Postup pri podávaní žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Rozhodnutie

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky:

 • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín,
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Vzor žiadosti

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 646 kB). K žiadosti je potrebné doložiť "Súhlas so spracúvaním osobných údajov" (pdf, 139 kB).

K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva (pdf, 249 kB).

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti o vydanie rozhodnutia budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €. Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú oslobodené od správneho poplatku.

Úhrada správneho poplatku
Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

 • Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a. s. pri podaní žiadosti.
 • Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Banská Bystrica o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a. s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.),
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne (hotovostne alebo platobnou kartou).

Správny poplatok je možné zaplatiť aj prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.

Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia, ktoré Vám bude doručené do 30 dní najneskôr však do 60 dní. 

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.  Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická  osoba – podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej činnosti alebo v situáciách, ktoré ustanovujú platné predpisy požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie príslušného rozhodnutia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností.

V prípade neplnenia alebo porušenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako priestupok alebo iný správny delikt, ktoré sú spojené so sankciami.

Záväzné stanovisko

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky:

 • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín,
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb: (link doplníme po spustení).

Vzor žiadosti

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 650 kB).

K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva (pdf, 243 kB).

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti o vydanie záväzného stanoviska budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním  „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, resp. vrátenie na doplnenie s priložením dokladov v určenom termíne. Ak doklady nebudú v termíne doložené, záväzné stanovisko nebude vydané. 

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €. Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú oslobodené od správneho poplatku.

Úhrada správneho poplatku
Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

 • Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a. s. pri podaní žiadosti.
 • Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Dolný Kubín o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a. s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.),
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne (hotovostne alebo platobnou kartou).

Správny poplatok je možné zaplatiť aj prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.

Výsledkom konania je vydanie záväzného stanoviska. Na vydanie záväzného stanoviska nie je stanovená zákonná lehota, úrad spravidla vydá záväzné stanovisko do 30 dní.

Záväzné stanovisko bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti záväznému stanovisku nie je možné podať odvolanie.

Oznámenie o začatí prevádzky

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť splnenia písomnej oznamovacej povinnosti o začatí prevádzky priestorov voči príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

Pre začiatok prevádzky niektorých priestorov na podnikateľskú činnosť je potrebné súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Pri niektorých typoch prevádzok stačí, ak prevádzkovateľ príslušnému úradu verejného zdravotníctva začiatok činnosti písomné oznámi. Oznamovaciu povinnosť si musí prevádzkovateľ splniť najneskôr v deň začatia činnosti a vzťahuje sa len na nasledovné vybrané typy prevádzok:

 1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie, pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
 2. ubytovacie zariadenie pre cestovný ruch a jednoduché ubytovacie zariadenie s prechodným ubytovaním, v ktorých sa poskytuje ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom práce,  
 3. telovýchovno-športové zariadenia,
 4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom potravín, pokrmov alebo nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
 6. administratívne priestory,
 7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v maloobchode okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Podrobnejšie informácie o službe, sú uvedené na centrálnom portáli ÚVZ.

Podanie oznámenia je možné listinne alebo elektronicky:

 • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín,
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Oznámenie v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

K podaniu oznámenia o začatí prevádzky na RÚVZ DK v listinnej forme je možné využiť vzor oznámenie o začatí prevádzky (pdf, 243 kB).

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Po oznámení je možné vykonávať činnosť v prevádzke bez nutnosti bezodkladného výkonu kontroly zo strany príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Každý prevádzkovateľ vyššie uvedených typov prevádzok je povinný podať pred začatím prevádzky priestorov písomné oznámenie o začatí prevádzky priestorov a to najneskôr v deň začatia vykonávania činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. 

V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrola je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany prevádzkovateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné preukázať, že v prevádzke sú dodržiavané požiadavky podľa príslušných predpisov.