Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách

Výživové a zdravotné tvrdenia sú propagačnými nástrojmi, ktoré prevádzkovatelia potravinárskych podnikov (PPP) majú možnosť použiť dobrovoľne pri komerčnej komunikácii v súlade s pravidlami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (ďalej len „nariadenie“). Tvrdenia nie sú povinné údaje, sú to dobrovoľné údaje.

Ak sa prevádzkovateľ na etikete a označení potraviny rozhodne použiť tvrdenie, na trh môže umiestniť potravinu iba s tvrdením, ktoré je v súlade so všetkými požiadavkami nariadenia ktoré sa na potravinu vzťahujú.

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) zriadila a zverejnila register všetkých povolených aj nepovolených výživových a zdravotných tvrdení, ktorý je dostupný na stiahnutie vo formátoch .xls a .pdf.

Plnú zodpovednosť za použitie tvrdení na potravinách majú prevádzkovatelia.

ÚVZ SR nemá kompetenciu posudzovať správnosť a opodstatnenosť použitia, ani posudzovať a schvaľovať text akéhokoľvek výživového ani zdravotného tvrdenia, rovnako nemá kompetenciu poskytovať právne záväzný výklad znenia právneho predpisu SR ani EÚ.

Zdravotné tvrdenia

Zdravotné tvrdenie je každé dobrovoľné obchodné oznámenie alebo znázornenie v akejkoľvek podobe, napríklad prostredníctvom slov, vyhlásení, obrázkov, loga atď., ktoré uvádza, naznačuje alebo z ktorého vyplýva, že existuje súvislosť medzi potravinou, ktorá je predmetom tvrdenia, a zdravím. Je to každé vyhlásenie o vzťahu medzi potravinou a zdravím.

Druhy zdravotných tvrdení:

  1. funkčné zdravotné tvrdenia (článok 13 nariadenia)
  2. tvrdenia o znížení rizika (článok 14 ods. 1 písm. a) nariadenia)
  3. tvrdenia týkajúce sa vývoja detí (článok 14 ods. 1 písm. b) nariadenia)

Všetky zdravotné tvrdenia sú zakázané, ak nie sú schválené Komisiou a ich použitie nie je v súlade s ustanoveniami nariadenia (článok 10 ods. 1 nariadenia).

Zdravotné tvrdenia sú zakázané, pokiaľ nespĺňajú všeobecné a osobitné požiadavky v kapitolách II a IV nariadenia, nie sú povolené v súlade s nariadením a nie sú uvedené v zoznamoch povolených tvrdení uvedených v článkoch 13 a 14 nariadenia.

Schválené zdravotné tvrdenia sa môžu použiť len vtedy, ak je ich použitie v plnej miere v súlade so všetkými požiadavkami nariadenia.

Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2013/63/EÚ

Komisia na základe žiadostí príslušných orgánov a prevádzkovateľov prijala vykonávacie nariadenie Komisie č. 2013/63/EÚ v ktorého prílohe sa nachádzajú usmernenia na vykonávanie článku 10 nariadenia. Definícia reklamy sa v právnych predpisoch EÚ nachádza v smernici 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame, v právnych predpisoch SR v zákone č. 147/2001 Z.z. o reklame. Definícia prezentácie neexistuje. Prezentáciou potravín je potrebné chápať v zmysle článku 7 ods. 4 písm. b) nariadenia EP a Rady č. 1169/2011, t.j. najmä ich tvar, vzhľad alebo obal, použité obalové materiály, spôsob, akým sú upravené a prostredie, kde sú vystavené. Zmyslom „označenia“ je dodanie potraviny konečnému spotrebiteľovi, „reklama“ je o podpore dodávky potravín zo strany prevádzkovateľa.

Nariadenie Komisie č. 432/2012

Zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí sa nachádza v nariadení Komisie č. 432/2012.

Nariadenie Komisie č. 2019/343

V prípade druhových opisov (pomenovaní), ktoré sa tradične používali na označovanie osobitosti triedy potravín či nápojov a ktoré by mohli naznačovať vplyv na ľudské zdravie EK prijala nariadenie č. 2019/343, ktorým sa výnimky na používanie určitých druhových opisov ustanovili.

On hold

On hold je neformálny zoznam zdravotných tvrdení, o ktorých zatiaľ nebolo rozhodnuté na úrovni EÚ.

Tvrdenia z on hold zoznamu sa môžu použiť, pokaľ sú v súlade s požiadavkami nariadenia EP a Rady č.1924/2006 a nie sú v rozpore s požiadavkami iných právnych predpisov pre potraviny, napr. čl.7 ods.3 N č. 1169/2011.

Zoznam zdravotných tvrdení so statusom on hold sa nachádza v zozname uverejnenom na stránke EK.

Pokiaľ PPP nájde ID zdravotného tvrdenia v tomto zozname, môže do prijatia (čl.13 ods.3) zoznamu povolených zdravotných tvrdení na vlastnú zodpovednosť použiť tvrdenie, ktoré nájde pod identickým ID v zozname zdravotných tvrdení na stránke EFSA (na otvorenie je potrebný MS Access 2003 alebo neskoršie vydanie).

Ak použitie tvrdení nie je v rozpore s požiadavkami iných právnych predpisov pre potraviny, ÚVZ SR nemá dôvod tvrdenia neakceptovať.

Usmernenie / guidelines k uplatňovaniu nariadenia EP a Rady č. 1926/2006 odsúhlasené na úrovni EÚ zverejňujeme v originálnom EN znení aj v SK preklade (pdf, 404 kB). Usmernenie obsahuje právne predpisy a terminológiu platnú v čase jeho vydania.

Informácie o zdravotných tvrdeniach sú dostupné aj na stránke Komisie.

Výživové tvrdenia

Výživové tvrdenie je každé tvrdenie, ktoré tvrdí, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že potravina má osobitné prospešné výživové vlastnosti z dôvodu:

  • energetickej hodnoty ktorú potravina poskytuje, ktorú poskytuje vo zvýšenej alebo zníženej miere, alebo ktorú neposkytuje
  • živín alebo iných látok, ktoré potravina obsahuje, ktoré obsahuje v znížených alebo zvýšených pomeroch, alebo ktoré neobsahuje

Výživové tvrdenia sú povolené len, ak sú uvedené v prílohe nariadenia a sú v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení.

Informácie o výživových tvrdeniach sú dostupné aj na stránke Komisie.