Telovýchovno-športové zariadenia

Telovýchovno-športové zariadenie je krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry.

Základné požiadavky na prevádzkovanie takýchto zariadení, ako aj povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb sú uvedené v § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podrobnejšie požiadavky (napr.: na osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie, plochu, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a prevádzku telovýchovných zariadení) sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. účinnou od 21.7.2020 orgány verejného zdravotníctva nevydávajú rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky pre telovýchovno-športové zariadenia, ale prevádzkovatelia takýchto zariadení sú povinní najneskôr v deň začatia činnosti miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) písomne alebo elektronicky doručiť „oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov“ podľa § 52 ods. 8 zákona písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon (§ 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.).