Vyzvi srdce k pohybu (kampaň)

Vyzvi srdce k pohybu je celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity populácie. Koná sa pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, gestorom kampane je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Kampaň prebieha vo všetkých regiónoch Slovenska, v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR v rámci programu CINDI.

Cieľom kampane je motivácia k pravidelnej pohybovej aktivite povzbudením čo najväčšieho počtu ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít.

Kampaň sa realizuje formou súťaže. Účastníci, ktorí prejavia záujem, dostanú na začiatku kampane účastnícke listy, do ktorých počas kampane zaznamenávajú vykonávané pohybové aktivity. Vyplnený účastnícky list po skončení svojej účasti v kampani odovzdajú (osobne, poštou alebo e-mailom) na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Na základe vyhodnotenia týchto účastníckych listov môžu zapojení účastníci vyhrať atraktívne ceny od sponzorov kampane.