Zariadenia spoločného stravovania (ZSS)

Zariadenie spoločného stravovania (zariadenie hromadného stravovania) je akékoľvek zariadenie (vrátane vozidla alebo pevného alebo mobilného stánku), ako sú reštaurácie, jedálne, školy, nemocnice a stravovacie podniky, v priebehu činnosti ktorých je jedlo pripravené na priamu spotrebu konečnému spotrebiteľovi.

Povinnosti fyzickej osoby-podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje ZSS (ďalej „prevádzkovateľ ZSS“) sú uvedené v § 26 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. (ďalej „zákon“).

Vykonávacím právnym predpisom k § 26 zákona je vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na ZSS.

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona sú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby povinné predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 zákona na posúdenie miestne príslušnému RÚVZ a do času kladného posúdenia sa zdržať vykonávania posudzovaných činností, ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) zákona sa nevzťahuje na

1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa, bez zmeny podmienok prevádzky,

5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na    zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,

Pre prevádzky podľa bodov 1. a 5. platí pre prevádzkovateľa ZSS povinnosť podľa § 52 ods. 8 zákona oznámiť písomne (najneskôr v deň začatia) takúto prevádzkareň miestne príslušnému RÚVZ v SR. Prevádzkovateľ ZSS od 12.1.2023 už nie je povinný vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho RÚVZ.

Všetky informácie v súvislosti s Vašimi povinnosťami primerane k charakteru vykonávanej činnosti sú k dispozícii na miestne príslušnom RÚVZ.

Miestne príslušné RÚVZ sú orgánmi výkonu ŠZD a orgánmi úradnej kontroly potravín v ZSS.

Súvisiaci dokument: Usmernenie v súvislosti s používaním určeného meradla – váh s neautomatickou činnosťou v zariadeniach spoločného stravovania (pdf, 406 kB)