Úvodná informácia o referenčných centrách

Činnosť národných referenčných centier vo verejnom zdravotníctve

Národné referenčné centrá (ďalej len „NRC“)  sú metodickým a odborným garantom, ktorý v oblasti svojho pôsobenia usmerňuje a koordinuje spolupracujúce pracoviská v RÚVZ v SR pri plnení celoštátnych aj medzinárodných programov v ochrane a podpore zdravia. Ich hlavnou činnosťou je špecializovaná nadstavbová diagnostika v danej oblasti, zabezpečovanie externej kontroly pre subnárodné a spolupracujúce laboratóriá, poskytovanie odborných informácií, konzultácií a odborné zastrešovanie školiacich akcií a výuková činnosť.

Poslaním NRC je tiež zavádzanie a aplikácia nových progresívnych metód do laboratórnej praxe v zmysle diagnostických štandardov odporúčaných ECDC,WHO, EFSA a nadriadených európskych referenčných centier, čím prispievajú ku zvyšovaniu kvality preventívnych programov verejného zdravotníctva v SR. NRC vo verejnom zdravotníctve sú akreditované a  pracujú v súlade s STN EN ISO/IEC 17025 (skúšobné laboratóriá) alebo STN EN ISO 15189 (medicínske laboratóriá).

NRC organizačne začlenené do odboru lekárskej mikrobiológie sú národné laboratóriá, ktoré diagnosticky zabezpečujú surveillance povinne hlásených infekčných ochorení. Sú to vysoko špecializované pracoviská, ktoré vykonávajú nadstavbovú bakteriologickú a virologickú diagnostiku vybraných nákaz a v spolupráci s odborom epidemiológie tiež realizáciu Imunizačného programu v Slovenskej republike.

Tieto pracoviská zabezpečujú medzinárodnú spoluprácu vrátane požadovaných analýz a hlásení do regionálnych pracovísk a sietí EÚ a WHO, pričom realizujú v praxi úlohy a odporúčania WHO a ECDC pri eliminácii, eradikácii a kontrole závažných infekčných ochorení. V rámci spolupráce v medzinárodných sieťach absolvujú pravidelne externé porovnávacie testy na vykonávané skúšky, pričom výsledky týchto testov jednoznačne poukazujú na to, že NRC spĺňajú požadovanú úroveň špičkových diagnostických pracovísk.

NRC zriadené v odbore objektivizácie faktorov životných podmienok (ďalej len „OFŽP“) vykonávajú chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vzoriek vôd, ovzdušia, potravín, predmetov bežného používania a biologického materiálu, ekotoxikologické, genotoxikologické testy, kontrolujú účinok dezinfekčných a sterilizačných procesov, zabezpečujú monitoring peľov v ovzduší a merajú chemické a fyzikálne faktory v  pracovnom a životnom prostredí. Vykonávajú odbery vzoriek, vyjadrujú názory a interpretácie výsledkov analýz. NRC zavádzajú nadstavbovú diagnostiku v zmysle usmernení európskych sietí národných laboratórií (ďalej len „EU-RL“). 
NRC v OFŽP zabezpečujú plnenie úloh na úseku ochrany a podpory zdravia (surveillance prenosných ochorení, problematika nemocničných nákaz, analýzy pitných vôd a vôd na kúpanie, vonkajšieho a vnútorného ovzdušia, merania fyzikálnych faktorov) analýzy a merania v rámci úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru (stanovovanie chemických škodlivín, ich metabolitov a chromozomálnych aberácií v biologickom materiáli exponovaných pracovníkov, analýzy potravín v rámci sledovania chemického a mikrobiologického rizika, sledovanie patogénnych organizmov a chemického znečistenia vôd na kúpanie) plnenie úloh programov a projektov verejného zdravotníctva špeciálne analýzy pre ostatné RÚVZ v SR metodickú a výukovú činnosť organizujú konzultačné dni a externú kontrolu kvality laboratórií vo verejnom zdravotníctve formou medzilaboratórnych porovnávacích skúšaní zúčastňujú sa a organizujú sa odborné mítingy, konferencie a semináre v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) aj v zahraničí pripravujú prednášky na odborné podujatia a publikujú v odborných časopisoch.