Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (RÚVZ GA)

má územnú pôsobnosť pre okres Galanta.

RÚVZ GA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Šuleková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Galanta za 7. kalendárny týždeň 2024

Za 7. kalendárny týždeň v okrese Galanta bolo hlásených 643 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 1954,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s minulým týždňom je výskyt ARO nižší, chorobnosť klesla z 2563,3 na 1954,8/100 000 obyvateľov. Najviac ARO sa zaevidovalo vo vekovej skupine 20-59 ročných – 219, chorobnosť 1245,8/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 6724,5/100 000 obyvateľov, čo predstavovalo 146 ochorení. Z komplikácií bolo hlásených 12 pneumónií, 10 otitíd a 8 sinusitíd. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený 3x v MŠ.