Tvrdenia

Používanie tvrdení o kozmetických výrobkoch (KV) je upravené nariadeniami a usmernením pre lepšiu aplikáciu.

1.   Nariadenie EP a Rady č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch  

čl. 20 nariadenia EP a Rady č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch sú uvedené všeobecné požiadavky pre tvrdenia.

2.   Nariadenie Komisie č. 655/2013, ktorým sa stanovujú spoločné kritériá na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami (ďalej len „nariadenie č. 655/2013“)

čl. 1 nariadenia č. 655/2013 je uvedené, na aké tvrdenia sa toto nariadenie vzťahuje. V prílohe nariadenia č. 655/2013 je vymenovaných 6 spoločných kritérií pre tieto tvrdenia, ktorými sú:

  1. Súlad s právnymi predpismi
  2. Pravdivosť
  3. Dôkazové prostriedky
  4. Čestnosť
  5. Korektnosť
  6. Prijímanie informovaných rozhodnutí

3.   Technical document on cosmetic claims

Z dôvodu ľahšej aplikácie spoločných tvrdení uvedených v nariadení č. 655/2013 EK v spolupráci s členskými štátmi vypracovala dokument Technical document on cosmetic claims. V tomto dokumente sa uvádzajú príklady na vysvetlenie uplatňovania spoločných kritérií. Dokument nie je právne záväzný, avšak pomáha dosiahnuť súlad KV s požiadavkami právnych predpisov, ktorý je právne záväzný. Dokument má 4 prílohy:

Príloha č. I – všeobecné kritériá pre tvrdenia v súvislosti s kozmetickými výrobkami - 6 spoločných kritérií + príklady

Príloha č. II – Best practice for claim substantiation evidence – informácie o vykonávaní experimentálnych štúdií, spotrebiteľských testov a pod. pre dôkaz o tvrdeniach

Príloha č. III – Free from claims  – tvrdenia typu „bez“, „neobsahuje“ a pod.

Príloha č. IV – Hypoallergic claims – tvrdenia typu „hypoalergénny“