Zlúčeniny a látky vzbudzujúce v pitnej vode obavy

Za významné kontaminanty pitnej vody sa v poslednom období považujú liečivá, mikroplasty a endokrinné disruptory. Tieto látky môžu predstavovať isté zdravotné riziko pre ľudské zdravie, preto obavy z ich synergických účinkov viedli na európskej úrovni k vytvoreniu zoznamu sledovaných látok alebo zlúčenín, ktorých prítomnosť v pitnej vode vzbudzuje obavy. Tento zoznam je pre členské štáty Európskej Únie priamo uplatniteľný a nie je potrebné prijímať nové národné právne predpisy. Európska komisia bude zoznam pravidelne aktualizovať vzhľadom na nové poznatky o zdravotných rizikách z chemických látok a aktuálny zoznam bude zverejnený aj na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. K prvým látkam, ktoré boli takýmto spôsobom zaradené do monitorovania ich výskytu vo vode, sú látky 17-beta-estradiol a nonylfenol. Do zoznamu sledovaných látok boli zaradené vzhľadom na ich vlastnosti narúšajúce endokrinný systém.

Viac informácií spolu so zoznamom sledovaných látok a zlúčenín je v priloženom dokumente (pdf, 116 kB).