Stratégia očkovania proti COVID-19 na jeseň 2023

Celosvetovo pandémia COVID-19 so značnou chorobnosťou a úmrtnosťou spôsobila závažné dopady zdravotné, ekonomické a celospoločenské s narušením hospodárstva, vzdelávania a celkového spôsobu života populácie.

Väčšina krajín zrušila verejno-zdravotné a sociálne opatrenia, ale napriek pretrvávajúcej cirkulácii SARS-CoV-2 došlo k výraznému zníženiu hospitalizácií, pobytov na JIS a úmrtnosti vo všetkých vekových skupinách populácie. Podieľajú sa na tom viaceré faktory vrátane nárastu populačnej imunity voči infekcii, očkovania, včasnej diagnostiky a dostupnosti liečiv proti COVID-19. Globálne sa imunita na úrovni populácie výrazne zvýšila, jej nárast významne ovplyvnilo používanie vakcín a imunita po prekonaní COVID-19, alebo kombinácia oboch možností (tzv. hybridná imunita).

V populácii Slovenska naďalej cirkuluje vírus SARS-CoV-2, o čom svedčí jeho detekcia vo vzorkách odpadových vôd na našom území. Súčasné cirkulujúce kmene sú vysoko prenosné, pričom prevládajúci kmeň Omicron, XBB.1.5 nezvyšuje závažnosť ochorenia. Ak by však počet infikovaných významne narástol, možno očakávať aj úmerný nárast hospitalizácií, závažných ochorení a úmrtí. Dohľad nad odpadovými vodami a iné systémy dohľadu naznačujú, že vírus SARS-CoV-2 naďalej cirkuluje v komunite na relatívne vysokej úrovni.

Celková ochrana populácie pred hospitalizáciou COVID-19, závažným ochorením alebo smrťou je dobrá. Avšak úroveň ochrany sa v populácii líši podľa veku, zdravotného stavu a dĺžky času od predchádzajúceho očkovania alebo infekcie. Zatiaľ čo súčasne cirkulujúci pôvodcovia sa viac vyhýbajú imunite ako predchádzajúce varianty a ochrana pred infekciou je krátkodobá, ochrana pred hospitalizáciou, závažným ochorením a smrťou je oveľa trvanlivejšia. Ochrana však časom slabne a najviac ovplyvňuje staršie osoby a osoby s oslabenou imunitou.

Dočasné odporúčania týkajúce sa používania mRNA vakcín proti COVID-19 boli vypracované Strategickou poradnou skupinou expertov (SAGE) pre imunizáciu na základe EBM pri zohľadnení údajov vyplývajúcich z klinického skúšania, štúdií účinností vakcín špecifických pre Omicron a aktualizácie nových údajov získaných z najnovších publikácií (1,2).

Od júla 2022 sledujeme mierny vzostup 14-dňovej incidencie COVID-19. Avšak naďalej COVID-19 patrí medzi závažné respiračné ochorenia postihujúce najmä staršie osoby a jednotlivcov so závažnými základnými diagnózami.

Údaje o dohľade nad COVID-19 v EÚ/EHP poukazujú na najvyšší nárast hospitalizácií, JIS a úmrtí vo vekových skupinách 65–79 a 80 a viac rokov, hoci výška vrcholov týchto ukazovateľov je nižšia ako v období pred nástupom variantu Omicron. Podobne sa predlžuje hospitalizácia, ktorá je najdlhšia u osôb nad 65 rokov, ale najmä nad 80 rokov. V krajinách EÚ/EHP sa predpokladá vysoká úroveň prenosu SARS-CoV-2 a vysoké riziko expozície zraniteľných skupín obyvateľstva. Celosvetovo i  naďalej dominujú subvarianty vírusu Omicron SARS-CoV-2, v  EÚ/EHP došlo k navýšeniu niekoľkých skúmaných variantov (VUI) vrátane XBB.1.5 a iných línií XBB a CH.1.1. Do marca 2023 sa v EÚ/EHP vrátane Slovenska stal dominantnou líniou XBB.1.5 bez toho, aby spôsobil zhoršenie epidemiologickej situácie (3, 4, 5, 6).

SARS-CoV-2 zostáva schopný získať mutácie, ktoré uľahčujú jeho pokračujúcu cirkuláciu v nepredvídateľných časoch počas roka. Nedávno pozorovaný nárast prenosu SARS-CoV-2 sa zhodoval so vznikom a následnou dominanciou skupiny príbuzných podlínií Omicron, variantov podobných XBB.1.5 nesúcich mutáciu F456L (7).

V auguste 2023 boli v rámci aj mimo EÚ/EHP hlásené sporadické zistenia novej vysoko zmutovanej podskupiny Omicron, BA.2.86. Hoci sa celosvetovo potvrdilo len veľmi málo prípadov detekcie, vo viacerých krajinách existuje podozrenie na nízkoúrovňový komunitný prenos tohto variantu. Pokiaľ ide o mutácie, variant sa výrazne líši od v súčasnosti cirkulujúcich variantov SARS-CoV-2, čo prináša možnosť zvýšených reinfekcií, ak úspešne prekoná v súčasnosti cirkulujúce varianty v EÚ/EHP (7).

Neexistuje žiadny náznak, že by infekcia variantmi XBB.1.5-like+F456L alebo BA.2.86 bola spojená so závažnejším ochorením alebo znížením účinnosti vakcíny proti závažnému ochoreniu v porovnaní s variantmi, ktoré v súčasnosti cirkulujú. Starší ľudia a ľudia so základnými ochoreniami zostávajú vystavení zvýšenému riziku závažných následkov, ak sú infikovaní (7).

Graf 1 Slovensko – hlásené prípady COVID-19


 

https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/

Graf 2 Slovensko – frekvencia variantu Omicron (XBB.1.5)

Na Slovensku je základné očkovanie 2 dávkami proti COVID-19 na úrovni 51,1%, čo je o 22,0 % menej ako priemerná zaočkovanosť v EÚ/EHP (73,1%). Rozdiel v prvej posilňovacej dávky predstavuje 23,9 %, pri podaní druhej posilňovacej dávky je to 12,9%. Vo všeobecnosti každá ďalšia aplikácia booster dávky vykazuje nižšiu zaočkovanosť. Porovnanie zaočkovanosti podľa vekových skupín populácie: 60+, 80+ a 18+ v SR a EÚ/EHP sú uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Zaočkovanosť proti COVID-19 na Slovensku a v EÚ/EHP k 16. júnu 2023

ZDROJ: COVID-19 Vaccine Tracker  https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#summary-tab

Od septembra 2022 sa používajú bivalentné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 povolené v EÚ/EHP, ktoré zahŕňajú tieto kmene: bivalentný Wuhan a Omicron BA.1, bivalentný Wuhan a Omicron BA.4/5, monovalentný Wuhan, monovalentný Beta (B.1.351) a bivalentný Beta (B.1.1.7).

V súčasnosti schválené vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vrátane vakcín založených na indexovom víruse naďalej poskytujú ochranu pred závažným ochorením. Ochrana však klesá, vírus mutuje na imunologicky vzdialené varianty z kmeňov obsiahnutých vo vakcínach (8). V súčasnosti sú zatiaľ k dispozícii dostupné len bivalentné zamerané na dva kmene COVID-19 – pôvodný vírus a podvarianty Omicron, ktoré dominovali minulú zimu. BA.4 a BA.5. Údaje z klinických štúdií a praktického používania poukazujú, že bivalentné vakcíny sú pri ochrane proti Omicron lepšie ako pôvodná monovalentná vakcína. Ale nie sú veľmi účinné proti súčasným cirkulujúcim kmeňom línie XBB.

V máji 2023 sa stretli členovia Medzinárodnej koalície regulačných orgánov pre lieky (ICMRA – 8.5.2023) vrátane WHO a Technickej poradnej skupiny WHO pre zloženie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (TAG-CO-VAC 11. – 12. 5.2023). TAG-CO-VAC a jej podskupina preskúmali publikované a nepublikované údaje o antigenicite a krížovej ochrane po infekcii a/alebo očkovaní aktuálne schválenými alebo kandidátskymi vakcínami v kontexte aktuálne cirkulujúcich subvariantov XBB.1. Po špecifickom preskúmaní a zvážení boli poskytnuté odporúčania na aktualizáciu zloženia vakcíny COVID-19 (9).

Následne bolo 18. mája vydané vyhlásenie o potrebe aktualizovať zloženie vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Obe skupiny sa zhodli, že vírus SARSCoV-2 sa vyvíja a odlišuje od indexového vírusu a monovalentné vakcíny obsahujúce línie XBB predstavujú vhodnú voľbu pre jesennú očkovaciu kampaň 2023. V súčasnosti celosvetovo prevládajú línie XBB.1 (t.j. XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.1.9) (10, 11).

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska lieková agentúra (EMA) vydali stanovisko k plánovaným zmenám zloženia  vakcín proti COVID-19 a k ich používaniu pri očkovacích kampaniach  na jeseň tohto roka. Dôvodom prispôsobenia očkovacích látok je zabezpečenie čo najvyššej  ochrany pred novými variantami vírusu. Na základe dát z monitorovania a sekvenovania, ktoré boli získané v spolupráci s WHO, EMA odporúča prispôsobiť zloženie vakcín tak, aby sa zamerali na kmene XBB (podskupina Omicron), ktoré sa stali dominantnými v Európe a iných častiach sveta. Aktuálne povolené vakcíny však naďalej ostávajú účinné proti závažnému priebehu ochorenia a pomáhajú pri prevencii hospitalizácie a úmrtí v dôsledku COVID-19 (11). EMA a ECDC tiež poznamenávajú, že monovalentné vakcíny (vakcíny zamerané len na jeden kmeň, ako je XBB.1.5) sú rozumnou voľbou na zabezpečenie ochrany proti súčasným dominantným a vznikajúcim kmeňom. (12).

Výbor pre humánne lieky (CHMP) EMA odporučil 30.  augusta 2023 povoliť upravenú vakcínu Comirnaty zameranú na podvariant Omicron XBB.1.5 (13). Podľa odporúčania na autorizáciu by dospelí a deti vo veku od piatich rokov, ktorí potrebujú očkovanie, mali dostať jednu dávku bez ohľadu na ich očkovanie proti COVID-19. Deti vo veku od šiestich mesiacov do štyroch rokov veku, ktoré potrebujú očkovanie, môžu dostať jednu alebo tri dávky v závislosti od toho, či absolvovali základnú očkovaciu schému alebo mali COVID-19. Európska komisia schválila vakcínu Comirnaty XBB.1.5 prispôsobenú COVID-19 1. septembra 2023 (14).

Graf 3   Krajiny EÚ/EHP – výskyt variantov Omicron, obdobie KT6/2022 – KT32/2023

XBB je rekombinant dvoch vírusov odvodených od BA.2, BA.2.10.1 a BA.2.75. Medzi podvarianty, ktoré dominujú v krajinách EÚ/EHS patria XBB.1.5, XBB.1.16 a XBB.1.9.1. (4). Každý z výrobcov vakcín vytvoril novú formuláciu, ktorá je zameraná na XBB.1.5. Predklinické údaje od každej spoločnosti naznačujú, že táto vakcína sa zdá byť účinná aj proti iným variantom XBB, pravdepodobne preto, že sú geneticky podobné. Monoklonálna verzia len s jedným kmeňom prekonala každú z bivalentných možností. Je to pravdepodobne preto, že veľká väčšina ľudí sa už stretla s pôvodným kmeňom, či už prostredníctvom očkovania alebo infekcie.

Stratégia očkovania COVID-19 je pripravená na jeseň 2023. Podľa predbežných informácií monovalentné vakcíny zabezpečené pre jesenné očkovanie by mali byť navezené do distribučného skladu na Slovensku v polovici septembra 2023. Pri spustení sezóny bude k dispozícii bivalentná vakcína, ktorá sa používa/používala v auguste 2023.

Klinické štúdie a vedecké práce poukazujú na to, že najlepší čas na aplikáciu vakcíny proti COVID-19 je tesne pred nárastom choroby.

Ale predvídať vznik ohnísk je takmer nemožné. Očakávame, že blížiaca sa jesenná sezóna vysokého výskytu akútnych respiračných ochorení nám ukáže, či sa COVID-19  bude vyskytovať v sezónnom režime alebo nie. Aj keď počas zimy často dochádza k prudkým nárastom prípadov, počas pandémie sa vyskytli aj ohniská v každom ročnom období.

Najefektívnejšie by bolo podávať vakcíny proti COVID-19 spolu s vakcínami proti chrípke. Zatiaľ nevieme presne definovať, čo je „sezóna COVID-19“, kedy a kde sa bude aplikovať a ako často sa bude podávať vakcína. Z toho dôvodu predkladáme len samostatnú stratégiu očkovania proti COVID-19. O zosúladení očkovania proti závažným akútnym respiračným ochoreniam (COVID-19, chrípka, pneumokokové infekcie) uvažujeme až na ďalšiu sezónu 2024/2025.

Od začiatku pandémie pozorujeme vyšší vplyv ochorenia počas obdobia zodpovedajúceho tradičnej chrípkovej sezóne. Predvídateľný model sezónnosti COVID-19 zatiaľ nebol stanovený, bude sa meniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Sezónnosť vírusu SARS-CoV-2 ešte nie je stanovená. Prípady COVID-19, hospitalizácie a úmrtia sa vyskytujú vo všetkých ročných obdobiach. Keďže však vplyv je potenciálne najväčší v zime, načasovanie očkovacej kampane proti ochoreniu COVID-19 na jeseň by malo maximalizovať prínos pre jednotlivca aj systém zdravotnej starostlivosti. (11).

V súčasnej fáze COVID-19 sa medzinárodné a národné poradné skupiny pre očkovanie jednoznačne zhodli a zamerali svoju pozornosť na zníženie počtu hospitalizácií, závažných ochorení a úmrtí na COVID-19 a ochranu systémov zdravotnej starostlivosti (15,16).

Cieľom odporúčaného očkovania na rok 2023 je predchádzať hospitalizáciám pre COVID-19, závažným ochoreniam a úmrtiam a znížiť zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti.

V tomto štádiu pandémie má väčšina populácie vysokú úroveň ochrany v dôsledku očkovania, prekonanej infekcie alebo hybridnej imunity, t. j. imunity vyplývajúcej z kombinácie očkovania a infekcie.

Ochrana osôb vo veku 70 rokov a starších závisí od očkovania významnejšie ako u mladších vekových kohort. V týchto prípadoch je mierny pokles ochrany očkovaním spojený s väčším rizikom závažného priebehu ochorenia COVID-19.

V porovnaní s mladšími skupinami nižšia úroveň hybridnej imunity a väčší vplyv ubúdajúcej ochrany u starších osôb znamenajú, že na udržanie ich prevencie pred hospitalizáciou, závažným ochorením a smrťou bude potrebné častejšie očkovanie.

Záujem verejnosti o ďalšie očkovanie klesá spolu s ubúdaním imunity. Zaočkovanosť každou ďalšou posilňujúcou dávkou sa znížila. Len približne 14 % ľudí v krajinách Európskej únie dostalo druhú dávku. „Faktor strachu je preč“ a táto situácia významne ovplyvňuje aj plánovanie ďalšieho preventívneho očkovania. Miera zaočkovanosti klesala s každou ďalšou ponukou posilňovacej dávky. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité definovať rizikové faktory, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri vzniku závažného priebehu a závažných následkov COVID-19.

Na posilnenie imunity pred očakávaným prudkým nárastom infekcií počas zimy sa krajiny severnej pologule pripravujú spustením ďalšej očkovacej kampane. Výrobcovia vakcín pripravujú aktualizovanú „monovalentnú“ vakcínu zameranú na jeden podvariant Omicronu - XBB.1.5. Očakáva sa, že tento subvariant bude viac podobný kmeňu, ktorý bude cirkulovať, keď sa očkovanie zavedie, ako kmeňom, na ktoré bola zameraná minuloročná bivalentná vakcína.

Na jeseň 2023 sa očakáva sezónna dávka COVID-19, aby sa pred nástupom zimnej sezóny so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení vyriešila slabnúca ochrana proti závažnému COVID-19. To poskytne zvýšenie ochrany pred ťažkými formami COV ID-19 a zníži tlak na systém zdravotnej starostlivosti v čase vysokého dopytu.

Zvýšenie ochrany pred závažným ochorením COVID-19 po podaní posilňovacej dávky je najvýhodnejšie pre ľudí s vyšším rizikom závažného ochorenia, t.j. starších dospelých a ľudí s relevantnými zdravotnými rizikovými faktormi (17,18). Štúdie uskutočnené počas pandémie, vrátane epidémie spôsobenej variantom Omicron, identifikovali vyššie riziko hospitalizácie medzi staršími dospelými a dospelými s imunosupresiou alebo inými chronickými zdravotnými problémami v porovnaní s mladšími alebo zdravými dospelými (19, 20).

Na vzniku závažných následkov COVID-19 sa podieľajú viaceré rizikové faktory:

 • vek -  najsilnejší rizikový faktor,
 • chronické závažné ochorenie (pacienti s jedným alebo viacerými určitými základnými zdravotnými problémami),
 • nezaočkovanosť alebo nedostatočná informovanosť pacientov o očkovaní proti COVID-19,
 • tehotenstvo v ktoromkoľvek štádiu,
 • klienti v zariadeniach dlhodobej starostlivosti,
 • obyvatelia zariadení sociálnej starostlivosti,
 • zamestnanci zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú aspoň jeden vyššie uvedený rizikový faktor.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  by mali pri určovaní rizika závažných následkov spojených s COVID-19 pre každého pacienta zvážiť jeho vek, prítomnosť základných zdravotných problémov a iné rizikové faktory, ako aj stav očkovania.

Ad a. Vek je najsilnejším rizikovým faktorom. Riziko infekcie SARS-CoV-2 je nezávislé od veku a pohlavia, avšak vyšší vek, mužské pohlavie a vybrané sprievodné ochorenia (najmä tie, ktoré postihujú vaskulárny endotel rôznych orgánov) boli spojené so závažným priebehom ochorenia. Viaceré sprievodné chronické zdravotné stavy prispeli k riziku infekcie aj k riziku závažného ochorenia. Riziko závažných následkov sa výrazne zvyšuje so zvyšujúcim sa vekom (21).

Ad b. Riziko závažných následkov sa zvyšuje u ľudí všetkých vekových skupín s určitými základnými zdravotnými problémami a u ľudí vo veku 50 rokov a starších, pričom riziko sa podstatne zvyšuje vo veku > 65 rokov (22).

Obezita (index telesnej hmotnosti (BMI) ≥ 40 kg/m2) je ďalším dobre známym rizikovým faktorom závažných následkov COVID-19 (23 – 27).

Pacienti s imunosupresiou v dôsledku ochorenia alebo liečby sú vystavení väčšiemu riziku s potenciálne zníženou VE (28).

Niektoré základné zdravotné stavy sú spojené so zvýšeným rizikom závažného ochorenia. Komorbidity odrážajúce poškodenie koncových orgánov (ako je srdcové zlyhanie a chronické ochorenie obličiek) sú spojené s vyšším rizikom závažného ochorenia v porovnaní s ich predispozičnými stavmi (ako je hypertenzia a cukrovka). Imunosupresívna liečba, ako sú glukokortikoidy a chemoterapia, je tiež spojená s významne zvýšeným rizikom dokonca aj u tých, ktorí boli očkovaní pred začatím týchto terapií (28).

Ad d. Tehotné ženy v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva sú tiež vystavené väčšiemu riziku COVID-19 a očkovanie sa v novších systematických prehľadoch a metaanalýzach preukázalo ako bezpečné v tehotenstve a chráni dieťa (29 - 32).

Ad e, f, g. Zvýšenému riziku sú vystavení aj obyvatelia zariadení dlhodobej a zariadení sociálnej starostlivosti (33). Súčasne zdravotnícki a sociálni pracovníci, ktorí pracujú v týchto zariadeniach, sú vystavení vyššiemu riziku COVID-19 a následkom vzhľadom na veľmi úzky kontakt s chorými v týchto kolektívoch. Na druhej strane predstavujú možný prameň nákazy pre obyvateľov zariadení. Preventívne očkovanie zamestnancov proti COVID-19 chráni nielen ich pred nákazou, ale súčasne aj obmedzuje šírenie nákazy na obyvateľov zariadení a je považované za účinné preventívne opatrenie.  

Skupiny s VYSOKOU PRIORITOU očkovania

Patria sem osoby so zvýšeným rizikom úmrtia alebo ťažkými formami ochorenia:

Skupiny s najvyšším rizikom úmrtia na COVID-19

 1. Starší dospelí
  • každá osoba vo veku 60 rokov a viac (podobne ako očkovanie proti sezónnej chrípke),
  • každá osoba žijúca v zariadeniach dlhodobej starostlivosti a zariadeniach sociálnej starostlivosti (podobne ako očkovanie proti sezónnej chrípke),
  • každá osoba  s indexom telesnej hmotnosti (BMI) 40 kg/m2 (podobne ako pri očkovaní proti chrípke).
 2. Mladší dospelí s významnými komorbiditami alebo ťažkou obezitou
  • každá osoba  s indexom telesnej hmotnosti (BMI) 40 kg/m2 (podobne ako pri očkovaní proti chrípke),
  • každý pacient vo veku 18 rokov alebo starší s aspoň jednou komorbiditou (základné chronické ochorenie), aj keď je stabilizovaný (ako pri chrípke):
   • pľúcneho pôvodu (bronchiektázie, CHOCHP, intersticiálna choroba pľúc, pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, tuberkulóza, atď., vrátane ťažkej astmy a cystickej fibrózy,
   • pečeňového pôvodu (cirhóza, nealkoholická steatóza, alkoholické ochorenie pečene, autoimunitná hepatitída, atď.,
   • obličkového pôvodu (dialýza),
   • metabolického pôvodu vrátane diabetu 1. a 2. typu,
   • srdcového pôvodu (zlyhanie srdca, ochorenie koronárnych artérií, kardiomyopatie, cerebrovaskulárne ochorenie, hypertenzia so srdcovými komplikáciami,
   • neurologického pôvodu, ťažké duševné stavy a ťažké mentálne postihnutie (demencia), ťažká depresia, schizofrénia,
   • niektoré zriedkavé ochorenia (vrátane Downovho syndrómu) s pridruženými komorbiditami alebo poruchou imunity.
 3. Podskupiny starších dospelých:
  • najstarší dospelí 80+,
  • starší dospelí 60+ s viacerými významnými komorbiditami.

Skupiny s osobitným zreteľom na očkovanie

 1. Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 6 mesiacov so stredne závažnými a závažnými  primárnymi a sekundárnymi poruchami imunity:
  • každý pacient vo veku 18 rokov a starší s imunosupresiou v dôsledku ochorenia alebo liečby (podobne ako pri očkovaní proti sezónnej chrípke):
   • s transplantovaným orgánom alebo kmeňovými bunkami (vrátane obdobia pred transplantáciou),
   • s imunomodulačnou liečbou,
   • s liečbou rakoviny (alebo po liečbe v poslednom období),
   • s primárnou imunitnou nedostatočnosťou (vrátane pacientov s Downovým syndrómom),
   • s hemodialýzou,
   • s HIV infekciou a nízkym počtom CD4 (< 200/mm3),
  • u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa má klásť osobitný dôraz na pacientov:
   • imunokompromitovaných
    • na imunosupresívnej liečbe pri transplantácii alebo autoimunitnom ochorení, onkohematologické ochorenie,
    • niektoré primárne imunodeficiencie (PID):
     • imunodysregulačné a autoinflamačné syndrómy, ťažké a stredne ťažké kombinované imunodeficiencie, hereditárny angioedém.

Špecifická situácia jednotlivých pacientov a zodpovedajúce riziko infekcie sa môžu v priebehu liečby meniť. Jednotliví pacienti sa môžu pohybovať medzi rizikovými skupinami v závislosti od situácie klinickej liečby (napr. indukčná vs. konsolidačná liečba, recidíva leukémie, príprava a vykonanie transplantácie kmeňových buniek po konvenčnej liečbe). To znamená, že môže byť potrebné, aby lekári zmenili hodnotenie rizika vo svojej analýze rizika a odporučili očkovanie. Tento koncept alokácie navrhnutý KRINKO (2022) sa nesmie zamieňať s inými skóre klinického rizika alebo štádiami ochorenia, ale môže pomôcť kategorizovať riziko infekcie a potrebu očkovania proti COVID-19 (34).

 1. Tehotné ženy:
  • všetky tehotné ženy v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva (podobne ako očkovanie proti sezónnej chrípke)
 2. Zdravotnícki a sociálni pracovníci v prvej línii:
  • pracujúci v sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti
  • v priamom kontakt s pacientom,
  • v zariadeniach dlhodobej starostlivosti.
 3. Všetky osoby žijúce v tej istej domácnosti s osobami so zvýšeným rizikom úmrtia alebo ťažkými formami ochorenia zaradené do skupiny s vysokou prioritou očkovania.

Skupiny so STREDNOU PRIORITOU očkovania pre zníženie rizika

 1. Zdraví mladší dospelí,
 2. deti a dospievajúci vo veku 6 mesiacov až 17 rokov so závažnou obezitou alebo komorbiditami, ktoré ich vystavujú vyššiemu riziku závažného priebehu COVID-19,
 3. všetky osoby žijúce v tej istej domácnosti s deťmi a dospievajúcimi vo veku 6 mesiacov až 17 rokov so závažnou obezitou alebo komorbiditami, ktoré sú zaradené do skupiny so strednou prioritou očkovania.

Skupiny s NÍZKOU PRIORITOU očkovania

 1. Zdravé deti a adolescenti vo veku 6 mesiacov až 17 rokov veku

OSOBITNÁ POZORNOSŤ by sa mala venovať ľuďom mladším ako 60 rokov (a najmä po 50 rokoch) ktorí:
–    (35,36,37), majú nízku fyzickú aktivitu (38) alebo nadmerne pijú alkohol (39).

Zdroje:

 1. WHO SAGE ROADMAP FOR PRIORITIZING USE OF COVID-19 VACCINES. Last update 21 January 2022. Available at: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351138/WHO-2019-nCoV-Vaccines-SAGE-Prioritization-2022.1-eng.pdf
 2. ECDC. Interim public health considerations for COVID-19 vaccination roll-out during 2023. Guidance. 5 Apr 2023. Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023  
 3. Country overview report: week 31 2023 Produced on 11 August 2023. Available at: https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/vaccination.html 
 4. ECDC. COVID-19 Vaccine Tracker. Avwailable at: https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#age-group-tab 
 5. WHO. COVID-19 Weekly Epidemiological Update Edition 153 published 27 July 2023. Available at: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---27-july-2023
 6. COVID-19: WHO European Region Operational Update - Epi Weeks 31–32 (27 July–9 August): Available at: https://cdn.who.int/media/docs/librariesprovider2/euro-health-topics/coronavirus-(covid-19)/covid-19--who-european-region-operational-update---epi-weeks-31-32-(27-july-9-august).pdf?sfvrsn=e2d2177d_1&download=true 
 7. COVID-19 transmission in the EU/EEA, SARS-Cov-2 variants and public health considerations for Autumn 2023. Epidemiological update, 7 Sep 2023. Avialable at: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-covid-19-transmission-eueea-sars-cov-2-variants-and-public 
 8. Anderson NW et al. Comparative effectiveness of the bivalent BA.4-5 and BA.1 mRNA-booster vaccines in the Nordic countries. medRxiv preprint: https://doi.org/10.1101/2023.01.19.23284764;     this version posted January 19, 2023. Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.01.19.23284764v1.full.pdf 
 9. Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition (TAG-COVAC). World Health Organization. Geneva. (Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition (who.int)), accessed 30 March 2023).
 10. WHO Statement on the antigen composition of COVID-19 vaccines, 18 May 2023. Available at: https://www.who.int/news/item/18-05-2023-statement-on-the-antigen-composition-of-covid-19-vaccines
 11. Annex: Statement on the antigen composition of COVID-19 vaccines. Available at: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/tag-co-vac-annex-may-2023_final_18052023.pdf?sfvrsn=59fee9ec_2https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/tag-co-vac-annex-may-2023_final_18052023.pdf?sfvrsn=59fee9ec_2 
 12. ECDC-EMA statement on updating COVID-19 vaccines composition for new SARS-CoV-2 virus variants. 6 June 2023. EMA/257222/2023. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ecdc-ema-statement-updating-covid-19-vaccines-composition-new-sars-cov-2-virus-variants_en.pdf 
 13. European Medicines Agency (EMA). Comirnaty: EMA recommends approval of adapted COVID-19 vaccine targeting Omicron XBB.1.5. Amsterdam: EMA; 2023. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-ema-recommends-approval-adapted-covid-19-vaccine-targeting-omicron-xbb15
 14. 14  European Commission (EC). COVID-19: Commission authorises adapted COVID-19 vaccine for Member States' autumn vaccination campaig. Brussels: EC; 2023. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4301 
 15. WHO SAGE roadmap on uses of COVID-19 vaccines in the context of Omicron and substantial population immunity. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/366671/WHO-2019-nCoV-Vaccines-SAGE-Prioritization-2023.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 16. Nina Cosdon: COVID-19 Vaccines Should Be Monovalent and Contain the XBB Strain, FDA Committee Recommendations. Jun 15, 2023.  Available at: https://www.contagionlive.com/view/covid-19-vaccines-should-be-monovalent-and-contain-the-xbb-strain-fda-committee-recommends
 17. UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 2: 12 January 2023 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo…
 18. Arbel R, Peretz A, Sergienko R, et al. Effectiveness of the bivalent mRNA vaccine in preventing severe COVID-19 outcomes: An observational cohort study. Available at SSRN 4314067. Published online 2023.
 19. Nafilyan V, Ward IL, Robertson C, Sheikh A, National Core Studies—Immunology Breakthrough Consortium. Evaluation of Risk Factors for Postbooster Omicron COVID-19 Deaths in England. JAMA Network Open. 2022;5(9):e2233446. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.33446
 20. Vo AD, La J, Wu JTY, et al. Factors Associated With Severe COVID-19 Among Vaccinated Adults Treated in US Veterans Affairs Hospitals. JAMA Network Open. 2022;5(10):e2240037. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.40037
 21. Meister T, Pisarev H, Kolde R, Kalda R, Suija K, et al. (2022) Clinical characteristics and risk factors for COVID-19 infection and disease severity: A nationwide observational study in Estonia. PLOS ONE 17(6): e0270192. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270192    .
 22. Romero Starke K. , Reissig D. , Petereit-Haack G. a kol: Izolovaný vplyv veku na riziko závažných následkov COVID-19: systematický prehľad s metaanalýzou BMJ Global Health 2021; 6: e006434
 23. Mahamat-Saleh Y, Fiolet T, Rebeaud ME, Mulot M, Guihur A, El Fatouhi D, Laouali N, Peiffer-Smadja N, Aune D, Severi G. Diabetes, hypertension, body mass index, smoking and COVID-19-related mortality: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ Open. 2021 Oct 25;11(10):e052777. doi: 10.1136/bmjopen-2021-052777. PMID: 34697120; PMCID: PMC8557249.
 24. Pranata R, Lim MA, Huang I, Yonas E, Henrina J, Vania R, Lukito AA, Nasution SA, Alwi I, Siswanto BB. Visceral adiposity, subcutaneous adiposity, and severe coronavirus disease-2019 (COVID-19): Systematic review and meta-analysis. Clin Nutr ESPEN. 2021 Jun;43:163-168. doi: 10.1016/j.clnesp.2021.04.001. Epub 2021 Apr 9. PMID: 34024509; PMCID: PMC8032475.
 25. Ho JSY, Fernando DI, Chan MY, Sia CH. Obesity in COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Acad Med Singap. 2020 Dec;49(12):996-1008. doi: 10.47102/annals-acadmedsg.2020299. PMID: 33463658.
 26. Yang J, Hu J, Zhu C. Obesity aggravates COVID-19: A systematic review and meta-analysis. J Med Virol. 2021 Jan;93(1):257-261. doi: 10.1002/jmv.26237. Epub 2020 Oct 5. PMID: 32603481; PMCID: PMC7361606.
 27. Földi M, Farkas N, Kiss S, Zádori N, Váncsa S, Szakó L, Dembrovszky F, Solymár M, Bartalis E, Szakács Z, Hartmann P, Pár G, Erőss B, Molnár Z, Hegyi P, Szentesi A; KETLAK Study Group. Obesity is a risk factor for developing critical condition in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2020 Oct;21(10):e13095. doi: 10.1111/obr.13095. Epub 2020 Jul 19. PMID: 32686331; PMCID: PMC7404429.
 28. 30   Tan TT, Ng HJ, Young B, Khan BA, Shetty V, Azmi N, Clissold S. Effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 and the need for alternative preventative approaches in immunocompromised individuals: a narrative review of systematic reviews. Expert Rev Vaccines. 2023 Jan-Dec;22(1):341-365. doi: 10.1080/14760584.2023.2191716. PMID: 36920116.
 29. 31     Askary E, Moradi Alamdarloo S, Keshtvarz Hesam Abadi A. Safety of COVID-19 vaccination in pregnant women and their neonatal outcome: a narrative Review. J Matern Fetal Neonatal Med. 2023 Dec;36(1):2183750. doi: 10.1080/14767058.2023.2183750. PMID: 36906793.
 30. 32     Ding C, Liu Y, Pang W, Zhang D, Wang K, Chen Y. Associations of COVID-19 vaccination during pregnancy with adverse neonatal and maternal outcomes: A systematic review and meta-analysis. Front Public Health. 2023 Jan 30;11:1044031. doi: 10.3389/fpubh.2023.1044031. PMID: 36794075; PMCID: PMC9922836.
 31. 33       Nicolaidou V, Georgiou R, Christofidou M, Felekkis K, Pieri M, Papaneophytou C. Detection of SARS-CoV-2-Specific Antibodies in Human Breast Milk and Their Neutralizing Capacity after COVID-19 Vaccination: A Systematic Review. Int J Mol Sci. 2023 Feb 3;24(3):2957. doi: 10.3390/ijms24032957. PMID: 36769279; PMCID: PMC9917673.
 32. 34     Wu S, Wang L, Dong J, Bao Y, Liu X, Li Y, Liu X, Xie H, Ying H. The dose- and time-dependent effectiveness and safety associated with COVID-19 vaccination during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2023 Mar;128:335-346. doi: 10.1016/j.ijid.2023.01.018. Epub 2023 Jan 25. PMID: 36707044; PMCID: PMC9873368.
 33. D’ascanio, M., Innammorato, M., Pasquariello, L. et al. Age is not the only risk factor in COVID-19: the role of comorbidities and of long staying in residential care homes. BMC Geriatr 21, 63 (2021). https://doi.org/10.1186/s12877-021-02013-3
 34. Infection prevention requirements for the medical care of immunosuppressed patients: recommendations of the Commission for Hospital Hygiene and Infection Prevention (KRINKO) at the Robert Koch Institute. Guideline. GMS Hygiene and Infection Control 2022, Vol. 17, ISSN 2196-5226. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9174886/pdf/HIC-17-07.pdf
 35. Reddy RK, Charles WN, Sklavounos A, Dutt A, Seed PT, Khajuria A. The effect of smoking on COVID-19 severity: A systematic review and meta-analysis. J Med Virol. 2021 Feb;93(2):1045-1056. doi: 10.1002/jmv.26389. Epub 2020 Aug 13. PMID: 32749705; PMCID: PMC7436545.
 36. Sanchez-Ramirez DC, Mackey D. Underlying respiratory diseases, specifically COPD, and smoking are associated with severe COVID-19 outcomes: A systematic review and meta-analysis. Respir Med. 2020 Sep;171:106096. doi: 10.1016/j.rmed.2020.106096. Epub 2020 Jul 30. PMID: 32763754; PMCID: PMC7391124.
 37. Patanavanich R, Glantz SA. Smoking Is Associated With COVID-19 Progression: A Meta-analysis. Nicotine Tob Res. 2020 Aug 24;22(9):1653-1656. doi: 10.1093/ntr/ntaa082. PMID: 32399563; PMCID: PMC7239135.
 38. Hill et al.: Brief Summary of Findings on the Association Between Physical Inactivity and Severe COVID-19 Outcomes. 2021. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Brief-Summary-of-Findings-on-the-Association-Between-Physical-Inactivity-and-Severe-COVID-19-Outcomes.pdf
 39. Pavarin RM, Fabbri C, De Ronchi D. COVID-19 hospitalization rates in individuals with substance or alcohol use disorders. Psychiatry Res. 2022 May;311:114521. doi: 10.1016/j.psychres.2022.114521. Epub 2022 Mar 20. PMID: 35338951; PMCID: PMC8934434.

Stratégia očkovania proti COVID-19 na jeseň 2023 – prehľad

 1. Stratégia očkovania proti COVID-19 pripravovaná na jeseň 2023. Začiatok kampane stanovuje hlavný hygienik SR.
   
 2. Cieľom odporúčaného očkovania na rok 2023 je predchádzať hospitalizáciám pre COVID-19, závažným ochoreniam a úmrtiam a znížiť zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti. V tomto štádiu pandémie má väčšina populácie vysokú úroveň ochrany v dôsledku očkovania, prekonanej infekcie alebo hybridnej imunity, t. j. imunity vyplývajúcej z kombinácie očkovania a infekcie.
   
 3. Sezónnosť očkovania proti COVID-19 - klinické štúdie a vedecké práce poukazujú na to, že najlepší čas na aplikáciu vakcíny proti COVID-19 je tesne pred nárastom ochorenia.  Očakávame, že blížiaca sa jesenná sezóna vysokého výskytu akútnych respiračných ochorení nám ukáže, či COVID-19 bude mať typický sezónny výskyt.
   
 4. Očkovacie látky – Výbor pre humánne lieky (CHMP) EMA odporučil 30.  augusta 2023 povoliť upravenú vakcínu Comirnaty zameranú na podvariant Omicron XBB.1.5 (13). Podľa odporúčania na autorizáciu by dospelí a deti vo veku od piatich rokov, ktorí potrebujú očkovanie, mali dostať jednu dávku bez ohľadu na ich očkovanie proti COVID-19. Deti vo veku od šiestich mesiacov do štyroch rokov veku, ktoré potrebujú očkovanie, môžu dostať jednu alebo tri dávky v závislosti od toho, či absolvovali základnú očkovaciu schému alebo mali COVID-19. Európska komisia schválila vakcínu Comirnaty XBB.1.5 prispôsobenú COVID-19 1. septembra 2023 (14).
   
 5. Očkovanie proti COVID-19:
  ​​​​​​
  OČKOVANIE:
  • V rámci „Stratégia očkovania proti COVID-19 na obdobie jeseň 2023“ sa už neodporúča primárne očkovanie proti COVID-19 v populácii. Aplikuje sa 1 dávka sezónnej vakcíny i.m. nezávisle od stavu predchádzajúceho očkovania proti COVID-19.
  • Nevyhnutné je očkovať SKUPINY S VYSOKOU PRIORITOU OČKOVANIA (uvedené v bode 7.)
  • Dôležité  je, aby každý, kto o to požiada, mohol byť zaočkovaný a využiť plnú úhradu očkovania proti COVID-19 (odporúčania WHO, ECDC).
    
 6. Rizikové faktory
  ​​​​​​​

  ​​​​​​​Na vzniku závažných následkov COVID-19 sa podieľajú viaceré rizikové faktory:
  • VEK -  najsilnejším rizikovým faktorom,
  • CHRONICKÉ ZÁVAŽNÉ OCHORENIA,
  • STATUS NEOČKOVANEJ (NEIMÚNNEJ) OSOBY,
  • TEHOTENSTVO v ktoromkoľvek štádiu,
  • klienti v ZARIADENIACH DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI,
  • obyvatelia ZARIADENÍ SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI,
  • PRACOVNÍCI zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
  • všetky OSOBY ŽIJÚCE V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI S OSOBAMI, ktoré majú aspoň jeden vyššie uvedený RIZIKOVÝ FAKTOR.
   Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali pri určovaní rizika závažných následkov spojených s COVID-19 pre každého pacienta zvážiť jeho vek, prítomnosť základných zdravotných problémov a iné rizikové faktory, ako aj stav očkovania.
    
 7. Rizikové skupiny pre očkovanie
  ​​​​​​​
  1. SKUPINY S VYSOKOU PRIORITOU OČKOVANIA
   ​​​​​​​Patria sem osoby so zvýšeným rizikom úmrtia alebo ťažkými formami ochorenia COVID-19:
   1. Skupiny s najvyšším rizikom úmrtia na COVID-19
    1. Starší dospelí 60+ (odporúčanie ECDC),
    2. mladší dospelí s významnými komorbiditami alebo ťažkou obezitou,
    3. podskupiny starších dospelých:
     1. najstarší dospelí 80+,
     2. starší dospelí 60+ s viacerými významnými komorbiditami.
      ​​​​​​​
   2. Skupiny s osobitným zreteľom na očkovanie
    1. Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 6 mesiacov so stredne závažnými a závažnými  primárnymi a sekundárnymi poruchami imunity,
    2. tehotné ženy:
     • všetky tehotné ženy v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva (podobne ako očkovanie proti sezónnej chrípke),
    3. zdravotnícki a sociálni pracovníci v prvej línii
     • –    pracujúci v sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti:
      • o     v priamom kontakte s pacientom,
      • o     v zariadeniach dlhodobej starostlivosti,
    4. iv.    všetky osoby žijúce v tej istej domácnosti s osobami so zvýšeným rizikom úmrtia alebo ťažkými formami ochorenia COVID-19.
      
  2. SKUPINY SO STREDNOU PRIORITOU OČKOVANIA
   1. Zdraví mladší dospelí ako 50+ bez závažných komorbidít,
   2. deti a dospievajúci vo veku 6 mesiacov až 17 rokov so závažnou obezitou alebo komorbiditami, ktoré ich vystavujú vyššiemu riziku závažného priebehu COVID-19,
   3. Všetky osoby žijúce v tej istej domácnosti s deťmi a dospievajúcimi vo veku 6 mesiacov až 17 rokov so závažnou obezitou alebo komorbiditami, ktoré sú zaradené do skupiny so strednou prioritou očkovania.
     
  3. SKUPINY S NÍZKOU PRIORITOU OČKOVANIA
   • Zdravé deti a adolescenti vo veku 6 mesiacov až 17 rokov veku.
     
  4. OSOBITNÁ POZORNOSŤ by sa mala venovať ľuďom mladším ako 60 rokov (a najmä nad 50 rokov, ktorí:
   • fajčia, majú nízku fyzickú aktivitu, nadmerne pijú alkohol.

Patria sem osoby so zvýšeným rizikom úmrtia alebo ťažkými formami ochorenia:

 1. Skupiny s najvyšším rizikom úmrtia na COVID-19
Očkovanie monovalentnou vakcínou
na báze XBB.1.5
1.1 Starší dospelí
 • každá osoba vo veku 60 rokov a viac (podobne ako očkovanie proti sezónnej chrípke)
 • každá osoba žijúca v zariadeniach dlhodobej starostlivosti a zariadeniach sociálnej starostlivosti (podobne ako očkovanie proti sezónnej chrípke)
 • každá osoba  s indexom telesnej hmotnosti (BMI) 40 kg/m2 (podobne ako pri očkovaní proti chrípke)
1 dávka

 

(nad 80+ zvážiť 2. dávku s odstupom 4 mesiace)

1.2 Mladší dospelí s významnými komorbiditami alebo ťažkou obezitou
 • každá osoba  s indexom telesnej hmotnosti (BMI) 40 kg/m2 (podobne ako pri očkovaní proti chrípke)
 • každý pacient vo veku 18 rokov alebo starší s aspoň jednou komorbiditou (základné chronické ochorenie), aj keď je stabilizovaný (ako pri chrípke):
  • pľúcneho pôvodu (bronchiektázie, CHOCHP, intersticiálna choroba pľúc, pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, tuberkulóza, atď., vrátane ťažkej astmy a cystickej fibrózy,
  • pečeňového pôvodu (cirhóza, nealkoholická steatóza, alkoholické ochorenie pečene, autoimunitná hepatitída, atď.
  • obličkového pôvodu (dialýza)
  • metabolického pôvodu vrátane diabetu 1. a 2. typu
  • srdcového pôvodu (zlyhanie srdca, ochorenie koronárnych artérií, kardiomyopatie, cerebrovaskulárne ochorenie, hypertenzia so srdcovými  komplikáciami
  • neurologického pôvodu, ťažké duševné stavy a ťažké mentálne postihnutie (demencia), ťažká depresia, schizofrénia,
  • niektoré zriedkavé ochorenia (vrátane Downovho syndrómu) s pridruženými komorbiditami alebo s poruchou imunity
1 dávka
(podľa závažnosti stavu posúdiť aj možnosť 2. dávky s odstupom 2 mesiace)
1.3  Podskupiny starších dospelých:
  • najstarší dospelí 80+
  • starší dospelí 60 + s viacerými významnými komorbiditami
2 dávky s odstupom 4 mesiace
 1. Skupiny s osobitným zreteľom na očkovanie
 
2.1 Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 6 mesiacov so stredne závažnými a závažnými  primárnymi a sekundárnymi poruchami imunity  
 • každý pacient vo veku 18 rokov a starší s imunosupresiou v dôsledku ochorenia alebo liečby (podobne ako pri očkovaní proti sezónnej chrípke):
  • s transplantovaným orgánom alebo kmeňovými bunkami (vrátane obdobia predtransplantácie),
  • s imunomodulačnou liečbou,
  • s liečbou rakoviny (alebo po liečbe v poslednom období),
  • s primárnou imunitnou nedostatočnosťou (vrátane pacientov s Downovým syndrómom),
  • s hemodialýzou
  • s HIV infekciou a nízkym počtom CD4 (< 200/mm3),
2 dávky s odstupom 2 mesiace
 • u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa má klásť osobitný dôraz na pacientov:
  •  imunokompromitovaných
  • na imunosupresívnej liečbe pri transplantácii alebo autoimunitnom ochorení, onkohematologické ochorenie,
  • niektoré primárne imunodeficiencie (PID):
   • imunodysregulačné a autoinflamačné syndrómy, ťažké a stredne ťažké kombinované imunodeficiencie, hereditárny angioedém.
1 dávka
(podľa závažnosti stavu posúdiť aj možnosť 2. dávky s odstupom 2 mesiace)
1 dávka alebo 3 dávky
(deti od 6 mesiacov do 4 rokov v závislosti od toho, či absolvovali základnú očkovaciu schému alebo prekonali COVID-19 (13, 14)
2.2 Tehotné ženy
 • všetky tehotné ženy v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva (podobne ako očkovanie proti sezónnej chrípke)
1 dávka
2.3 Zdravotnícki a sociálni pracovníci v prvej línii
 • pracujúci v sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti
  •  v priamom kontakte s pacientom
  •  v zariadeniach dlhodobej starostlivosti
1 dávka
2.4 Všetky osoby žijúce v tej istej domácnosti s osobami so zvýšeným rizikom úmrtia alebo ťažkými formami ochorenia zaradené do skupiny s vysokou prioritou očkovania. 1 dávka

Skupiny so STREDNOU PRIORITOU očkovania

 1. Zdraví mladší dospelí (1 dávka)
 2. Deti a dospievajúci vo veku 6 mesiacov až 17 rokov so závažnou obezitou alebo komorbiditami, ktoré ich vystavujú vyššiemu riziku závažného priebehu COVID-19 (viď tabuľka)
 3. Všetky osoby žijúce v tej istej domácnosti s deťmi a dospievajúcimi vo veku 6 mesiacov až 17 rokov so závažnou obezitou alebo komorbiditami, ktoré sú zaradené do skupiny so strednou prioritou očkovania.

Skupiny s NÍZKOU PRIORITOU očkovania

 1. Zdravé deti a adolescenti vo veku 6 mesiacov až 17 rokov veku (od 6 rokov 1 dávka, od 6M do 5R – základná schéma)

OSOBITNÁ POZORNOSŤ by sa mala venovať ľuďom mladším ako 60 rokov (a najmä nad 50 rokov):
–    ktorí fajčia (32,33,34), majú nízku fyzickú aktivitu (35), nadmerne pijú alkohol (36).

Špecifická situácia jednotlivých pacientov a zodpovedajúce riziko infekcie sa môžu v priebehu liečby meniť. Jednotliví pacienti sa môžu pohybovať medzi rizikovými skupinami v závislosti od situácie klinickej liečby (napr. indukčná vs. konsolidačná liečba, recidíva leukémie, príprava a vykonanie transplantácie kmeňových buniek po konvenčnej liečbe). To znamená, že môže byť potrebné, aby lekári zmenili hodnotenie rizika vo svojej analýze rizika a odporučili očkovanie. Tento koncept alokácie navrhnutý KRINKO (2022) sa nesmie zamieňať s inými skóre klinického rizika alebo štádiami ochorenia, ale môže pomôcť kategorizovať riziko infekcie a potrebu očkovania proti COVID-19 (31).

Výbor pre humánne lieky (CHMP) EMA odporučil 30.  augusta 2023 povoliť upravenú vakcínu Comirnaty zameranú na podvariant Omicron XBB.1.5 (13). Podľa odporúčania na autorizáciu by dospelí a deti vo veku od piatich rokov, ktorí potrebujú očkovanie, mali dostať jednu dávku bez ohľadu na ich očkovanie proti COVID-19. Deti vo veku od šiestich mesiacov do štyroch rokov, ktoré potrebujú očkovanie, môžu dostať jednu alebo tri dávky v závislosti od toho, či absolvovali základnú očkovaciu schému alebo mali COVID-19. Európska komisia schválila vakcínu Comirnaty XBB.1.5 prispôsobenú COVID-19 1. septembra 2023 (14).

Miesta určené na očkovanie proti COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejní na svojej webovej stránke komplexnú sieť miest určených na očkovanie, ktoré budú zabezpečené cez poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) v jednotlivých regiónoch. Záujemcovia o očkovanie sa môžu registrovať naďalej na konkrétne miesto a termín cez linku Koronavírus | Požiadať o vyšetrenie (nczisk.sk).