Správa o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike

Správa o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike bola vypracovaná na základe uznesenia č. 634/2014 bodu B.2..

Národný program podpory zdravia sa opiera o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska. Tento program naďalej vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých" – Svetovej zdravotníckej organizácie zakotvenej v politike „Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu".

Národný program podpory zdravia je prioritne zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovanosti jednotlivých zložiek spoločnosti na zlepšovaní zdravotného stavu obyvateľstva SR.

Správa bola vypracovaná z podkladov a údajov poskytnutých: Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy výstavby SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré sa podieľali na realizácií cieľov Národného programu podpory zdravia.

Úrad verejného zdravotníctva vykonal za sledované obdobie 2015 – 2019 aktivity:

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu sa zameral na Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov Slovenskej republiky, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky. Súčasťou práce bol Národný akčný plán v prevencií obezity na roky 2015 až 2025, Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom 2013- 2020. Participácia na projektoch Viem, čo zjem a Vyzvi srdce k pohybu. Taktiež sa odbor sústredil na Prierezovú štúdiu o vplyve/dopade zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti u mládeže vo veku od 15 do 29 rokov a na aktualizáciu zákona č.89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov. V rámci prevencie od fajčenia sa odbor zameral na fungovanie Linky pomoci na odvykanie od fajčenia. Od podpory zdravia a výchovy k zdraviu sa taktiež každý rok zameriava na vybrané Svetové dni, ako napríklad: Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku, Európsky týždeň alkoholu a mnoho iných.

Odbor hygieny detí a mládeže sa zameral na aktivity prevencie detskej obezity v kontexte plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity. Taktiež sa zapojili do projektu „Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku"

Odbor epidemiológie realizoval aktivity na zníženie nepriaznivých dôsledkov infekčných ochorení pomocou systematicky realizovaných programov zameraných na elimináciu alebo redukciu výskytu infekčných ochorení, ktoré významne ovplyvňujú zdravie verejnosti. Taktiež realizoval aktivity zamerané na prevenciu, testovanie a epidemiologickú surveillance, poradenstvo, sledovanie a liečbu HIV/AIDS.

Odbor preventívne pracovné lekárstvo sa zameral na zdravé pracovné a životné podmienky, pomocou vytvárania zdravých pracovných podmienok, znižovaním zdravotných rizík v pracovnom prostredí, podporou zdravia pri práci, udržaním klesajúceho trendu výskytu chorôb z povolania. Boli zabezpečené nové legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Odbor životné prostredie sa zapájal do národných a medzinárodných aktivít zameraných na sledovanie najvýznamnejších determinantov určujúcich kvalitu životného prostredia a verejného zdravia nielen na Slovensku Rozšírilo siete staníc PIS (Peľová informačná stanica) v SR, zvyšovanie kvalifikácie a odborného kreditu pracovísk, riešenie možnosti eliminácie najvýznamnejších alergénov, informovanie verejnosti. Sledovanie hlukovej záťaže obyvateľstva, zvyšovanie povedomia obyvateľstva o škodlivých účinkoch hluku na zdravie ľudí. Spolupodieľanie sa na vypracovaní a testovaní jednotného rámca pre hodnotenie expozície populácie voči chemickým látkam pochádzajúcich zo životného prostredia.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zameral na 9. revíziu Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľov SR. Participuje na Akčnom pláne pre potraviny a výživu na roky 2017 – 2025. V oblasti intervencie zdravej výživy je pre širokú verejnosť poskytované individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo.

Ministerstvo zdravotníctva SR realizovalo masívne celonárodne edukačné kampane na poznanie a odstraňovanie najzávažnejších rizikových faktorov nádorových ochorení a vyhľadávanie rizikových osôb, v spolupráci s neziskovými organizáciami (Liga proti rakovine), štátnou správou i samosprávou a s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Zamerali svoje aktivity na zlepšenie informovanosti občanov o samovyšetrovaní prsníkov, možnostiach preventívnych prehliadok, a testov upozorňujúcich na rizikové faktory – test na okultné krvácanie v stolici (TOKS), kampane v médiách, cestou zdravotných poisťovní, všeobecných lekárov, ale aj lekárov špecialistov (gastroenterológ, gynekológ a pôrodník).

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa zameralo na podporu pohybovej aktivity využívaním verejnej osobnej a nemotorovej (cyklistickej a pešej) dopravy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa zameralo na Školský program, Správu o zoonózach, alimentárných nákazách a nákazách z vody v SR, Stav mikrobiálnej rezistencie v SR a poskytovanie informácií spotrebiteľom a spotrebiteľským združeniam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa zameralo na primárne opatrenia na podporu zdravého životného štýlu pre oblasti výživa a stravovacie zvyklosti, fyzická inaktivita a prevencie sociálno-patologických javov užívania tabaku, alkoholu a drog.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa upriamilo v rámci odborného časopisu Sociálna prevencia na problematiku zdravia, zdravého životného štýlu a negatívnych sociálno-patologických javov. V rámci odborného semináru Prevencia vybraných sociálno-patologických javov reflektovali problematiku zdravia, zdravého životného štýlu a negatívnych sociálno-patologických javov.

Vláda SR schválila Aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike dňa 27. mája 2020. Aktualizácia Národného programu podpory zdravia bude vypracovaná v kontexte existujúcich Programov a Akčných plánov v rezorte zdravotníctva a Agendy 2030

Vlastný materiál: Správa o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike