Výrobky a materiály v kontakte s pitnou vodou

Ide sa o materiály a výrobky používané na odber, úpravu, akumuláciu alebo distribúciu pitnej vody, ktoré sú vyrobené z východiskových látok (látky, ktoré boli úmyselné pridané pri výrobe organických materiálov alebo prímesí pre cementové materiály) alebo zmesí (chemická zmes kovových, smaltovaných, keramických alebo iných anorganických materiálov) napr. o vodovodné rozvody, tesnenia, ventily, vodovodné matérie, zariadenia na úpravu pitnej vody, filtre a iné. 

 • Odbor životného prostredia
 • NRC pre materiály, výrobky, filtračné médiá určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
 • Email: pp.nrc@uvzsr.sk

NRC a NRL pre materiály, výrobky, filtračné médiá určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody plní s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky nasledovné úlohy :

 • na základe požiadaviek fyzických a právnických osôb vykonáva odborné posúdenie zdravotnej  bezchybnosti materiálov a výrobkov, filtračných médií určených na styk s pitnou vodou a chemických látok na úpravu vody na základe podpornej dokumentácie a laboratórnych analýz,
 • na základe požiadaviek MZ SR – Hlavného hygienika SR pripravuje odborné podklady v danej problematike,
 • zabezpečuje odborné konzultácie v danej problematike pre fyzické a právnické osoby a odborných pracovníkov RÚVZ v Slovenskej republike,
 • rieši podnety a sťažnosti spotrebiteľov v danej problematike,
 • pripomienkuje a pripravuje národné a európske práve predpisy v danej problematike.

Okrem ostatných pracovisko aktívne spolupracuje s:

 • Európska Komisia – DG ENV – pracovná skupina WG-SM pre implementáciu Smernice EP a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu,
 • Európska Komisia – DG ENV – pracovná skupina pre Smernici o pitnej vode,
 • ECHA – Európska chemická agentúra,
 • Pracovná skupina pre transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a v súvislosti s návrhom novely k zákonu č. 355/2007 Z. z.