Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR

 Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Vplyv očkovania možno najlepšie ilustrovať na vykorenení pravých kiahní vo svete. Jedine vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať toto smrteľné ochorenie, ktoré ešte v sedemdesiatych rokoch bolo príčinou mnohých úmrtí. V súčasnosti je svet vo finálnej fáze vykorenenia ďalšieho závažného až smrteľného ochorenia a to detskej obrny. Vďaka rozsiahlemu povinnému očkovaniu sa toto ochorenie v súčasnosti nevyskytuje v  troch regiónoch Svetovej zdravotníckej organizácie vrátane európskeho kontinentu.

      Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov. Vďaka tomu sa u nás nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje je dlhodobo priaznivá. Pokiaľ by sme očkovanie nezaviedli, mali by sme vysoké počty chorých ako aj úmrtí. Ich liečba by bola oveľa nákladnejšia ako je očkovanie. V krajinách, kde je zaočkovanosť nízka, t.j. nie je dostatočná kolektívna imunita, dochádza k epidemickým výskytom týchto ochorení. Najpádnejším príkladom sú krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré boli v rokoch 1992 - 1995 postihnuté epidémiami záškrtu, kde ochoreli práve neočkovaní a nedostatočne očkovaní. Hlásené boli desiatky tisícok ochorení a tisíce úmrtí mladých ľudí. Rovnako v skupinách, resp. komunitách, ktoré z rôznych pohnútok očkovanie odmietajú dochádza k epidemickým výskytom. Príkladom môže byť epidémia osýpok v Nemecku, kde od novembra 2001 do marca 2002 bolo hlásených 1656 ochorení na osýpky u neočkovaných detí. Táto epidémia začala v antropozofickej škole v Bavorsku, ktorej učenie odmieta vakcinačný zásah do ľudského tela a hlása, že vakcíny môžu pôsobiť škodlivo. Ďalej možno uviesť príklad z USA,  čo by sa stalo, keby zrušili očkovanie proti osýpkam. V takomto prípade USA odhadujú ročný výskyt osýpok na 3 - 4 milióny ochorení a 450 tisíc úmrtí detí.

      Priaznivú situáciu u nás vo výskyte ochorení, ktorým možno predchádzať ochorením si väčšinou laická verejnosť vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné. Skutočnosť je však taká, že sa tieto nákazy nevyskytujú preto, lebo detská populácia je systematickým očkovaním pred nimi dobre chránená. Pokiaľ je pôvodca nákazy (vírus, baktéria) prítomný v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí riziko infekcie pretrváva. Preto najoptimálnejšou a najspoľahlivejšou ochranou pred infekčnými chorobami je očkovanie. Treba si uvedomiť, že pri súčasnom intenzívnom pohybe obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska.
 
      Niektorí odporcovia očkovania argumentujú tým, že po očkovaní vznikajú závažné komplikácie. Najčastejšie však ide o mierne  reakcie (teplota, bolesť a začervenanie v mieste vpichu) a závažné reakcie sa vyskytujú iba v ojedinelých prípadoch. Keby sme neočkovali, následky pri postihnutí určitými infekčnými ochoreniami, by boli oveľa horšie, často s trvalým postihnutím. V súčasnosti vďaka očkovaniu nevidíme na Slovensku dieťa choré napr. na záškrt, ktoré zomiera udusením, dieťa po prekonaní ochorenia na detskú obrnu, ktoré zostalo ochrnuté na celý život, dieťa po prekonaní ochorenia na osýpky s celoživotným postihnutím CNS, dusiace sa dieťa s ochorením na čierny kašeľ atď. Vo svete, predovšetkým v tzv. tretích krajinách stále zbytočne zomiera niekoľko miliónov detí, ktoré nemali to šťastie byť chránené očkovaním. V súvislosti s očkovaním sa uvádzajú rôzne závažné komplikácie, ako je napríklad vznik autizmu po očkovaní proti osýpkam. Avšak skutočnosť, že autizmus nie je v príčinnej súvislosti s očkovaním proti osýpkam spoľahlivo dokázali viaceré štúdie. V Dánsku bolo sledovaných viac ako pol milióna detí v rámci objektívnej analýzy výskytu autizmu vo vzťahu k očkovaniu proti osýpkam. Takéto príklady by sme mohli uviesť aj proti ďalším ,,argumentom", ktoré poukazujú na škodlivosť resp. zbytočnosť očkovania.
 
     Očkovanie je jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé.
 
     Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred infekčnými chorobami.
     Problematika očkovania je v rukách odborníkov. Tak ako si laik neurčuje iné zdravotnícke postupy alebo výkony a zverí sa do rúk odborníkom aj očkovanie je v rukách odborných zdravotníckych pracovníkov - pediatrov, epidemiológov, imunológov a ďalších zainteresovaných odborníkov. Preto rodič dieťaťa, ktoré má byť očkované by nemal rozhodovať o tom, či očkovanie má alebo nemá byť povinné. Neočkované dieťa pokiaľ ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii. Okrem toho má obmedzené možnosti v dlhodobých pobytoch v niektorých krajinách, ktoré očkovanie, napr. pri žiadosti o štúdium vyžadujú.