Aktivity a podujatia RÚVZ

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27 pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

organizuje týždeň otvorených dverí
od 23.10.2023 – 27.10.2023
9.00 – 12.00 hod
..

Vítaní sú zamestnanci, zamestnávatelia s konkrétnymi otázkami, námetmi, hľadaním možných riešení v problematike ochrany a podpory zdravia pri práci, identifikácie a posudzovania rizík, rizikových prác, zdravotného dohľadu, vykonávania preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci...

Cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na všetkých pracoviskách. Na európskej úrovni ho koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU – OSHA). Realizáciu podujatí a činností na národných úrovniach zabezpečujú partneri agentúry v 28 členských štátoch EÚ i mimo nej.

Na webovej stránke www.healthy-workplaces.eu venovanej aktuálnej kampani sú ponúknuté viaceré praktické nástroje, ktoré môžu pomôcť organizáciám pri zlepšovaní riadenia BOZP a zvyšovaní úrovne BOZP na pracoviskách. Motiváciu môžu zamestnávatelia a zamestnanci čerpať aj z prípadových štúdií agentúry EU – OSHA, ktoré obsahujú príklady dobrej praxe účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia.

Každý európsky týždeň organizovaný agentúrou EU-OSHA a jej partnermi sa orientuje na tému kampane a je zameraný na zvýšenie informovanosti o význame aktívneho, participatívneho riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Svetový deň vody - 22. marec 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine ponúka dňa 22.03.2023 v čase od 09.00 do 11.00 hod. možnosť vyšetrenia vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a dňa 22.03.2023  v čase od 09.00 do 14.00 hod. bude zároveň poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality pitnej vody ( 2. poschodie č. dv. 18 ).