Veterinárna medicína

Veterinárna medicína je vedný odbor, ktorý sa zaoberá chorobnosťou a liečením zvierat, hygienickou neškodnosťou potravín a surovín živočíšneho pôvodu.
Rovnako aj v tomto odbore sa používajú zdroje ionizujúceho žiarenia vo veterinárnej praxi na diagnostikovanie chorôb zvierat, zlomenín a na ich liečenie. Na to, aby sa mohli používať zdroje ionizujúceho žiarenia vo veterinárnej medicíne je potrebná ich registrácia podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnje ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nehorších predpisov.

Prevádzky veterinárneho röntgenového pracoviska dodržiavajú tieto zásady:

 1. vo vyšetrovni sa nemôže vykonávať viacero vyšetrení
 2. dvere do vyšetrovne musia byť zatvorené
 3. vo vyšetrovni sa môžu zdržiavať len osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná
 4. zviera sa, ak je to potrebné, na čas vyšetrenia uspí alebo fixuje
 5. pridržiavať zviera počas vyšetrenia môže len osoba, ktorá je poučená o možných rizikách súvisiacich s použitím ionizujúceho žiarenia a písomne vyjadrila súhlas, ktorý sa uchováva v dokumentácii pracoviska
 6. pridržiavať zviera počas vyšetrenia nemôže tehotná žena a osoba mladšia ako 18 rokov
 7. pri používaní veterinárneho röntgenového prístroja sa postupuje podľa návodu výrobcu a pri optimalizácii ožiarenia pracovníkov sa zohľadňuje aj rozptýlené žiarenie a žiarenie unikajúce z ochranného tieniaceho krytu
 8. pri používaní veterinárneho röntgenového prístroja na dočasnom pracovisku sa:
  1. prednostne využíva priestor, ktorý je ohraničený pevnými bariérami,
  2. smer primárneho zväzku sa volí tak, aby sa v tomto smere počas vyšetrenia nenachádzala žiadna osoba,
  3. pri nepriaznivých svetelných podmienkach sa osobitná pozornosť venuje vymedzeniu primárneho zväzku röntgenového žiarenia na receptor obrazu,
  4. kontrolované pásmo sa vymedzuje výstražnou páskou so striedavo žltými a čiernymi pásmi a označuje sa výstražnou značkou
 9. pracovník, ktorý vykonáva röntgenové vyšetrenie na dočasnom pracovisku, pred vykonaním vyšetrenia upozorní všetky osoby, aby opustili vymedzené kontrolované pásmo
 10. veterinárny röntgenový prístroj sa počas prevádzky udržiava v dobrom technickom stave; zistené nedostatky v technickom stave sa bezodkladne odstraňujú a do ich odstránenia sa veterinárny röntgenový prístroj nemôže používať.