Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (RÚVZ GA)

má územnú pôsobnosť pre okres Galanta.

RÚVZ GA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Šuleková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Galanta za 36. kalendárny týždeň 2023

Za 36. kalendárny týždeň v okrese Galanta bolo hlásených 262 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 896,1/100 000 obyvateľov. Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší, chorobnosť stúpla z 519,9 na 896,1/100 000 obyvateľov. Najviac ARO sa zaevidovalo vo vekovej skupine 20-59 ročných – 157, chorobnosť 982,4/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 2095,6/100 000  obyvateľov, čo predstavovalo 39 ochorení. Komplikácie neboli hlásené.