Aktivity a podujatia RÚVZ


 


 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlásil 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorý každoročne pripadá na 4.marec.

Víťazom tohtoročného kola sa stala trieda 5. B, ZŠ, J. Kronera 25, Martin. 

Svetový deň vody je každoročne využívaný na zvyšovanie povedomia a informovanie verejnosti o vode a tiež na mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia s vodou.

Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janerio. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

Členské štáty OSN boli vyzvané, aby v tento deň vyvíjali aktivity, organizovali semináre, prednášky, výstavy, diskusné fóra a publikovali informačné materiály s problematikou zachovania a rozvoja vodných zdrojov. Od roku 1993 si Svetový deň vody pripomíname aj u nás vždy s novou aktuálnou témou o problematike vody.

Týmto spôsobom je možné každoročne sa zaoberať problémami týkajúcimi sa zásobovania pitnou vodou, zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody, zvýšiť účasť a spoluprácu vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora na mobilizácii pre riešenie aktuálnych a závažných problémov, ktoré priamo súvisia s vodou.

Témou tohtoročného Svetového dňa vody je Voda pre mier

Uvedená téma sa snaží poukázať na rôzne témy ako napr. aj na osobné záväzky, ktoré môžu pomôcť k riešeniu vodnej a sanitačnej krízy a navrhuje tieto opatrenia:

Upratujte: Zúčastnite sa čistenia miestnych riek, potokov, jazier či mokradí vo Vašom okolí.

  • Šetrenie vodou: Pri umývaní zubov, umývaní riadu a príprave jedla nenechajte vodu zbytočne tiecť. Sprchujte sa kratšie.
  • Prelomte tabu: Rozprávajte sa o tom, ako nedostatok vody, prístupu k toalete a hygiene znižuje kvalitu života počas menštruácie.
  • Bezpečné splachovanie: Vymeňte staré vodovodné a kanalizačné potrubia, vyprázdnite plné žumpy a nahláste nezákonné nakladanie s kalom alebo likvidáciu žumpy.
  • Prestaňte so znečisťovaním: Nevylievajte potravinové oleje ani iný odpad, lieky či iné chemikálie do umývadla alebo kanalizácie.
  • Ochraňujte prírodu: Zasaďte strom alebo vytvorte dažďovú záhradu. Použite prírodné riešenia na zníženie rizika záplav a akumulácie vody.
  • Stravujte sa lokálne: Nakupujte miestne sezónne potraviny a hľadajte produkty vyrobené s menším množstvom vody.
  • Zaujímajte sa: Zistite, odkiaľ je vaša voda a ako sa s ňou hospodári. Navštívte čistiareň odpadových vôd, aby ste videli, ako sa nakladá s odpadovou vodou.   Napíšte Vašim zvoleným zástupcom o vyčlenenie rozpočtu na správne hospodárenie s vodou. 

Do kampane sa môžete zapojiť aj priamo na:      https://www.unwater.org 

Úrad verejného zdravotníctva tohto roku pripravil pre verejnosť online dotazník „Mám rád vodu“, v ktorom sa zisťuje záujem verejnosti na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Pre záujemcov bude dotazník uverejnený aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR  (www.uvzsr.sk): https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ako-vn%C3%ADmate-kvalitu-pitnej-vody-pribl%C3%AD%C5%BEte-n%C3%A1m-svoje-postoje-v-dotazn%C3%ADku1

Cieľom Svetového dňa vody je každoročne upozorňovať na stav vôd vo svete a aktuálne  upozorniť aj na udržateľné riadenie zdrojov  pitnej  vody a zvýraznenie významu vody pre ľudstvo.

Svetový deň vody je vhodnou príležitosťou na informovanie a osvetu verejnosti v tejto oblasti.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine ponúka dňa 22.3.2024 v čase od 08.00 do 13.00 hod.konzultačné služby  ( 2. poschodie č. dv. 18,19 ) alebo 043/401 29 31, 401 29 32, 0911 766 750. 

            Občania majú možnosť v tento deň využiť  skúsenosti odborných pracovníkov úradu,   zamerané na otázky týkajúce sa kvality pitnej vody v okresoch Martin a Turčianske Teplice, ukazovateľov kvality pitnej vody,  zdravotného významu pitnej vody,  rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody,  problematiky individuálneho a hromadného zásobovania pitnou vodou, ochrany zdrojov pitnej vody.

Ďalšie informačné materiály, dotazníky: 
Vlastníte studňu?
Postoje a spôsob správania sa majiteľov domových studní
Mám rád vodu