Súvisiace povinnosti prevádzkovateľov

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré organizujú zotavovacie podujatia sú povinné:

 1. požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta zotavovacieho podujatia, prípadne podľa miesta jeho začiatku, ak ide o putovné zotavovacie podujatie, o posúdenie zotavovacieho podujatia,
 2. organizovať zotavovacie podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilňovalo zdravie detí a pri jeho organizovaní prihliadať na vek a zdravotný stav detí a charakter zotavovacieho podujatia, 
 3. zabezpečiť, aby zotavovacie podujatie sa uskutočnilo len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a na prevádzku zariadení pre zotavovacie podujatia, 
 4. zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na zotavovacom podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti, 
 5. zabezpečiť, aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé, 
 6. dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav detí,
 7. zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž a aby podávaná strava bola zdravotne neškodná a výživovo hodnotná, 
 8. zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí, 
 9. zabezpečiť lekárničku prvej pomoci,
 10. zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia, 
 11. zabezpečiť poučenie osôb na zotavovacom podujatí o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám zdravia, ak takéto poučenie doposiaľ neabsolvovali, 
 12. informovať zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorením, 
 13. viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od skončenia zotavovacieho podujatia. 

Organizátor v oznámení  o zotavovacom podujatí  uvádza: 

 • meno, priezvisko, adresu, identifikačné číslo a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno (názov), sídlo, identifikačné číslo, telefónne číslo organizácie a meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobu,
 • druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia,
 • počet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí v jednotlivých turnusoch,
 • spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o kvalite pitnej vody podľa § 17 ods. 2 zákona; v prípade umývania detí vo vodnom toku aj údaje o kvalite vody vodného toku,
 • spôsob stravovania,
 • spôsob nakladania s odpadom,
 • dátum vyhotovenia písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia, odtlačok pečiatky a podpis organizátora.

Organizátor putovného zotavovacieho podujatia uvádza aj popis trasy putovania.