Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (RÚVZ GA)

má územnú pôsobnosť pre okres Galanta.

RÚVZ GA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Šuleková.

Aktuality

Späť Svetový deň vody - 22.3.2024

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov hlavnou témou pre rok 2024 stala téma „Voda pre mier“. Toto motto sa snaží  poukázať, ako voda môže vytvoriť mier alebo vyvolať konflikt. Keď je voda vzácna alebo znečistená, alebo keď ľudia nemajú rovnaký alebo žiadny prístup, medzi komunitami a krajinami môže narásť napätie.

Nemôžeme si dovoliť čakať. Každý sa musí zapojiť.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante pri tejto príležitosti organizuje dňa 22. marca 2024 (piatok) v čase od 08:00 do 12:00 hod. pre verejnosť a užívateľov individuálnych vodných zdrojov bezplatné odborné poradenstvo a  analýzu vzoriek vôd.

 
Poradenstvo sa bude týkať oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, spôsobu využívania tejto vody v domácnosti,  ochrany studní pred ich znečisťovaním ako i ďalších problémov súvisiacich s vodou. Vyšetrenie vzorky vody bude zamerané na stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov pomocou testovacích prúžkov. Na analýzu postačuje 200 ml vzorky vody, ktorú je vhodné odobrať do čistej fľaše (sklo, umelá hmota) v deň analýzy.
Poradenstvo aj orientačná analýza vzorky vody sa bude vykonávať v miestnosti nachádzajúcej sa pri vstupe do budovy úradu, na adrese Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ul. Hodská 2352/62, 924 61 Galanta (areál Nemocnice Penta Hospitals Galanta).
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť pripravil online dotazník „Mám rád vodu“. Cieľom dotazníka je bližšie spoznať postoje obyvateľov Slovenska a získať informácie o tom, ako vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník je dostupný na webovej stránke UVZSR.

Prosím, venujte 10 minút svojho času a odpovedze niekoľko tázok zameraných na Vaše postoje a starostlivosť o domovú studňu. Vaše odpovede poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní. Odkaz na dotazník

 

Upozornenie:
1. V prípade, že už v minulosti bola vyšetrená vzorka vody z Vášho individuálneho vodného zdroja (napr. aj v rámci Svetového dňa vody) a Vaša voda v sledovaných ukazovateľoch kvality nespĺňala limity (nevyhovovala požiadavkám na vodu pitnú), opakované ďalšie vyšetrenie sa neodporúča, nakoľko sa jedná o ukazovatele, kde bez vykonania opatrení (napr. úpravy vody, odstránenia zdroja znečistenia a pod.) sa neočakáva významná zmena nameraných hodnôt.
2.  Vyšetrenie v rozsahu - stanovenie dusičnanov a dusitanov, nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako pitnej vody. Pre individuálne zásobovanie pitnou vodou  sa odporúča vyšetriť vodu zo studne v rozsahu minimálnej analýzy. Tieto analýzy vykonávajú  formou platenej služby akreditované  laboratóriá.  
 

Telefonický a mailový kontakt:

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
031/7838 024, 031/7838 023, 031/7838 036
ga.ohzp@uvzsr.sk, ga.ohzp2@uvzsr.sk, ga.ohzp4@uvzsr.sk