Úrazovosť detí

Väčšina úrazov detí a mládeže vzniká náhodne, neúmyselne, vo voľnom čase, aj napriek prítomnosti starších osôb. Všetkým úrazom nie je možné predchádzať, ale ťažké poúrazové stavy i úmrtia je možné významne zredukovať efektívnymi preventívnymi opatreniami. V tejto súvislosti sa využívajú štatistické informácie. Zdrojmi o informáciách o úrazoch sú v SR:

 • úmrtia – ŠÚ SR
 • hospitalizované prípady – NCZI (okolnosti úrazu sa v však v databáze nenachádzajú)
 • ambulantne ošetrené prípady – NCZI (z výkazov špecifických ambulancií, údaje však dlhodobo nie sú postačujúce)
 • iné zdroje špecifikovaných úrazov podľa miesta vzniku: MŠVVaŠ SR (školské úrazy), MV SR (dopravné úrazy), prieskumy ÚVZ SR (úrazy detí, vrátane ambulantne neošetrených...)

(Zdroj: www.nczisk.sk/Documents/nzr/prezentacie/urazy_v_detskom_veku.pdf)

Preventívne opatrenia na zníženie úrazov sú koncipované v Národnom programe prevencie detí a dorastu v SR v gescii MZ SR, ktorý vychádza z odporúčaní materiálu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu: Zdravie v 21.storočí.

Jednou z požiadaviek, ktoré definovali hlavní odborníci verejného zdravotníctva, majúce za cieľ napredovanie v odbore, ktorý odborne metodicky vedú, je monitorovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku v širšom kontexte a dodržiavanie intervenčných opatrení, ktoré by mali viesť k zníženiu výskytu detských úrazov v rámci Slovenska. Jednou z deviatich špecifikovaných oblastí programov podpory zdravia je aj prevencia úrazov a otráv, pričom podpora zdravia je zameraná na rozvoj zdravia obyvateľov Slovenskej republiky vo všetkých vekových skupinách. Pre túto činnosť sa získavajú informácie z rôznych doménových oblastí.

Rezort zdravotníctva produkuje pre podporu zdravia verejného zdravotníctva údaje pre analýzu a hodnotenie zdravotného stavu vybratých populačných skupín. Údaje z rezortu zdravotníctva obsahujú rôzne informácie o pacientovi, pohlaví, veku, type starostlivosti, type výkonu ústavnej zdravotnej starostlivosti, type hospitalizácie, stave hospitalizácie, o diagnóze, lieku, zdravotníckej pomôcke, výkone, zdravotníckom pracovníkovi, odbornom útvare.

(ZDROJ: Klement C. a kol., Verejné zdravotníctvo, história súčasnosť analýza stratégia rozvoj, vydavateľstvo PRO, 2018, 380s., IS BN 978-80-89057-77-1)

Hlavný cieľ je zvýšenie pomeru nahlásených úrazov detí a mládeže a možnosť a zvýšenia kvality práce s dátami.

1.1. Potreba a dôležitosť monitorovania úrazov u detí a mládeže

Jedným zo závažných problémov, pred ktorými stojí v súčasnosti nielen zdravotníctvo, ale aj celá spoločnosť, sú detské úrazy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že problematike úrazov vo všeobecnosti nie je venovaná dostatočná pozornosť napriek tomu, že viac ako polovica úmrtí detí je v dôsledku úrazov. Ide o významný podiel na detskej úmrtnosti, ktorý bezpodmienečne vyžaduje cielené sledovanie a účinné preventívne pôsobenie v tejto oblasti.

Cieľom pravidelného monitorovania úrazov u detí a mládeže je mať maximálne zdrojové dáta ku komplexnému zmapovaniu úrazovosti u detí predškolského a školského veku. Je potrebné získavať informácie, vyhodnocovať a porovnávať ich voči minulému obdobiu. Čím viac dát budeme mať, tým kvalitnejšie výsledky získame. V tomto súvise ide o: druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus vzniku poranenia, jeho prognózu, najexponovanejšiu vekovú skupinu detí z hľadiska úrazovosti.
Na základe získaných údajov sa overí účinnosť intervenčných opatrení, zameraných na zníženie počtu úrazov u detí, ako aj ich vážnych zdravotných následkov v rámci predchádzajúceho prieskumu.

Mechanizmy úrazu u detí sú iné ako u dospelých, dochádza k nim za takých okolností, ktoré sú charakteristické iba pre detský vek.

K príčinám detských úrazov sa viaže úroveň poznania a schopností dieťaťa, zodpovednosť inej osoby, kvalita výchovy, úroveň rodinného prostredia, organizácia voľného času, činnosti dieťaťa, kolektív a priatelia, ktorí na dieťa pôsobia.

Čo sa týka prostredia, pre deti sú najrizikovejším prostredím domov, detské ihrisko, ulica. Príčinou úrazov sú detská zvedavosť a nepozornosť, či nedbanlivosť dospelého.

(Zdroj: odborné materiály určené na web verejné zdravie, k téme Úrazovosť detí, odbor HDM)

1.2. Súčasný stav v oblasti hlásenia úrazov detí a mládeže

V súčasnosti ÚVZ SR nemá pod svojou správou register úrazov detí a mládeže. Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti s hlásením úrazov u detí, patrí pod Národné zdravotné registre. Sú to špecifické informačné systémy, ktoré vytvárajú prostredie pre zhromažďovanie, spracovávanie a analyzovanie údajov o hromadne sa vyskytujúcich a spoločensky závažných skupinách chorôb v SR. Cieľom registrov je monitorovať najmä vývoj počtu novodiagnostikovaných pacientov ročne, aj vývoj celkového počtu osôb s danou chorobou v populácii. Výstupy z príslušných databáz sú podnetom pre optimalizáciu intervenčných opatrení nielen v zdravotnej, ale aj v ekonomickej a sociálnej oblasti. Ich efektivita by mala určovať stratégiu zdravotnej politiky v SR. Pri správe registrov NCZI úzko spolupracuje s hlavnými odborníkmi MZ SR alebo inými špecialistami.
(Zdroj: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-registre/Pages/default.aspx)

Tieto registre sú plne v kompetencii Národného centra zdravotníckych informácií, (ďalej len NCZI). NCZI má podľa Zákona č. 153/2013 Z.z. v správe Národné zdravotné registre, medzi ktoré patrí aj Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti s hlásením úrazov u detí. Zákonom stanovená povinnosť hlásiť úrazy u hospitalizovaných detí nemocnicami je od roku 2018 nahradená získavaním údajov z databázy hospitalizovaných, ktorá poskytuje základné epidemiologické údaje o úrazoch.

Vzhľadom na to, že v databáze hospitalizovaných sa ale neuvádzajú bližšie okolnosti úrazu a nie je známa frekvencia úrazov u detí v minulosti, NCZI v roku 2019 navrhlo doplnenie potrebných údajov z anonymizovaných dotazníkov, ktoré by vyplňovali rodičia hospitalizovaných detí na požiadanie lekárov. Nakoľko NCZI odbremenilo nemocnice od zákonom  stanovenej povinnosti elektronicky hlásiť do predmetného registra hospitalizované deti s úrazom, jednotlivé RÚVZ v SR požiadali príslušné nemocnice o aktívnu spoluprácu pri vyplňovaní príslušného anonymizovaného dotazníka.

V r. 2014 – 2017 sa do registra hlásilo ročne iba okolo 600 z cca 12 000 hospitalizovaných detí, a to najmä pre pracovnú zaneprázdnenosť lekárov. NCZI kompletné ročné počty všetkých hospitalizovaných detí s úrazmi do 18 rokov podľa pohlavia, lokalizácie, mechanizmu úrazu a sezonality spracováva z Databázy hospitalizovaných.

Nakoľko situácia nebola postačujúca, NCZI so súhlasom MZ SR navrhlo vyššie spomenutú viacstrannú spoluprácu pri získavaní potrebných dát s využitím príslušných zdrojov podľa požadovanej obsahovej dostupnosti dát.

Príslušné nemocnice a RÚVZ majú získavať doplňujúce informácie o okolnostiach úrazu, úrazovej anamnéze za posledné 2 roky s eventuálnymi poúrazovými klinickými dôsledkami z údajov z Dotazníka o úrazoch detí, získaného od rodičov hospitalizovaných detí z príslušných oddelení nemocníc. Ide o ďalej spomínaný pilotný projekt, kde organizačné zabezpečenie a spracovanie dotazníkov za rok 2019 podľa dohodnutých kritérií koordinovali vybrané RÚVZ.

Minulé prieskumy:

Prieskum s cieľom zistiť prevalenciu úrazov u detí pod názvom „Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku“ realizoval aj v roku 2009 Odbor hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR v spolupráci s regionálnymi ÚVZ v SR. Išlo o sledovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku (3- až 14- ročné deti) v širšom kontexte, t. j. pokiaľ ide o druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus poranenia.

Ďalšie evidencie úrazov:

Úmrtia – v dôsledku úrazov sú zaznamenávané kombinovaných kódom, a to podľa lokalizácie úrazu a okolnostiach úrazu. Eviduje ich Štatistický úrad SR.

Medzi špecifické úrazy, ktoré sú komplexnejšie monitorované, patria cestné dopravné úrazy a školské úrazy. Vďaka funkčnému informačnému systému v rezortoch, ktorým analýza týchto úrazov prislúcha, má SR k dispozícii údaje, ktoré adekvátne objektivizujú epidemiologické aspekty vývoja týchto špecifických úrazov v SR. Následne je vykonávaná podrobná analýza príčinných vzťahov, ktoré predisponujú vznik týchto úrazov, veľmi dobre zachytených z rôznych hľadísk najmä pri dopravných úrazoch.

Dopravné úrazy – eviduje odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR (ODP PPZ). Vyše 50 rokov podrobne sleduje okolnosti vzniku dopravných nehôd i informácie o ujme na zdraví u účastníkov cestnej premávky, vrátane úmrtí do 30 dní po dopravnej nehode.

Školské úrazy – eviduje MŠVVaŠ SR. Viac ako 20 rokov sa podľa stanovených kritérií sledujú školské úrazy, hlásia sa zo všetkých škôl v SR. Do roku 2008 boli údaje spracovávané Ústavom informácií a prognóz školstva, od školského roka 2008 / 2009 sa hlásia on-line na Ministerstve školstva SR. Úrazy v domácom prostredí, či pri športe nie sú sledované centrálne, nie sú v súčasnosti zahrnuté do existujúcich pravidelných hlásení.

Školské úrazy je povinnosťou hlásiť už od roku 1988 na základe ustanovenia čl.2 ods.1) Pokynov Ministerstva školstva a telesnej výchovy SSR z 20.5.1988 č.600/ 1988 – 422 o školských úrazoch. Odvtedy sa systém hlásenia školských úrazov skvalitňoval. Od školského roka 2008 / 2009 sa úrazy hlásia na Ministerstvo školstva SR on-line.

Ambulantne ošetrené prípady – Národné centrum zdravotníckych informácií v rámci štatistických zisťovaní spracováva „Ročný výkaz o činnosti z chirurgických ambulancií “, v ktorom sa v súvislosti s úrazmi zaznamenávajú počty výkonov u zlomenín a popálenín. Od roku 2009 bol do štatistických zisťovaní zaradený výkaz „Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti“, v ktorom sú uvedené aj operácie jednoduchých zlomenín. V SR neboli a nie sú štandardne k dispozícii vyčerpávajúce údaje o počte všetkých ambulantne ošetrených pacientov.

Poznámka č.1 pre porovnanie z blízkeho zahraničia: V Ústave zdravotníckych informací a statistiky ČR, sa v „chirurgickom výkaze“ sledujú aj okolnosti vzniku úrazov. Doplňujúca informácia je zameraná na údaj o tom, či išlo o úraz domáci, pri športe, dopravnej nehode či školský úraz, aj to, či k nim došlo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

Poznámka č.2 Údaje o ambulantnom ošetrení pacientov v dôsledku úrazov by bolo možné objektivizovať aj z iných zdrojov (zdravotné poisťovne). Informácie o ambulantných výkonoch nie sú však štandardne zo zdravotných poisťovní k dispozícii.

Práceneschopnosť, invaliditu – eviduje Sociálna poisťovňa. V rámci agendy „práceneschopnosť “ sa sledujú všetky úrazy, a z nich osobitne pracovné úrazy. V agende „invalidita“ sa sledujú novopriznané invalidné dôchodky za rok podľa miery postihnutia. Deti a dorast sú zahrnuté do vekovej skupiny „do 19 rokov“, pričom sa práceneschopnosť a invalidita môžu priznávať už od 15 roku života (invalidita i skôr). Údaje o zdravotne ťažko postihnutých (nielen kvôli úrazom), ak sú poberateľmi sociálnych príspevkov, sú k dispozícii na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR, ale nie sú bežne dostupné podľa príčiny ťažkého postihnutia.

(ZDROJ: Baráková, A. a kol., Vývoj úrazovosti na Slovensku v rokoch 1999 – 2009, Edícia analytických publikácií, NCZI, 89s., ISBN 978-80-89292-19-6)

Správa registra úrazov a vyhodnocovanie

Register úrazov spravuje výlučne NCZI. Ide o už vyššie spomínaný: Národný register osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti. V predmetnom registri sa zbierajú a spracovávajú údaje o deťoch do 18 rokov, u ktorých bola pre úraz indikovaná hospitalizácia. Súčasťou hlásení je aj popis mechanizmu úrazu, vrátane údajov o špecifických diagnostických a liečebných postupoch u pacientov s úrazom.

Účelom spracúvania údajov v tomto registri je získanie informácií o výskyte úrazu, príčinách jeho vzniku, rozsahu, postupe a výsledkoch liečby, komplikáciách. Vyhodnotenia údajov umožnia získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie do 18 rokov, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky a zdravotníckej štatistiky, na prípravu intervenčných opatrení na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

Údaje z registra sú dôležité aj pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.

Pred rokom 2019 sa do Národného registra osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti údaje poskytovali prostredníctvom: Hlásenia o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti – deti. Využívaná bola web aplikácia ISZI – Informačný systém zdravotníckych indikátorov.

(Zdroj: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-registre/Pages/Narodny-register-osob-s-urazom-vyzadujucim-poskytnutie-ustavnej-zdravotnej-starostlivosti.aspx)

Zdieľanie údajov medzi ÚVZ SR a RÚVZ

Register úrazov spadá pod NCZI. ÚVZ SR a RÚVZ riešia výlučne svoje vlastné projekty, zamerané na úrazy detí a týkajú sa určitých vybraných skupín, nie celej populácie detí a mládeže. ÚVZ SR získané údaje nevyhodnocuje, RÚVZ v SR tvoria databázu získaných údajov formou .xls, ktorú zasielajú na určenú mailovú adresu NCZI, urazydeti@nczisk.sk.
Projekty sú realizované z dôvodu možností vypracovávania rôznych preventívnych opatrení cestou zariadení pre deti a mládež.

1.3. Analýza získavania údajov o úrazoch u detí

Vzhľadom na to, že v danej problematike už bol realizovaný pilotný projekt, je možné vychádzať z tejto pilotnej štúdie a na základe jej vyhodnotenia navrhnúť optimalizáciu postupu a rozsah získavaných údajov. Analyzovaný bol postup realizácie zberu dát, dostatočnosť rozsahu otázok, taktiež dostatočnosť intervalu získavania údajov a to nielen pre využitie v rámci SR, ale aj pre potreby medzinárodných porovnaní. Rovnako boli analyzované dáta, ktoré sú potrebné pre medzinárodné porovnania a pre potreby preventívnych opatrení.

Realizácia pilotného projektu ÚVZ SR/RÚVZ

Štart pilotného projektu s využitím Dotazníka o úrazoch detí je popísaný následne. Vedúca oddelenia vybraných národných zdravotných registrov NCZI sa obrátila na ÚVZ SR (hlavný hygienik) vo veci žiadosti o podporu spolupráce medzi vybranými zdravotníckymi zariadeniami, RÚVZ v SR a NCZI pri koordinácii získavania vybraných informácií. V roku 2019 začal pilotný projekt  vyplňovania dotazníkov s predpokladaným intervalom každých 3-5 rokov a to v mesiacoch február, júl a október.

Postup realizácie úlohy je zaznamenaný formou tabuľky (Tab.1), cez aktivitu, zodpovednú osobu za aktivitu a dodatočných informácií.

Tab. 1 Postup realizácie pilotného projektu

Aktivita Zodpovedný Dodatočná informácia
Poverenie pracovníka odboru HDM pre koordinovanie projektu (aktivita zberu doplňujúcich informácií dotazníkom). Vedúca odboru HDM Nahlásenie kontaktných údajov zodpovedného pracovníka na NCZI na email: urazydeti@nczisk.sk
Kontaktovanie a informovanie o aktivite riaditeľa nemocnice. Poverený pracovník odboru HDM  
Informovanie vybraných oddelení (primárov) s hospitalizovanými detskými pacientmi s úrazmi o aktivite. Riaditeľ nemocnice Informácia, že projekt (aktivita) sa realizuje ako náhrada za zákonom stanovené hlásenie hospitalizácie detí s úrazmi do národného registra úrazov na NCZI
Informovanie príslušných pracovníkov oddelení (lekár, vrchná sestra). Príslušný primár  
Komunikácia s príslušnými pracovníkmi oddelení (lekár, vrchná sestra) - odoslanie dotazníka. Poverený pracovník odboru HDM  
Zabezpečenie tlače dotazníka. Lekár, vrchná sestra Podľa odhadu maximálneho počtu hospitalizovaných detí
Zabezpečenie distribúcie dotazníka. Lekár, vrchná sestra Rodičom detí
Odovzdanie vyplnených dotazníkov. Lekár, vrchná sestra Poverenému pracovníkovi odboru HDM
Priebežného zadávanie dát z  vyplnených dotazníkov do formátu .. Poverený pracovník odboru HDM pre udržanie kontroly nad realizovaným projektom bolo optimálne priebežné odoberanie dát (optimálne aj z hľadiska
Odoslanie vyplnených .s údajmi z dotazníkov. Poverený pracovník odboru HDM na adresu urazydeti@nczisk.sk

Definovanie ukazovateľov - kritérií

Úspešne riešiť problém prevencie úrazov predpokladá mať čo najobjektívnejšie informácie o okolnostiach za akých k úrazu došlo, pretože umožňujú minimalizovať riziká vzniku úrazov, a tým ovplyvniť aj rozsah zdravotných následkov úrazu, ktoré majú rôzny dopad na zníženie kvality života jedinca. Analýzou špecifických vybraných ukazovateľov, sledovaním trendu ich vývoja sa vytvára predpoklad pre návrh čo najefektívnejších preventívnych opatrení na báze medzirezortnej spolupráce.

(ZDROJ: Úrazy detí v SR – vybrané ukazovatele, Odbor národných zdravotných registrov – oddelenie vybraných zdravotných registrov, NCZI, 12s. .ppt v pdf)

Pre účely získania absentujúcich informácií, bol definovaný spomínaný pilotný projekt formou dotazníkového prieskumu. Definované kritériá pre porovnanie – rozsah otázok sú v tab.2

Tab.2 Informácie získavané z Dotazníku o úrazoch detí (v rámci pilotného projektu)

Vek Vpísanie konkrétneho čísla
Pohlavie Muž/žena
Nemocnica (okres) Vpísanie
Údaje o súčasnom úraze pre ktoré bolo dieťa hospitalizované
Lokalizácia poranenia Hlava/Krk/Hrudník/Končatiny/Vnútorné orgány/Viacnásobné poranenie
Mechanizmus úrazu Pád/Úder/Poranenie ostrým predmetom/Poranenie el. prúdom/ Popálenie, poleptanie/ Iné (vpísanie)
Kde sa úraz stal Dom, byt/Doma na dvore/Na návšteve/Na ihrisku(po škole)/Na ceste
Aktivita pri ktorej sa to stalo  
Údaje o úrazoch v minulom roku
(Početnosť) Žiadny úraz/ Ambulantné ošetrenie nebolo potrebné/ Ambulantné ošetrenie bolo potrebné/ Hospitalizácia
Zostali po niektorom z úrazov nejaké vážnejšie zdravotné následky
Nie  
Áno Znížená pohyblivosť/ Poškodenie mozgu/ Porucha funkcie zmyslových orgánov/ Pretrvávajúca bolesť/ Iné (vpísať)

 

Rozsah získavaných údajov

Podľa vyjadrení zo zdrojov NCZI „Viac ako 23 % hospitalizácií v roku 2018 nemalo uvedenú príčinu úrazu.“ (ZDROJ: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Hospitalizacie-na-urazy-a-ich-priciny-v-Slovenskej-republike-2018.aspx)

Je možné konštatovať, že štatistiky robí NCZI predovšetkým z Databázy hospitalizovaných a Štatistického úradu.

Hlavným zdrojom údajov je zisťovanie Ministerstva zdravotníctva SR Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12. Hlásenie predkladajú zariadenia ÚZS - nemocnice, liečebne, hospice, domy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia biomedicínskeho výskumu. Hlásené sú ukončené prípady hospitalizácie. Za jednu hospitalizáciu sa považuje každé ukončenie hospitalizácie na jednom oddelení, a to či už bola ukončená prepustením, úmrtím, alebo preložením pacienta na iné oddelenie toho istého zariadenia alebo do iného zariadenia

Ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZS). Základná diagnóza hospitalizácie: príčiny hospitalizácie sú stanovené podľa diagnózy základného ochorenia (ochorenie, stav alebo úraz, pre ktoré bol pacient hospitalizovaný na danom oddelení zariadenia ÚZS). Základné ochorenie nemusí byť totožné s hlavným ochorením, ktoré najviac ohrozuje zdravie alebo život osoby hospitalizovaného. Diagnóza sa kóduje podľa systematicky triedeného a hierarchicky usporiadaného zoznamu chorôb 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10-SK-2016). Dĺžka hospitalizácie je vyjadrená počtom ošetrovacích dní, je vypočítaná ako rozdiel medzi dátumom ukončenia hospitalizácie a dátumom prijatia na hospitalizáciu. V prípade rovnakého dátumu prijatia a dátumu ukončenia hospitalizácie sa počíta 1 ošetrovací deň. Priemerný ošetrovací čas v dňoch sa vypočíta ako pomer počtu ošetrovacích dní a počtu hospitalizácií pacientov. Vypočítaný priemer je neaditívny údaj, nie je možné ho sumarizovať, resp. výsledok sumarizácie by bol nesprávny.

Štatistické výstupy NCZI prinášajú k problematike úrazov údaje o počte hospitalizácií úrazmi podľa pohlavia a vekových skupín. Úrazy sa špecifikujú podľa lokalizácie poranenia na jednotlivých častiach tela. Zároveň sa sledujú vonkajšie okolnosti príčiny úrazu. Uvedené sú aj úmrtia hospitalizovaných a priemerný ošetrovací čas hospitalizácie. Údaje sú dostupné na webe, je možné si ich vyfiltrovať a prehliadnuť napríklad informácie o úrazoch detí a mládeže.

(ZDROJ: Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019, NCZI 2020, 10str. http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Hospitalizacie/Pages/default.aspx)

S ohľadom na spracovanie štatistických výstupov ohľadom úrazov detí a mládeže v SR, sú definované nasledovné triediace premenné a sledované ukazovatele hospitalizovaných pacientov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR.

Triediace premenné:

 • základná diagnóza hospitalizácie v členení - kapitola/skupina/diagnóza,
 • pohlavie pacienta,
 • veková skupina pacienta.

Sledovanými ukazovateľmi sú:

 • počet hospitalizácií,
 • počet ošetrovaných dní (dĺžka hospitalizácie),
 • lokalizácia úrazu,
 • priemerný ošetrovací čas v dňoch,
 • počet úmrtí hospitalizovaných pacientov,
 • priradenie k veku.

(http://www.nczisk.sk/Documents/statisticke_zistovania/2020/hlasenia_zs/Z1-12.pdf)

Vybrané kritériá pre medzinárodné porovnania

Podkapitola je spracovaná na základe odborného materiálu ÚVZ SR: „Analýza stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike“, vypracovaného v rámci rezortu zdravotníctva. Tento odborný materiál poskytuje pohľad na bezpečnosť detí a mladistvých v Slovenskej republike, na základe porovnania profilov 31 krajín v európskom regióne, vrátane členských krajín Európskej únie (EÚ). Použité boli taktiež informácie (Baráková, A. a kol., Vývoj úrazovosti na Slovensku v rokoch 1999 – 2009, Edícia analytických publikácií, NCZI, 89s., ISBN 978-80-89292-19-6)

Boli analyzované a identifikované najčastejšie požiadavky o informáciách k úrazom detí a mládeže na účely medzinárodných porovnaní a realizácie prevencie.

Efektívna prevencia úrazov detí musí byť založená na komplexnosti, ktorá predpokladá sústredenie poznatkov a informácií a najmä spoľahlivých údajov tak, aby mohli byť prijaté účinné opatrenia na prevenciu. Pre skvalitnenie prevencie je potrebný rozbor príčin a mechanizmu úrazu. 
Využité boli informácie podľa jednotnej metodiky hodnotenia vybraných socioekonomických determinantov a ukazovateľov výskytu úrazov detskej populácie vo veku 0-19 rokov v rámci medzinárodného projektu „Nástroje pre riešenie problematiky úrazov detí a bezpečnosti detí“.

Potrebný je zber rôznych údajov (zdravotných, sociálnych a ďalších) a ich integrácia do jednotnej databázy. Na tvorbe a napĺňaní databázy tak rôznorodých údajov by mali spolupracovať viaceré vládne sektory, úrady a organizácie s jasne určenými kompetenciami. 

Vybrané identifikované údaje slúžiace pre medzinárodné porovnania sú napríklad:

Dátum
Približný čas úrazu
Vek dieťaťa:   <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19
Pohlavie dieťaťa:  chlapec / dievča
Kategorizácia:   úmyselný / neúmyselný úraz
Mechanizmus úrazu: dopravná nehoda, topenie, otrava, popálenie a obarenie, pád, dusenie / škrtenie,..
Miesto vzniku úrazu:  domáce prostredie, škola, ihrisko, dopravný úraz
Ošetrenie:   ambulantne / hospitalizácia / iná liečebná starostlivosť / úmrtie

(ZDROJ: Analýza stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike, ÚVZ SR, https://www.uvzsr.sk/docs/info/zp/Analyza_stavu_urazovosti_a_bezpecnosti.pdf

Existujúce technologické možnosti 

Využívanie zdravotníckych služieb a informácií v medicíne a verejnom zdraví, ktoré sú podporované mobilnými komunikačnými zariadeniami, ako sú mobilné telefóny, tabletové počítače a podobné zariadenia, je m-Zdravie. Vyvinulo ako segment e-Zdravia (elektronické mobilné zdravotníctvo), pri využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT). Aplikácie m-Zdravia zahŕňajú použitie mobilných zariadení pri zhromažďovaní komunitných a klinických údajov o zdravotnom stave, poskytovanie informácií zdravotníckym pracovníkom, výskumným pracovníkom, pacientom, na monitorovanie vitálnych funkcií pacienta v reálnom čase a priame poskytovanie starostlivosti (prostredníctvom mobilnej telemedicíny).

m-Zdravie zlepšuje schopnosť včašne diagnostikovať a sledovať ochorenia a rozširuje prístup k pokračujúcemu lekárskemu vzdelávaniu a odbornej príprave zdravotníckych pracovníkov.

(ZDROJ: Klement C. a kol., Verejné zdravotníctvo, história súčasnosť analýza stratégia rozvoj, vydavateľstvo PRO, 2018, 380s., IS BN 978-80-89057-77-1)

K tomuto pojmu môžeme priradiť aj využitie mobilných aplikácií. Mobilné aplikácie sa využívajú i pre privolanie či poskytnutie zdravotnej pomoci. Rôzne súkromné spoločnosti, ktoré pôsobia ako podpora v oblasti BOZP, umožňujú použitie vlastných aplikačných modulov svojim zákazníkom. Čo do funkcionalít a obsahu sú však striktne prispôsobené pre legislatívou danú evidenciu pracovných úrazov (evidovaných, registrovaných, iných ako pracovných). Na základe vložených údajov potom napríklad generujú výstupy ako Kniha úrazov, Oznámenie poistnej udalosti, Záznam o registrovanom pracovnom úraze, Kniha nebezpečných udalostí a iné. Vo svojej existujúcej podobe teda nie sú vhodné pre účel realizácie záznamov a potrebných štatistík o úrazoch detí  a mládeže. 

Najbližšie k problematike detí a mládeže, a teda k elektronickej podpore formou evidencie a automatizácie štatistík je  web-aplikácia Úr(MŠVVŠ SR) 1 – 01 pre hlásenie úrazov detí a mládeže, ktorú spravuje MŠVVaŠ SR, avšak ÚVZ SR, RÚVZ ani NCZI nepracujú s touto aplikáciou. Dáta z tejto aplikácie spracováva MŠVVaŠ SR. 

Aplikáciu je možno oficiálne nazvať: Výkaz Úr (MŠVVŚ SR) 1–01 o úrazovosti detí, žiakov a študentov. Ide o administratívny zdroj údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vedenie evidencie o úrazovosti vyplýva z § 17 ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K aplikácií existuje rozsiahly metodický pokyn, určujúci rozsah a spôsob vyplňovania výkazu Úr (MŠVVŚ SR) 1–01 o úrazovosti detí, žiakov, poslucháčov a študentov. Výkaz je určený pre automatizované spracovanie údajov. Metodický pokyn je záväzný pre všetky školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení a pre vysoké školy. Údaje o všetkých úrazoch, ktoré vznikli  počas školského / akademického roka sa priebežne zapisujú do webovej aplikácie.

Bližší popis a funkcionality aplikácie

Zodpovedná osoba, ktorá zadáva požadované údaje o úraze, do webovej aplikácie uvádza údaje o zostaviteľovi v rozsahu: meno, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Pri vzniku úrazu je potrebné zaevidovať jeden záznam o úraze za každé dieťa, žiaka alebo študenta. Ak bolo pri úraze zranených viac detí, žiakov alebo študentov, je potrebné za každého vyplniť samostatný záznam. Takisto, ak jeden žiak utrpel v ten istý deň dva alebo viac úrazov, treba každý z nich evidovať v samostatnom zázname.

Do aplikácie sa zaznamenávajú nasledovné údaje:

 1. Dátum úrazu.
 2. Počet zameškaných vyučovacích dní.
 3. Druh úrazu – (údaj dopĺňa aplikácia automaticky):
  • ak ešte nie je zapísaný údaj v poli počet zameškaných dní, zobrazuje sa text "nezadaný",
  • ak je zapísaný údaj v poli počet zameškaných dní v rozsahu 0 až 3 a nejde o smrteľný úraz, zobrazí sa text "neregistrovaný",
  • ak je zapísaný údaj v poli počet zameškaných dní väčší ako 3 alebo ide o smrteľný úraz, zobrazí sa text "registrovaný",
  • samovražda je neregistrovaným úrazom.
 4. Typ úrazu:
  • drobné zranenie a bežný úraz,
  • samovražda,
  • registrovaný školský úraz,
  • závažný školský úraz s ťažkou ujmou na zdraví,
  • závažný školský úraz s následkom smrti,
 5. Zdroj úrazu:
  • dopravné prostriedky,
  • zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné zariadenia a pomôcky,
  • stroje - hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné,
  • pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb,
  • materiál, bremená, predmety,
  • náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje,
  • priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny,
  • kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom,
  • elektrina,
  • ľudia, zvieratá a prírodné živly,
  • iné zdroje.
 6. Príčina úrazu:
  • chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska),
  • chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie,
  • chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky,
  • nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, prípadne komunikácie.
  • nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku (na komunikácii),
  • nesprávna organizácia práce,
  • neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (teoretických vedomostí, šikovnosti, zácviku, prispôsobenia a podobne),
  • používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore,
  • odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení,
  • nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených osobných ochranných pomôcok (prístrojov),
  • ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky a iné nesprávne a nebezpečné konanie),
  • nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy),
  • ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami,
  • nezistené príčiny.
 7. Vek dieťaťa / žiaka
 8. Pohlavie dieťaťa / žiaka.
 9. Stručný popis úrazu. (Slovne sa popisuje udalosť, pri ktorej úraz vznikol. Popis môže byť dlhší, maximálne však 200 znakov)
  • Informácie o odškodnení:
 10. úraz bol odškodnený,
 11. výška odškodnenia (€),
 12. dátum odškodnenia.
  Informácie o zostaviteľovi záznamu:
 13. meno a priezvisko zostaviteľa záznamu,
 14. e-mail zostaviteľa záznamu,
 15. telefón zostaviteľa záznamu.

Aplikácia neslúži iba pre evidenciu ale i pre generovanie výsledkov a štatistík. Sú vo forme open data. Aby neboli porušené zásady GDPR, ide o agregované dáta, teda sumárne za školu. 

1.4.    Návrh optimálneho postupu a obsahu hlásenia úrazov u detí

V Slovenskej republike nie je povinnosťou lekárov poskytovať informácie o okolnostiach úrazu tak, ako je to zavedené napr. v Českej republike, a tak informácie o tom, či išlo o domáci úraz, úraz vzniknutý pri športe, dopravnej nehode, či školský úraz, či k nim došlo pod vplyvom alkoholu alebo drog nemôžu slúžiť pre plánovanie stratégií a programov na ich predchádzanie ani na zameranie cieľových skupín. Preto doplnenie štatistického vykazovania, ktoré zabezpečuje Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom Ročných výkazov o činnosti z chirurgických ambulancií by malo byť jedným z významných opatrení napomáhajúcich prevencii úrazov detí. Údaje z registra hospitalizovaných síce predstavujú primárne dáta z hľadiska úrazov, avšak tiež nevypovedajú o okolnostiach úrazov a poskytujú len hrubý obraz o charaktere úrazov.

Kvalita informácií

Dotazníky o úrazoch detí vyplňujú v nemocniciach rodičia hospitalizovaných detí, teda ich odpovede môžu byť subjektívne a pravdivé do takej miery ako bol, (respektívne nebol) rodič (zodpovedný dospelý) v čase úrazu s dieťaťom. Môžeme hovoriť o troch aspektoch, ktoré ovplyvňujú kvalitu informácií, ktoré rodič poskytne formou vyplnenia dotazníka. Prvým je pochopenie otázok a správne vyplnenie (tu pomôže ak bude dotazník čo najjednoduchšie spracovaný. Prípadná potreba súčinnosti s priradeným zdravotníckym pracovníkom by bola pre zdravotníka obťažujúca). Druhým problémom predpokladáme zámerné zatajenie informácií, z akýchkoľvek osobných dôvodov, čo nie je možné zásahom vyššie postavených (vyšetrovateľ, polícia) ovplyvniť a dokázať. Tretím je samotná nevedomosť o okolnostiach úrazu, ak rodič (zodpovedný dospelý) nebol prítomný úrazu a nemá možnosť získať dostatočné informácie od dieťaťa, či svedkov úrazu. Stále však ostáva fakt, že neexistuje kompetentnejšia osoba, ktorá môže podať informácie o okolnostiach úrazu a úrazovej anamnéze, ako rodič.

Na základe detailnej analýzy súčasného stavu v oblasti hlásenia a evidovania úrazov detí a mládeže a ďalšieho využitia týchto dát, sú nižšie formou tabuliek sumarizované jednotlivé návrhy týkajúce sa tvorby nového registra úrazov, resp. využitia už existujúceho registra, formy dotazníka, obsahu dotazníka, využitia možnosti elektronizácie a mobilných aplikácií.

Varianty optimalizačných návrhov a ich zhodnotenie

výhody

 • Vytvorenie registra na mieru podľa požiadaviek odboru HDM.
 • Existoval by samostatný register pre úrazy detí a mládeže, ktorý by odosielal dáta do registra úrazov. 

nevýhody

 • Tvorba duplicity, register úrazov už existuje.
 • Register by pracoval iba s dátami (informáciami) od rodičov. 
 • Existujúci register pod NCZI získava dáta z viacerých zdrojov (nie iba spätnou väzbou od rodičov pacientov).

Záver: Na základe zistených informácií sa zdá vhodnejšia existencia jedného komplexného registra úrazov ale úlohou ÚVZ SR a RÚVZ by malo byť získanie maximálneho množstva informácií o úrazoch detí a mládeže, prípadne po dohode s NCZI, spracovanie týchto dát do potrebných štatistík. 

2.    Integrácia na existujúci register úrazov pod správou NCZI (databába úrazov na ÚVZ SR / RÚVZ by bola kompatibilná s registrom úrazov na NCZI)

výhody

 • RÚVZ by získavalo väčší počet dát a dáta vyhodnocovalo
 • Prístup na register úrazov za účelom tvorby štatistík, vyhodnotení, preventívnych opatrení ako zo strany NCZI, tak ÚVZ SR a RÚVZ.
 • Bola by možná podpora RÚVZ pre NCZI, spôsobom získavania a vyhodnocovania získaných dát o úrazoch z väčšej štatistickej vzorky. NCZI by iba doplnilo dáta z ostatných zdrojov. 
 • V kompetencií ÚVZ SR, RÚVZ by mohlo byť získavanie aj vyhodnocovanie dát o úrazoch (od rodičov).

nevýhody

 • Možné technické, iné (zatiaľ nedefinované) komplikácie pri integrácií (databázy úrazov na register úrazov).
 • Možné komplikácie pri vypĺňaní a vyhodnocovaní dát priamo v registri. 
 • Existencia databázy pre databázu.
 • Možné komplikácie pri tvorbe a vybavovaní kompetencií a rolí. 

Záver: Na základe zistených informácií sa zdá vhodnejšia existencia jedného komplexného registra úrazov ale úlohou ÚVZ SR a RÚVZ by malo byť získanie maximálneho množstva informácií o úrazoch detí a mládeže.

3.  Zapojenie aspoň 90% zdravotníckych zariadení pre získavanie spätnej väzby, tým zapojenie všetkých RÚVZ na SR. Každé RÚVZ v rámci svojej pôsobnosti (mestá, obce).

výhody

 • Spôsob ako naplniť jeden z cieľov: výrazné zvýšenie pomeru nahlásených úrazov detí a mládeže.
 • Zabezpečenie získania informácií z celého územia SR, zabezpečenie vyhodnocovania napríklad medzi krajmi. 

nevýhody

 • Povinnosť vytvorenia úlohy pre všetky RÚVZ s odbormi HDM (použitie kontaktov na zdravotnícke zariadenia), výzvy k vyplneniu, získavanie spätnej väzby, spracovanie. 
 • Riziko neústretovosti nemocničných zariadení (povinnosť spolupracovať s ÚVZ SR a RÚVZ by mala vyplývať zo zákona).

Záver: Pre kvalitné štatistické informácie, by mali byť dáta získavané z maximálneho možného počtu zdravotníckych zariadení (aspoň 90%). 
Povinnosť spolupracovať s ÚVZ SR a RÚVZ by mala vyplývať zo zákona.
Táto spolupráca by mala byť už následne „automatická“ a nebude potrebné oslovovať riaditeľov nemocnice a žiadať o súčinnosť. 

4.    Získavanie informácií počas celého roka, tak ako sú získavané v aplikácií MŠVVaŠ SR, Ministerstvom dopravy, Štatistickým úradom a pod.

výhody

 • Spôsob ako naplniť jeden z cieľov: výrazné zvýšenie pomeru nahlásených úrazov detí a mládeže.
 • Výrazne skvalitnenie štatistický výsledkov.

nevýhody

 • Povinnosť vytvorenia celoročnej úlohy pre všetky RÚVZ.
 • Potrebné na každom RÚVZ poveriť zodpovedných a vytvoriť plán úloh a postupov. Návrh je sumarizovaný v Tab. 3

Záver: Pre kvalitné štatistické informácie, by mali byť dáta získavané priebežne, počas celého roka.

5.    Papierovú formu dotazníka nahradiť webovou aplikáciou (novou)

výhody

 • Odbremení sa administratívna záťaž s prepisovaním údajov z papierového dotazníka do systému pre vyhodnocovanie, taktiež by sa odstránila činnosť tlače, distribúcie, zberu a pri automatizácií vyhodnocovania i samotného vyhodnocovania. 
 • Automatizácia pri vyhodnocovaní.
 • Aplikácia by bola ku stiahnutiu na webovom sídle verejné zdravie. Mohla by tak zabezpečiť zvýšenie povedomia o činnosti ÚVZ SR, RÚVZ. 
 • Dotazník by mohol byť umiestnený cez prelinkovanie na webovom portáli verejné zdravie, cesta: Deti a mládež – Deti a životné prostredie – Úrazovosť detí). 
 • Aplikácia ku stiahnutiu na App Store, by zvýšila povedomie o verejnom zdravotníctve cez tento informačný kanál. 

nevýhody

 • Je potrebné vytvoriť systém ako zabezpečiť vyplnenie dotazníka rodičom. Môže ísť napríklad o automaticky opakujúcu sa notifikáciu formou sms. Ani to však nemusí zabezpečiť vyplnenie elektronického dotazníka rodičom na svojom PC, či mobilnom zariadení. 
 • Absentuje zabezpečenie HW v zdravotníckom zariadení. V dnešnej dobe tabletmi v čakárňach disponujú iba niektoré ambulancie (pre online objednávanie sa a pod.) Ak by sme zistili percentuálny podiel ambulancií, ktoré takýmto HW disponujú, odporúča sa tému ďalej rozvíjať.
 • Nie každý rodič je technicky zdatný, resp. disponuje mobilným zariadením, ktoré by mu umožnilo vyplnenie dotazníka. (Ak uvažujeme, že by ho vypĺňal s využitím svojho HW).
 • Zabezpečenie vyplnenia dotazníka cez aplikáciu rodičom formou vyplynutia z legislatívy ako povinnosť by bolo obtiažne. 
 • Zakotvenie by mohlo byť s odvolaním sa napríklad na Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, DRUHÁ ČASŤ - VZŤAHY MEDZI RODIČMI, DEŤMI A OSTATNÝMI PRÍBUZNÝMI, PRVÁ HLAVA - RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI
 • § 28, (1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa.

Záver: Vzhľadom na neexistenciu možnosti zabezpečenia vyplnenia online dotazníka rodičmi, je v súčasnosti stále vhodnejšia papierová forma dotazníka, predovšetkým z dôvodu potreby čo najväčšieho podielu získanej spätnej väzby. 
Ak by RÚVZ mali aj štatisticky spracovávať získané dáta a vyhodnocovať, je zaujímavejšie podporiť systém vyhodnocovania. 

6.    Papierovú formu dotazníka nahradiť webovou aplikáciou (existujúcou).

výhody

 • Aplikácia existuje (http://web.uips.sk/urazy/). 
 • Aplikácia je určená už pre automatizované spracovanie.
 • Možnosť tvoriť štatistiky, otvorené dáta.

nevýhody

 • Svojim postavením nie je vhodná pre vyplnenie rodičmi – zložitosť.
 • Je pripravená na mieru pre úrazy v školstve, samotné voľby sú definované formou evidovania pracovných úrazov. 
 • Upraviť aplikáciu pre potreby zaznamenania rodičmi by bolo náročnejšie ako vytvoriť novú aplikáciu. 
 • Aplikácia nie je v správe a kompetencií NCZI, ÚVZ SR, ale MŠVVaŠ SR. 
 • Iné mobilné aplikácie pre evidenciu úrazov sú rovnako nepoužiteľné pre účel získania informácií od rodičov, nakoľko sú nastavené svojimi otázkami a fungovaním pre evidenciu pracovných úrazov vo firmách.

Záver: Existujúce mobilné aplikácie nie sú pre účel získavania dát o úrazoch od rodičov vhodné. Je zaujímavejšie podporiť systém vyhodnocovania.

7. Návrh úpravy dotazníka s ohľadom na vybrané údaje súvisiace s úrazom

Na základe detailnej analýzy súčasného stavu v súvislosti s rôznymi bývalými i súčasnými spôsobmi hlásenia úrazov u detí a na základe informácií, ktoré vybrané údaje sa najčastejšie využívajú pre účely tvorby štatistických porovnaní je v Prílohe č. 1 (.xls) v Hárku NÁVRH spracovaný základný návrh pre otázky a možnosti odpovedí v Dotazníku o úrazoch detí, ktorý by mal vypĺňať rodič. Analýza je zachytená v druhom hárku Prílohy č.1 pod názvom ANALÝZA.

8. Návrh postupu hlásenia úrazov u detí
Na základe existujúceho postupu, analýzy súčasného stavu v problematike a na základe vyššie spomenutých návrhov, je v tab. 3 zaznačený návrh postupu hlásenia úrazov u detí, rozdelený podľa aktivít s priradenými zodpovednými osobami (realizátormi aktivít) a dodatočnými informáciami. 

Tab. 3 Návrh postupu hlásenia úrazov u detí

Aktivita Zodpovedný Dodatočná informácia
Poverenie pracovníka odboru HDM na príslušnom RÚVZ pre koordinovanie hlásenia úrazov a detí (zber, spracovanie, odosielanie dát). Vedúca odboru HDM Nahlásenie kontaktných údajov zodpovedných pracovníkov na NCZI na email: urazydeti@nczisk.sk
 1. krát a následne pri zmenách
Stanovenie zberu dát z nemocníc (navrhované 2x v mesiaci, napr. ku 15.temu v mesiaci a prvý pracovný deň nasledovného mesiaca.  
 1. krát

Kontaktovanie a informovanie o aktivite riaditeľa nemocnice Poverený pracovník odboru HDM Ideálne na základe odvolania sa na legislatívu, resp. potreby NCZI.
Informovanie vybraných oddelení (primárov) s hospitalizovanými detskými pacientmi s úrazmi o aktivite. Riaditeľ nemocnice 1.krát
Informovanie príslušných pracovníkov oddelení (lekár, vrchná sestra). Príslušný primár 1.krát
Komunikácia s príslušnými pracovníkmi oddelení (lekár, vrchná sestra) o postupe spolupráce a elektronické odoslanie dotazníka (mailom). Poverený pracovník odboru HDM 1.krát
Zabezpečenie tlače dotazníka Lekár, vrchná sestra Priebežne. Na základe maximálneho počtu hospitalizovaných detí.
Zabezpečenie distribúcie dotazníka Lekár, vrchná sestra Rodičom detí.
Zabezpečenie vyplnenia dotazníka Lekár, vrchná sestra Počas čakania rodiča na ošetrenie dieťaťa.
Odovzdanie vyplnených dotazníkov 15teho v mesiaci a prvý pracovný deň v mesiaci. Lekár, vrchná sestra Poverenému pracovníkovi odboru HDM. Osobne / sken (podľa dohody).
Priebežného zadávanie dát z  vyplnených dotazníkov do formátu .xls) Poverený pracovník odboru HDM Pre elimináciu nárazovej úlohy a výrazného vyťaženie poverených pracovníkov.
Odoslanie vyplnených .xls s údajmi z dotazníkov. Poverený pracovník odboru HDM Na adresu urazydeti@nczisk.sk

 

9. Doplňujúce návrhy:

 • Nevyžadovať od rodičov vyplnenie dotazníkov iba pri hospitalizácií, ale aj pri ambulantných ošetreniach. Toto prvotné rozdelenie je potrebné zachytiť aj v dotazníku. (Návrh v Prílohe č.1 - .xls)
 • V prípade záujmu NCZI a vzájomnej dohody s RÚVZ / ÚVZ SR, by bolo zaujímavé odbremeniť aj pracovníkov RÚVZ a podporiť systém vyhodnocovania a tvorby štatistík automatizovaným systémom. 
 • V prípade posunu vo veci HW možností v ambulanciách pripraviť v budúcnosti aplikáciu pre získanie dát o úrazoch detí a mládeže od rodičov a inštaláciu zaslať na všetky dotknuté ambulancie. K dispozícií by tiež bola na webovom portáli verejné zdravie. 
 • Zvážiť odstránenie poznámky z dotazníka (zakrúžkujte 1 možnosť) pri mechanizme úrazu. Sú prípady keď sa udeje napríklad súčasný pád s poranením ostrým predmetom. (Návrh v Prílohe č.1 - .xls)
 • Možnosť pri otázke ohľadom okolností úrazov: Nezistené príčiny nie je vhodné uviesť, z dôvodu, že rodiča môže navádzať príčinu zámerne neuviesť príčinu úrazu. Je potrebné uvažovať s faktom, že v prípade ak ide napríklad o zlyhanie dospelého dozoru, ak si dieťa spôsobilo poškodenie zámerne, alebo z iných dôvodov, môže mať rodič záujem neuviesť bližšie informácie o úraze a dotazník by ho k tomu nemal navádzať.
 • Vzhľadom na štatistiky, že jednou z príčin úrazu býva často nedostatok osobných predpokladov pre realizáciu činnosti / aktivity, pri ktorej sa úraz udial, by do dotazníka takáto možnosť mala byť pridaná. Ide o nedostatok osobných predpokladov pre realizáciu činnosti / aktivity, pri ktorej sa úraz udial (Môžu to byť chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy, ale takýmto spôsobom nie je vhodné pýtať sa rodiča a preto by sa forma otázky a možností odpovedí použila nasledovne: JE DIEŤA POHYBOVO ZDATNÉ? Možnosti pre odpovede: športuje pravidelne, športuje príležitostne, nešportuje vôbec). (Návrh v Prílohe č.1 - .xls)
 • Ďalšie doplňujúce návrhy pre úpravu dotazníka sú uvedené v karte Návrh v Prílohe č.1 - .xls.

10.    Kritériá vyhodnocovania údajov

Kritériá vyhodnocovania údajov by mali byť dané informáciami, ktoré je možné získať a následne štatisticky spracovať z dotazníkov. Ak sa na problematiku pozrieme z pohľadu dát dôležitých pre účely štatistických informácií, môže ísť o:

 • Vybrané demografické faktory (vek, pohlavie).
 • Sezonalita (Môže ísť napríklad o porovnanie v jednotlivých mesiacoch, ročných obdobiach. Čo sa týka sezonality – podľa dostupných štatistík u detí a mládeže dochádza viac úrazov v mesiacoch marec až jún).
 • Porovnanie úrazovosti v časových úsekoch dňa. 
 • Geografické porovnanie (porovnanie na úrovni vyšších územných celkov a okresov).
 • Vidiek – mesto.
 • Okolnosti úrazov (aktivity pri ktorých sa úrazy dejú najčastejšie).
 • Lokalizácia úrazov (ktorá časť tela bola postihnutá). 
 • Charakteristika úrazu (kde sa úraz stal).
 • Zdroj úrazu (mechanizmus úrazu).
 • Porovnanie s minulým obdobím. 
 • Vplyv miery pohybovej aktivity na úrazovosť.

Bolo by možné priradiť ďalšie kritériá, napríklad z pohľadu kategorizácie úmyselnosti úrazu, ale predpokladá sa, že k tomuto faktoru by sa rodičia neboli schopní vyjadriť.

11.    Potrebné legislatívne úpravy

Pre účely možnosti realizácie monitorovania úrazov detí a mládeže nie je potrebné realizovať návrh a následnú úpravu legislatívy, nakoľko monitoring úrazovosti je možné zaradiť pod § 11, písmená f/ a g) Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
§ 11 Špecializované úlohy verejného zdravotníctva:
f) zhromažďujú základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečujú ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie, 
g) vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

Použité skratky:

 • ŠU – Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií
 • MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • ŠZD – štátny zdravotný dozor
 • HDM – hygiena detí a mládeže
 • EÚ – Európska únia
 • BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Z. z. – Zbierka zákonov
 • ÚZS – Ústavná zdravotná starostlivosť
 • IKT - informačné a komunikačné technológie