Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (RÚVZ GA)

má územnú pôsobnosť pre okres Galanta.

RÚVZ GA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Šuleková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Galanta za 6. kalendárny týždeň 2024

Za 6. kalendárny týždeň v okrese Galanta bolo hlásených 890 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 2563,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s minulým týždňom je výskyt ARO vyšší, chorobnosť stúpla z 2526,8 na 2563,3/100 000 obyvateľov. Najviac ARO sa zaevidovalo vo vekovej skupine 20-59 ročných – 362, chorobnosť 2059,3/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 6528,7/100 000 obyvateľov, čo predstavovalo 162 ochorení. Z komplikácií boli hlásené 4 pneumónie, 5 otitíd a 4 sinusitídy. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený 10x v MŠ a 6x v ZŠ.