záujmy rôznych užívateľov vody, vrátane štátov a provincií, stretnú a sú vnímané ako nezlučiteľné, alebo keď sa zníži množstvo a/alebo kvalita vody, čo môže ovplyvniť zdravie ľudí a ekosystémov,
- zbraňou počas konfliktu, keď je voda používaná ako prostriedok na získanie alebo udržanie kontroly nad územím a obyvateľstvom alebo ako prostriedok nátlaku na oponentov,
- obeťou konfliktu, keď sa vodné zdroje, vodné systémy alebo zamestnanci verejných služieb stanú úmyselnými alebo náhodnými obeťami alebo terčom násilia. Útoky na civilnú infraštruktúru vrátane vodných systémov predstavujú vážne zdravotné riziká a porušujú medzinárodné humanitárne právo.

Viac ako 3 miliardy ľudí na celom svete závisia od vody, ktorá prekračuje štátne hranice. Cezhraničné vody predstavujú 60 % svetových tokov sladkej vody a zo 153 krajín, ktoré zdieľajú rieky, jazerá a vodné zdroje so svojimi susedmi, len 24 krajín uvádza, že majú dohody o spolupráci pre spoločné využívanie vody. 
Vzhľadom na zmeny klímy existuje naliehavá potreba v rámci krajín aj medzi nimi zjednotiť sa pri ochrane a zachovaní nášho najcennejšieho zdroja. S rastom populácie bude voda čoraz dôležitejšia v boji proti chudobe a zhoršovaniu životného prostredia. Spolupráca v oblasti vody môže vybudovať životne dôležitú odolnosť voči extrémnym poveternostným udalostiam a pomôcť obyvateľom zmierniť zmeny klímy a prispôsobiť sa jej.
Verejné zdravie a prosperita, potravinové a energetické systémy, hospodárska produktivita a environmentálna integrita – to všetko závisí od dobre fungujúceho a spravodlivo riadeného vodného cyklu. Nediskriminácia a rovnosť pri zabezpečovaní prístupu k pitnej vode môžu mať pozitívny dominový efekt v celej spoločnosti. Mierová spolupráca okolo vody sa môže pretaviť do spolupráce  vo  všetkých  sektoroch. Cezhraničná  a sektorová   spolupráca v oblasti vodného hospodárstva prináša výhody, ktoré urýchľujú pokrok v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja, vrátane poskytovania bezpečnej pitnej vody a hygieny, zvyšovania potravinovej bezpečnosti, udržiavania zdravých ekosystémov, pomáha riešiť odolnosť voči zmene klímy a prispieva k znižovaniu rizika katastrof. Cezhraničná spolupráca je nevyhnutná na vytvorenie podmienok pre investície a bezpečnosť. Zvyšuje tiež pripravenosť na ochranu ekosystémov a ľudského zdravia, najmä v prípade krízy, ako je sucho, záplavy alebo náhodné znečistenie.
V histórii sa vyskytlo oveľa viac prípadov spolupráce ako konfliktov súvisiacich s vodou, ale je potrebné urobiť oveľa viac. Musíme konať na základe vedomia, že voda nie je len zdrojom, ktorý treba využívať a o ktorý treba súťažiť – je to ľudské právo. Krajiny by mali vypracovať dohody a zriadiť inštitúcie na mierové hospodárenie s vodnými zdrojmi, ktoré prekračujú medzinárodné hranice. Spolupráca pri cezhraničných vodách je nevyhnutná pre mier a prosperitu. Vlády by mali spolupracovať bilaterálne, regionálne aj globálne, napríklad prostredníctvom podpisu a implementácie Dohovoru OSN o vode a Dohovoru o vodných tokoch. Na miestnej a národnej úrovni musia rôzni užívatelia vody – najmä vodohospodárske služby, energetika, poľnohospodárstvo a priemysel – spolupracovať prostredníctvom integrovaného prístupu k riadeniu vodných zdrojov a podporovať obehové hospodárstvo, ktoré rešpektuje ľudské práva. Ako jednotlivci môžeme vodu využívať opatrnejšie, čím znížime stres na životné prostredie a vodnú infraštruktúru. 
Nedostatok vody je čoraz väčším problémom na každom kontinente, pričom najviac sú postihnuté chudobnejšie komunity. Na vybudovanie odolnosti voči klimatickým zmenám a na to, aby sme zabezpečili trvalo udržateľný rozvoj pri rastúcej populácii, je potrebné k riadeniu tohto obmedzeného zdroja zaujať integrovaný a inkluzívny prístup zameraný na ľudské práva a založený na spoľahlivých a dôveryhodných údajoch. V tejto súvislosti môže byť voda katalyzátorom mieru na všetkých úrovniach.


                                       Aktivity pri príležitosti Svetového dňa vody 2024 v našom regióne:

  • Dňa 21. marca 2024 (štvrtok) v čase 9.00 – 11.00 a 13.00 - 14.00 hod. budú zamestnanci odd. Hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote poskytovať obyvateľom okresov Rimavská Sobota a Revúca konzultácie v oblasti pitnej vody, kontroly kvality vody, ochrany vodných zdrojov, úpravy vody a pod., a to v sídle RÚVZ na ul. Tomášikovej 1800/14 v Rimavskej Sobote (2. poschodie, č. dverí 25, 33 a 34). K dispozícii sme aj na tel. číslach: 0918 542 761, 047/56 31 121, klp. 118, 126, 127 a v prípade e-mailových otázok sa na nás môžete obrátiť na adrese: rs.hzp@uvzsr.sk. Zároveň prosíme občanov, aby nám nenosili vzorky vôd zo svojich studní, nakoľko nedisponuje vlastným laboratóriom a vzorky nevieme vyšetriť. 
  • Bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany zabezpečuje pre obyvateľov Banskobystrického kraja RÚVZ v Banskej Bystrici. Vzorku je potrebné odobrať v deň  vyšetrenia  ( 21. marca 2024 ) do čistej, vypláchnutej  plastovej  fľaše v množstve najviac  0,5 litra  a priniesť  dňa 21. marca 2024 v čase 8.00 - 13.00 hod. na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1. 
  • Zber vzoriek vôd z individuálnych súkromných vodných zdrojov  na bezplatné vyšetrenie len v ukazovateli dusičnany bude zabezpečovať aj Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., závod Rimavská Sobota. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (21. alebo 22. marca 2024) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť dňa 21. alebo 22. marca 2024 v čase 8.00 - 10.00 hod.  na vrátnicu  závodu  StVPS, a.s., Duklianskych hrdinov  42,  Rimavská Sobota. Vzorku (fľašu) je potrebné označiť (miesto odberu, meno, telefonický alebo mailový kontakt).
  • Upozorňujeme, že vyšetrenie ukazovateľov dusitany a dusičnany nevypovedá o zdravotnej bezpečnosti vody, je len indikátorom blízkeho zdroja znečistenia vody (najmä z poľnohospodárskej činnosti, priesaku zo žúmp, septikov, hnojísk a pod.). Všetkým vlastníkom studní, ktorí vodu z vlastnej studne používajú na pitie, varenie a iné domáce účely, odporúčame pravidelné overovanie jej kvality analýzou vzorky vody v akreditovanom laboratóriu aspoň raz ročne, a to vyšetrením aspoň v rozsahu tzv. minimálnej analýzy.
  • ÚVZ SR pre verejnosť pripravil krátky anonymný online dotazník „Mám rád vodu“, prostredníctvom ktorého môžu spotrebitelia vyjadriť svoj názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník je dostupný na webovej stránke:

https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ako-vn%C3%ADmate-kvalitu-pitnej-vody-pribl%C3%AD%C5%BEte-n%C3%A1m-svoje-postoje v-dotazn%C3%ADku1

  • Jesseniova lekárska fakulta v Martine v spolupráci s ÚVZ SR pripravila dotazník pre ľudí, ktorí využívajú vodu z vlastnej studne. Odpovede poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní. On-line dotazník „Postoje a spôsob správania sa majiteľov domových studní“ je dostupný na odkaze:  https://forms.office.com/e/bieatjEzPM

Spracovala: RNDr. Milecová, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote
Zdroj údajov:  https://www.un.org/en/observances/water-day

 

Svetový deň vody 2024 na RÚVZ v Rimavskej Sobote

https://www.uvzsr.sk/documents/d/ruvzrs/svetovy-den-vody-na-ruvz-2024