Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (RÚVZ GA)

má územnú pôsobnosť pre okres Galanta.

RÚVZ GA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Šuleková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Galanta za 5. kalendárny týždeň 2024

Za 5. kalendárny týždeň v okrese Galanta bolo hlásených 785 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 2526,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s minulým týždňom je výskyt ARO nižší, chorobnosť klesla z 2719,0 na 2526,8/100 000 obyvateľov. Najviac ARO sa zaevidovalo vo vekovej skupine 20-59 ročných – 261, chorobnosť 1633,2/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 7737,8/100 000 obyvateľov, čo predstavovalo 168 ochorení. Z komplikácií boli hlásené 2 pneumónie. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený 14x v MŠ a 9x v ZŠ.