Vedecké projekty o COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ:  Úrad verejného zdravotníctva Slovenské republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
IČO: 00 607 223
uvzsr@uvzsr.sk 
tel.: 02 / 49 248 111

Zodpovedná osoba: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk , 02/ 49 284 201

V rámci spolupráce s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave môžu byť poskytnuté osobné údaje v súvislosti s výskumnými projektami:

  • APVV - PP-COVID-20-0102: Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie,
  • COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome.

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť poskytnuté za účelom účasti fyzických osôb, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19

  • v projekte APVV - PP-COVID-20-0102 (pdf, 128 kB): Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie a jeho realizácii s cieľom získať poznatky o protilátkach a bunkovej imunite voči ochoreniu COVID-19,
  • v projekte COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome (pdf, 86 kB) s cieľom zistenia priebehu prenatálnej a peripartálnej starostlivosti u žien, ktoré kedykoľvek počas tehotnosti boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnosť z dôvodov verejného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 2 písm. j) Zákona o ochrane osobných údajov, v spojitosti s nevyhnutnosťou na účely vedeckého výskumu podľa článku 9 ods. 2 písm. j) GDPR, resp. § 16 ods. 2 písm. k) Zákona o ochrane osobných údajov, pričom verejný záujem spočíva v

  • ochrane verejného zdravia a v analýze dynamiky šírenia ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike s cieľom podporiť strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie COVID-19,
  • rozšírení poznatkov v oblasti ochrany zdravia, prevencie, liečby a starostlivosti spojenej s ochorením COVID-19 za účelom ochrany zdravia ľudí.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:
Meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, email (ak je uvedený)

Okruh dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19

Doba uchovávania:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uchováva osobné údaje počas doby nevyhnutnej pre plnenie úloh prevádzkovateľa v súlade s osobitným predpisom a opatrení pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Príjemca osobných údajov:
Univerzite Komenského v Bratislave, Lekárska Fakulta
Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1
IČO: 00397 865

K cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza a nedochádza ani k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vaše práva ako dotknutej osoby, najmä:
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a  informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na  doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, v odôvodnených prípadoch právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Ak sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené Vaše práva chránené GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek kontaktovať aj zodpovednú osobu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk .

Svoje práva si môžete uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedených v úvode tejto informačnej povinnosti.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, nájdete v časti Ochrana osobných údajov na webovom sídle https://www.uvzsr.sk .