Zaradenia sociálnych služieb

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre dospelých aj deti v nepriaznivej sociálnej situácií z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Sociálne služby sú zamerané na prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život, podporu začlenenia jednotlivca do spoločnosti, prevenciu sociálneho vylúčenia, riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny. V dôsledku starnutia obyvateľstva
a zvýšeného dopytu po týchto službách počet zariadení neustále rastie. Niektoré zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, iné v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a iné prevádzkujú neverejní poskytovatelia.

Na Slovensku sa prevádzkujú zariadenia s poskytovaním sociálnych služieb na základe ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Na základe dĺžky pobytu v zariadeniach sociálnych služieb sú zariadenia delené na zariadenia s celoročnou, resp. týždennou pobytovou formou a zariadenia s poskytovaním sociálnej služby ambulantnou formou. Ubytovacími zariadeniami s pobytovou formou sú napr.: zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb.
Medzi zariadenia s časovo obmedzeným ubytovaním sú zaradené zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie medzi ktoré patria zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, zariadenia sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská a iné. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujú najmä detské domovy, krízové strediská a resocializačné strediská.
Ambulantnou formou sú poskytované služby v zariadeniach pre seniorov, domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, rehabilitačných strediskách, denných stacionároch. Služba včasnej intervencie je poskytovaná v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi. Medzi zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie sú zaradené
nízkoprahové denné centrá, integračné centrá, komunitné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu. Pre ľudí bez domova poskytujú služby ubytovacie zariadenia s nižším štandardom, ktorými sú napr. nocľaháreň, útulok, domovy na polceste a iné.

Štátny zdravotný dozor v zariadeniach je vykonávaný v súlade so štandardnými postupmi podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia a zameraný je na dodržiavania správneho hygienicko-epidemiologického prevádzkového režimu. Výkon dozoru sa zameriava aj na dodržiavanie ustanovení zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, na plnenie povinností podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ako i na plnenie povinnosti predložiť orgánu verejného zdravotníctva na schválenie prevádzkový poriadok o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

V súvislosti so zlepšovaním prostredia v týchto zariadeniach je potrebné venovať týmto prevádzkam zvýšenú pozornosť.