Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (RÚVZ GA)

má územnú pôsobnosť pre okres Galanta.

RÚVZ GA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Šuleková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Galanta za 8. kalendárny týždeň 2024

Za 8. kalendárny týždeň v okrese Galanta bolo hlásených 773 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 2014,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s minulým týždňom je výskyt ARO vyšší, chorobnosť stúpla z 1954,8 na 2014,3/100 000 obyvateľov. Najviac ARO sa zaevidovalo vo vekovej skupine 20-59 ročných – 292, chorobnosť 1405,6/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť ARO bola vo vekovej skupine 6-14 ročných – 4974,1/100 000 obyvateľov, čo predstavovalo 179 ochorení. Z komplikácií bolo hlásených 12 pneumónií, 8 otitíd a 12 sinusitíd. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený 1x v ZŠ.