Aktuálny zoznam výnimiek v Slovenskej republike na použitie vody, ktorá nespĺňa limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody

Výnimkou na pitnú vodu sa umožňuje v odôvodnených prípadoch a za určených podmienok zásobovanie obyvateľov vodou, ktorá v niektorom z ukazovateľov nespĺňa kvalitatívne kritériá pre pitnú vodu. Výnimky na použitie takejto vody je možné povoliť iba ak zásobovanie nie je možné zabezpečiť inak a ak používaním vody nedôjde k ohrozeniu zdravia obyvateľov. Každú výnimku povoľuje na základe hodnotenia zdravotného rizika príslušný úrad verejného zdravotníctva. Hodnotenie zdravotného rizika musí vypracovať osoba s odbornou spôsobilosťou na hodnotenie rizík zo životného prostredia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výnimka sa povoľuje najviac na obdobie 3 rokov.

Pre ukazovateľ, ktorý nespĺňa limitné hodnoty kvality pitnej vody sa výnimkou pre konkrétnu situáciu stanovuje nová limitná hodnota na základe hodnotenia zdravotného rizika, ktorú možno pre obdobie 3 rokov akceptovať. Výnimka určuje zároveň povinnosti, ktoré musí dodávateľ pitnej vody pri zásobovaní s cieľom ochrany zdravia dotknutej populácie dodržať. Výnimka sa povoľuje na základe žiadosti dodávateľa pitnej vody a musí obsahovať náležitosti, ako sú okrem hodnotenia zdravotného rizika napr. aj návrh rozsahu výnimky, jej odôvodnenie, program monitorovania kvality vody počas trvania výnimky, nápravné opatrenia pre riešenie situácie, resp. spôsob informovania obyvateľov.

Do 12. januára 2023 bolo možné pre jednotlivé situácie povoliť tri po sebe nasledujúce výnimky (každú na obdobie 3 rokov). Od tohto termínu sa udeľovanie výnimiek sprísnilo a v súčasnosti sa v súlade s európskymi požiadavkami umožňuje vydať iba dve výnimky. Zároveň je možné povoliť výnimky iba pre chemické ukazovatele, ktoré limituje najvyššia medzná hodnota v situáciách, ak ide o:

  • novú plochu povodia,
  • nový zdroj znečistenia zistený v ploche povodia alebo novozistené ukazovatele kvality pitnej vody, alebo
  • nepredvídanú a výnimočnú situáciu v existujúcej ploche povodia, ktorá by mohla viesť k dočasne obmedzenému prekročeniu limitných hodnôt ukazovateľa kvality pitnej vody; pre takúto situáciu sa nemôže udeliť druhá výnimka

Prvú výnimku povoľujú rozhodnutím regionálne úrady verejného zdravotníctva. Po uplynutí prvej výnimky môže byť povolená v odôvodnených prípadoch druhá výnimka. O druhej výnimke je povinná Slovenská republika prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informovať Európsku komisiu. Súčasťou informácie musí byť jej odôvodnenie a výsledky kontroly kvality pitnej vody vykonávanej v oblasti platnosti prvej výnimky. Pred uplynutím platnosti každej výnimky sa vykonáva kontrola s cieľom preukázať zlepšenie kvality pitnej vody. Slovensko, ako členská krajina Európskej únie, je povinné poskytnúť prístup k aktuálnym výnimkám Európskej komisii, Európskej environmentálnej agentúre a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb.

K 12. januáru 2023 nie je na Slovenku v platnosti žiadna výnimka pre veľké zásobované oblasti (dodávajúce v priemere 1 000 m 3 /deň alebo zásobujúce viac ako 5 000 obyvateľov).
V platnosti sú 2 výnimky pre malé zásobované oblasti (množstvo dodávanej vody je v priemere menšie ako 1 000 m 3 /deň alebo zásobujú menej ako 5 000 obyvateľov).

Výnimky (pod 5 000 obyvateľov):

Názov vodovodu Prevádzkovateľ Obec Počet zásobovaných obyvateľov Dodávaná voda v m3 Nevyhovujúci ukazovateľ Jednotka Limit podľa platného predpisu Limit podľa povolenej výnimky Priemerná zistená hodnota v hodnotenom roku Časové obdobie výnimky (od – do) Poradie výnimky
Tachty Ing. Martin Magic – TECHPROJEKT, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota Tachty 413 23,21 dusičnany mg/l 50 70 51,7 11.01.2023 –11.01.2026* 1.
Veľké Držkovce Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce – miestna časť Horné Držkovce a miestna časť Dolné Držkovce 283 20 dusičnany mg/l 50 72 7,6 13.03.2020-13.03.2023 2.

(VV - verejný vodovod)