Znečistenie vnútorného ovzdušia v školách a jeho vplyv na zdravie detí v Európe (SINPHONIE)

Obrázok - logo sinphonie (pdf, 19 kB)

Znečistené vnútorné ovzdušie sa v súčasnosti považuje za jeden z najvýznamnejších determinantov určujúcich kvalitu životného prostredia a verejného zdravia obyvateľov. Vnútorné prostredie v školách je významným faktorom vzhľadom na skutočnosť, že deti a teda aj školáci sú obzvlášť citlivou skupinou populácie. V Európe viac ako 64 miliónov žiakov a takmer 4,5 milióna učiteľov trávi každý deň niekoľko hodín vo vnútornom prostredí predškolských zariadení, základných a stredných škôl. Deti trávia viac času v škole ako na akomkoľvek inom mieste, s výnimkou domova. Existuje veľa dôkazov o možných škodlivých účinkoch mnohých látok znečisťujúcich vnútorné ovzdušie na zdravie, ktoré je možné nájsť v školskom prostredí, ktoré pochádzajú z okolitého ovzdušia alebo vznikajú v interiéri z rôznych materiálov, produktov alebo aktivít. Prítomnosť znečisťujúcich látok v školách môže tiež ovplyvniť rast detí, ich výkonnosť pri učení, ako aj ich kultúrny a sociálny rozvoj.

Projekt SINPHONIE bol iniciovaný a financovaný Európskym parlamentom. Bol zrealizovaný na základe zmluvy s Generálnym direktoriátom pre zdravie a ochranu spotrebiteľov Európskej komisie (DG SANCO). Tento projekt bol pojatý ako podnetný pilotný výskumný projekt v oblasti zdravia a životného prostredia so zameraním najmä na vnútorné ovzdušie v školách, ale zároveň na vonkajšie ovzdušie v blízkosti škôl, vrátane posúdenia vplyvov dopravy a klimatických zmien. Trvanie tohto multidisciplinárneho projektu bolo navrhnuté na dva roky (2010–2012). Pokrýval väčšinu európskych krajín, vrátane niektorých pristupujúcich krajín EÚ a bol zameraný na prieskum v školách a na vytvorenie siete expertov z jednotlivých krajín, ktorí zmonitorujú znečistenie vnútorného ovzdušia v školách a jeho vplyv na zdravie. Okrem hlavného cieľa dlhodobého zlepšovania kvality ovzdušia v školách a v škôlkach tento projekt zároveň venuje zvláštnu pozornosť zlepšeniu celkového hodnotenia kvality vnútorného ovzdušia (IAQ) v európskych školách a vytvoreniu metód a postupov pre zrealizovanie prieskumov a kontrol v širokom meradle, ktoré sú nevyhnutnými nástrojmi pre monitorovanie IAQ a hodnotenie budov. Pochopenie problematiky vystavenia detí účinkom konkrétnych látok znečisťujúcich vnútorné ovzdušie a zhodnotenie súvisiacich možných zdravotných účinkov je predpokladom pre zabezpečenie primeranej podpory pre vytváranie politík a prijatie opatrení.

Obrázok - mapa konzorcia Sinphonie (pdf, 23 kB) Do konzorcia SINPHONIE patrilo 38 partnerov z 25 krajín a jeden pridružený partner z Belgicka. Partneri prispeli bohatými odbornými znalosťami v oblasti stratégií zdravia, expozície, zdrojov a politík o IAQ, ako aj vybranými aspektami komfortu v školách v súvislosti s riešením plášťa budovy a vetrania. Celkovo sa monitorovania a hodnotenia životného prostredia a zdravia zúčastnilo 114 základných škôl v 23 európskych krajinách. Boli posudzované hodnoty expozície u 5 175 školákov (vrátane 264 detí v predškolských zariadeniach).

V Slovenskej republike bol koordinátorom projektu Úrad verejného zdravotníctva SR s podporou Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do projektu bolo zapojených 5 základných škôl v Bratislave a v okolí.

S využitím existujúcich poznatkov a zdrojov sa projekt SINPHONIE pokúsil rozšíriť rozsah dostupných informácií týkajúcich sa starých a nových členských štátov EÚ a niektorých pristupujúcich krajín pomocou komplexného postupu. Tento postup bol zavedený do praxe po procese školení, ktorý zahŕňal viac ako 80 ľudí s cieľom zabezpečiť celkovú kvalitu a spoľahlivé výsledky. Kvôli multidisciplinárnej povahe projektu to bol jediný spôsob pre získanie výsledkov; vytvorenie odporúčaní, smerníc a osvedčených postupov pre lepšiu kvalitu vnútorného ovzdušia v prostredí európskych škôl; a vytvorenie informácií relevantných pre súčasné a budúce stratégie.

Analýza výsledkov projektu SINPHONIE potvrdzuje, že IAQ v školách je veľmi dôležitou otázkou a má vplyv na zdravie detí vrátane dýchacích problémov ako sú napríklad astma a alergie, ako aj na dochádzku a výkon. Výsledky projektu SINPHONIE preukazujú, že znečistenie vnútorného ovzdušia v školách je komplexné a premenlivé, že môže byť rôzneho pôvodu (exteriér, interiér) a charakteru (fyzikálne, chemické a biologické), a že môže byť spôsobené mnohými zdrojmi (ako sú spaľovacie procesy, materiály budov alebo komponenty a spotrebné produkty). Látky znečisťujúce ovzdušie boli zistené v triedach v koncentráciách, ktoré v niekoľkých prípadoch presiahli odporúčané hodnoty WHO, a ktoré boli škodlivé pre zdravie školákov.

Obrázok - fotografia detí (pdf, 31 kB)   Obrázok - fotografia detí 2 (pdf, 16 kB)

Celkové výsledky projektu SINPHONIE podporené štúdiami o efektívnosti istých nápravných opatrení potvrdzujú, že školy majú problémy s IAQ často spôsobené zlou lokalitou budovy, stavebným riešením či údržbou, vysokou hustotou obsadenia tried, nedostatočným čistením a nedostatočným vetraním.