Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenie je budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie. Patria sem najmä ubytovacie zariadenia pre cestovný ruch, ubytovacie zariadenia s celoročným ubytovaním (napr. internáty), ubytovacie zariadenia sociálnych služieb, ubytovacie zariadenia v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ubytovacie zariadenia, v ktorých sa poskytuje ubytovanie v súvislosti s výkonom práce a iné.

Základné požiadavky na prevádzkovanie ubytovacích zariadení, ako aj povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb sú uvedené v § 21 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a podrobnejšie požiadavky (napr.: požiadavky na mikroklimatické faktory - teplotu, rýchlosť prúdenia vzduchu, prípustnú relatívnu vlhkosť, požiadavky na vetranie a pod.) vo vyhláške MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu.

V niektorých týchto zariadeniach sa poskytujú stravovacie služby, resp. i  doplnkové služby ako sú wellness, sauny, bazény, masáže. Prevádzkovatelia bazénov pravidelne zabezpečujú kontrolu kvality vody na kúpanie v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.. Kontroly zariadení starostlivosti o ľudské telo, sauny, masáže a rôzne doplnkové služby, ktoré sú často poskytované v ubytovacích zariadeniach sú vykonávané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z.

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. účinnou od 21.7.2020 orgány verejného zdravotníctva nevydávajú rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky pre ubytovacie zariadenia, ale prevádzkovatelia takýchto zariadení sú povinní najneskôr v deň začatia činnosti miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) písomne alebo elektronicky doručiť „oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov“ podľa § 52 ods. 8 zákona písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon (§ 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.).