Úradná kontrola potravín a štátny zdravotný dozor

Cieľom úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov vo vzťahu k potravinám.

Úradnou kontrolou potravín sa kontroluje plnenie požiadaviek a povinností potravinového práva ustanoveného v právnych predpisoch SR. Požiadavky a povinnosti sa týkajú hygieny výroby, spracovania, distribúcie a predaja potravín, napr. dodržiavania správnej výrobnej a hygienickej praxe, osobnej hygieny a zdravotnej a odbornej spôsobilosti osôb manipulujúcich / pracujúcich s potravinami, správneho skladovania potravín, dodržiavania chladiarenského a teplotného reťazca, vysledovateľnosti potravín, sanitácie, označenia potravín, kontroly prítomnosti kontaminantov v potravinách, povinností registrácie prevádzok a prepravy, dovozu a vývozu potravín, skladovania a odstraňovania odpadov.

Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín upravuje štvrtá časť zákona o potravinách.

Úradnú kontrolu potravín v SR vykonávajú 2 orgány – ŠVPS SR prostredníctvom RVPS a ÚVZ SR prostredníctvom RÚVZ.

ŠVPS SR / RVPS kontrolujú výrobu a umiestnenie týchto potravín na trh v SR. Ide o výrobu, manipuláciu, distribúciu a predaj v obchodnej sieti.

ÚVZ SR / RÚVZ kontrolujú tieto potraviny. Kontrolujú všetky kategórie potravín v zariadeniach spoločného stravovania (ZSS) a výrobu a umiestnenie trh v SR vybraných kategórií potravín, materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (FCM) a prídavných látok.

Na základe každoročne aktualizovaného plánu úradnej kontroly potravín RÚVZ odoberajú vzorky:

Vzorky sa odoberajú z potravín na úrovni výroby, rôznych stupňoch spracovania, ako aj z potravín umiestnených na trh. Laboratórnymi analýzami sa kontroluje dodržanie

Pri niektorých potravinách sa zisťuje indikácia ožiarenia potravín alebo ich zložiek.

Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú štátny zdravotný dozor (ŠZD) podľa § 6 ods. 3 písm. j) a § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia vrátane posudkovej činnosti podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá zahŕňa vydávanie záväzných stanovískrozhodnutí.

V zariadeniach spoločného stravovania sa pri výkone ŠZD kontroluje dodržiavanie požiadaviek ustanovených vo vyhláške MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na ZSS.

Kontrolná činnosť odborov/oddelení hygieny výživy zahŕňa okrem úradnej kontroly potravín a ŠZD aj kontroly na základe podnetov a sťažností, kontroly ochrany nefajčiarov v zariadeniach spoločného stravovania podľa § 9 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a audity prevádzkovateľov podľa čl. 14 písm. i) nariadenia č. 2017/625.

Počet úradných kontrol, výkonov štátneho zdravotného dozoru, kontrol ochrany nefajčiarov, auditov, počet a druh zistených nezhôd, množstvo vyšetrených a nevyhovujúcich vzoriek je uvedený vo výročných správach o činnosti úradov verejného zdravotníctva SR.

Podrobnosti o rozbore činnosti odborov/oddelení hygieny výživy za roky 2020-2022

Počet úradných kontrol a výkonov ŠZD odborov/oddelení hygieny výživy za roky 2018-2022

Rok 2018 2019 2020 2021 2022

Úradné kontroly

9 518 11 448 6 805 6 701 10 177
ŠZD 17 063 18 332 28 177 34 674 17 069

Prehľad o výkone úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do kontaktu s potravinami (FCM) za roky 2018-2022

Rok                      2018 2019 2020 2021 2022