Vzory žiadostí k odbornej spôsobilosti

Nižšie uvedené formuláre sú určené pre listinné podanie žiadosti. V prípade, že si chcete podať žiadosť elektronicky, využite portál elektronických služieb.

Ak vašu žiadosť podáte elektronickými prostriedkami, a ak zákon č. 145/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch (položka 150 v časti Prílohy) sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 %, najviac však znížená maximálne o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Pôsobnosť RÚVZ všeobecne - odborné spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti

 

Pôsobnosť RÚVZ na úrovni kraja - odborné spôsobilosti na:

Pôsobnosť ÚVZ SR - odborné spôsobilosti na:

Pôsobnosť ÚVZ SR - oblasť radiačnej ochrany