Kalendár

posledný mesiac máj 2015 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31

Očkovací kalendár na rok 2015

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ Tlačiť E-mail
Piatok, 15 Máj 2015 10:15

WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ (pdf)

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 30 Apríl 2015 12:05

chripkaV 18. kalendárnom týždni bolo hlásených 28 243 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 222,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni.  Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 12,4 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných osôb, t. j. 3 330,2/100 000  (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 537 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (319). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (132) a pneumónie (86).

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Postup pri umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Pondelok, 27 Apríl 2015 00:00

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v prípade prijatých  žiadostí fyzických a právnických osôb vo veci umiestnenia výživového doplnku na trh v Slovenskej republike,  s cieľom ďalšej aktualizácie informácie k  žiadosti pri umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike s platnosťou od 30. 4. 2015 poskytuje nasledovné:
 

V prípade výživových doplnkov podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007- OL, ktorým sa vydáva siedma hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení má každý pred umiestnením výživového doplnku na trh v SR oznamovaciu povinnosť (§ 16, ods. 8 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16826/2007 – OL v platnom znení).

Posledná úprava Štvrtok, 30 Apríl 2015 10:04
Čítať celý článok...
 
Informácia o vykonaných kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože Tlačiť E-mail
Piatok, 24 Apríl 2015 12:27

V nadväznosti na prijaté oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Českej republiky – Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože, pôvodom z Poľska a poskytnutý distribučný zoznam z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nitra, ktorá vykonala kontrolu v spoločnosti Sniežik s.r.o. (príjemca predmetného výrobku v Slovenskej republike) boli prekontrolované všetky zariadenia spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, uvedené na distribučnom zozname.

Jedná sa o výrobok Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože, hlbokozmrazené, dátum výroby: 31.3.2015, DMT: 29.3.2016, šarža 30032015, balenie: VAC sáček, 2 kg,  krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Zaklady Miesne Unimies Sp. z o.o., PL 12030323WE, dodávateľ z Českej republiky firma Twardzik CZ s.r.o., Panska 25/A, Kunovice, príjemca zásielky v Slovenskej republike Sniežik s.r.o., Lahňa 269, 951 24 Čáb.

Čítať celý článok...
 
Expertné stretnutie hlavných hygienikov V4 v Bratislave Tlačiť E-mail
Piatok, 24 Apríl 2015 07:07

Pri príležitosti predsedania Slovenska v rámci Vyšehradskej skupiny  sa v dňoch 22. a 23. apríla v Bratislave konalo expertné stretnutie hlavných hygienikov V4. Hlavný hygienik SR a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva privítali delegácie z Maďarska, Poľska a z Českej republiky. Ťažiskovými  témami rokovania boli: Intervencie vo výžive a zdravom životnom štýle ako faktor prevencie obezity a ostatných neprenosných chronických ochorení; Pripravenosť krajín V4 na vysoko virulentné  nákazy; Situácia v sledovaní stavu zdravia rómskej populácie v krajinách V4. Aktuálnosť týchto tém sa odrazila aj na prezentáciách zúčastnených krajín. Odborné príspevky ukázali, že Slovensko ako i krajiny V4 spájajú podobné problémy a hľadajú sa riešenia v mnohých spoločných bodoch.  „Sociálne, ekonomické a legislatívne rámce fungovania verejného zdravotníctva má každá krajina nastavené, ale súčasne je potrebná ich neustála aktualizácia vzhľadom na nové okolnosti doby a vývoja spoločnosti“, uviedol na stretnutí hlavný hygienik SR.  Prezentácie a diskusie z rokovania načrtli smerovania na národnej úrovni a taktiež snahu spojiť sily a spolupracovať s cieľom prevencie a zlepšenia zdravotného stavu občanov.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody v Gabčíkove Tlačiť E-mail

sdv2015_logoDňa 19. marca 2015 sa v Kultúrnom dome v Gabčíkove pri príležitosti Svetového dňa vody 2015 a realizácie projektu Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty dezinfekcie uskutočnila beseda Pitná voda v Gabčíkove. Besedu pripravil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Nitra (Odštepný závod Dunajská Streda) a obcou Gabčíkovo.

Na besede odzneli v rámci programu odzneli 4 prednášky:

- Svetový deň vody, Kvalita pitnej vody v Gabčíkove,

- Projekt Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty dezinfekcie – miestny vodovod Gabčíkovo,

- Potenciálne rizika znečistenia zdrojov pitných vôd v lokalite Gabčíkovo.

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte škodlivého výrobku – hlbokozmrazené kuracie stehná bez kosti a kože, pôvodom z Poľska Tlačiť E-mail
Utorok, 21 Apríl 2015 13:13

kuracie_Salmonella_2015_02sDňa 20. 4. 2015 o 15,23 hod. bol Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z národného kontaktného bodu pre Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) v Slovenskej republike zaslaný distribučný zoznam poskytnutý Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) Nitra, ktorá vykonala kontrolu v spoločnosti Sniežik s.r.o. (príjemca predmetného výrobku v Slovenskej republike), pri ktorej zistila, že predmetný výrobok bol distribuovaný do zariadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení.

Jedná sa o výrobok Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože, hlbokozmrazené, dátum výroby: 31.3.2015, DMT: 29.3.2016, šarža 30032015, balenie: VAC sáček, 2 kg,  krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Zaklady Miesne Unimies Sp. z o.o., PL 12030323WE, dodávateľ z Českej republiky firma Twardzik CZ s.r.o., Panska 25/A, Kunovice, príjemca zásielky v Slovenskej republike Sniežik s.r.o., Lahňa 269, 951 24 Čáb.

Čítať celý článok...
 
Zmena bankového účtu správnych poplatkov Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 Apríl 2015 00:00

Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR") spustil prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov. Občania a podnikatelia môžu využiť nové možnosti úhrady správnych poplatkov nasledovne:

1. Správne poplatky, ktoré sú v sume do 300 €, je možné Úradu verejného zdravotníctva SR zaplatiť nasledovne:

a) Potvrdením pre evidenciu poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.,

b) Prevodom na účet:

 Číslo zberného účtu: 860-20545796/6500
 IBAN: SK91 6500 0008 6000 2054 5796
 SWIFT(BIČ): POBNSKBA

 Pre identifikáciu platby je nutné zadať:

 Variabilný symbol: IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý platí správny poplatok
 Špecifický symbol: ID kód služby podľa Číselníka služieb k výberu správnych poplatkov na ÚVZ SR (dokument pdf priložený)
 Poznámka: uviesť obchodné meno právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, resp. meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická  osoba

Čítať celý článok...
 
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12.2014 Tlačiť E-mail
Piatok, 17 Apríl 2015 12:28

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak od začiatku XXI. storočia pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. V roku 2014 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (86 prípadov, incidencia 1,59 prípadov HIV infekcie na 100 000 obyvateľov SR) a v porovnaní s rokom 2013 (83 prípadov, incidencia 1,53 na 100 000) došlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 3,6%. V roku 2014 boli diagnostikované 4 prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hlásené boli 3 prípady úmrtí pacientov s HIV infekciou. Všetky prípady AIDS a úmrtí sa vyskytli u občanov SR. Z 86 nových prípadov HIV infekcie boli tri diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike (bez prechodu infekcie do štádia AIDS).

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2015 ,,Voda a udržateľný rozvoj“ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 Apríl 2015 11:59

Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2015 ,,Voda a udržateľný rozvoj" (pdf)

 
Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Máj 2014 09:19

kliestJarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období evidujeme ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak kliešť bol predtým infikovaný.

S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí a dospelých, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb pripravil informačné letáky s tematikou Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 25