Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka

V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia ale i pracovnej výkonnosti.

Súčasná legislatíva SR definuje pitnú vodu nasledovne: ,,Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu. Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu a spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.“

Požiadavky na kvalitu pitnej vody, navrhnuté na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len SZO) sú založené na medicínskych dôkazoch a vychádzajú z hodnotenia zdravotných rizík pri akútnom i dlhodobom pôsobení, za predpokladu celoživotného príjmu pitnej vody. Pitnú vodu, jej zdravotnú bezpečnosť a kvalitu upravujú legislatívne predpisy najvyššej právnej sily, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpisy akceptujú odporúčania SZO a európsku smernicu Rady č. 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Nad rámec odporúčaní a požiadaviek ustanovujú naše národné predpisy aj odporúčané hodnoty pre vybrané látky, ktorých prítomnosť je v pitnej vode žiaduca.

Celý dokument Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka (pdf, 2,3 MB)