Zmena podmienok pri vývoze potravín zo SR do Číny od 1.1.2022

Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej „ÚVZ SR“) v nadväznosti na zverejnenú správu na stránke ŠVPS SR upozorňuje slovenských výrobcov týchto potravín:

  • výživových doplnkov (potravinových doplnkov / food supplements) - v Číne „Health foods“
  • počiatočnej dojčenskej výživy (nariadenie č. 609/2013, článok 2, bod 2, písm. c)
  • následnej dojčenskej výživy (nariadenie č. 609/2013, článok 2, bod 2, písm. d)
  • potravín spracovaných na báze obilnín (nariadenie č. 609/2013, článok 2, bod 2, písm. e)
  • detských potravín (nariadenie č. 609/2013, článok 2, bod 2, písm. f)
  • potravín na osobitné lekárske účely (nariadenie č. 609/2013, článok 2, bod 2, písm. g)

t.j. v Číne „Foods for special dietary purposes“, v EÚ „food for special groups“

pre ktoré je ÚVZ SR orgánom úradnej kontroly, zahŕňajúcu aj vývoz potravín, o zmenených pravidlách vývozu konkrétnych druhov potravín do Číny.

Vyvážané potraviny musia spĺňať požiadavky zákona o potravinách.

Na vývoz uvedených potravín do Číny je od 1.1.2022 je potrebná registrácia v GACC.

Ustanovuje to nová vyhláška GACC č. 248 (pdf, 322 kB), ktorá rozširuje povinnosť registrácie na výrobcov o.i. aj výživových (potravinových) doplnkov a potravín pre osobitné skupiny. V článku 15 nariaďuje na vonkajšom aj vnútornom balení uviesť buď čínske registračné číslo, alebo registračné číslo príslušného orgánu vyvážajúcej krajiny.

Vyhláška GACC č. 249 (pdf, 655 kB), ktorá v článku 30 stanovuje požiadavky na balenie, etikety a označenie potravín, pričom etiketa maloobchodného balenia musí byť v čínštine priamo na balení, prelepenie pôvodnej etikety čínskou etiketou nie je povolené.

V prípade potreby kontaktujte ÚVZ SR na adrese edita.horvathova@uvzsr.sk alebo na čísle 02/44455643.