Stánkový a ambulantný predaj potravín, pokrmov alebo nápojov

Stánkový predaj je predaj zo stánku s trvalým stanovišťom s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou.

Ambulantný predaj je

  • predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom
  • predaj na prenosných predajných zariadeniach
  • predaj v pojazdnej predajni
  • sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou

Ambulantný predaj je možné vykonávať na trhovom mieste, ktoré zriaďuje obec.

V obci sa z potravín môžu ambulantne predávať

Ambulantný predaj potravín pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný.

Stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín sa môže vykonávať v stánkoch na krátkodobý predaj na jednorazových podujatiach, ako sú letné slávnosti, jarmoky, telovýchovné akcie a stretnutia mládeže, z iných zariadení na ambulantný predaj, napríklad z roznáškových košov, podnosov, zo stolov, z motorových vozidiel vyhovujúcich tomuto účelu a z predajných automatov (§ 14 výnosu č. 28167/2007-OL (pdf, 124 kB)).

Dozor nad stánkovým a ambulantným predajom potravín vykonávajú orgány úradnej kontroly potravín.

Povinnosť podať návrh podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. na posúdenie priestorov prevádzok a na vydanie rozhodnutia miestne príslušným RÚVZ platí v prípade predaja potravín zo stánku alebo z ambulantného zariadenia, kde je takto schválenú prevádzkareň potrebné následne zaregistrovať podľa § 6 ods. 1 zákona 152/1995 Z. z. na miestne príslušnej RVPS SR, ktorá vykonáva úradnú kontrolu potravín.

V prípade stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom pokrmov a nápojov, na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach platí pre FO–podnikateľa a PO povinnosť písomne oznámiť prevádzkareň miestne príslušnému RÚVZ. Na tieto druhy prevádzkarní sa povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. nevzťahuje. Nie je potrebné žiadať miestne príslušný RÚVZ o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

V prípade stánkového a ambulantného predaja je potrebné splniť požiadavky nariadenia č. 852/2004 o hygiene potravín (najmä príloha II, kapitola III) a § 14 až 18 výnosu MP SR a MZ SR č. 28167/2007-OL.

Bližšie informácie sú dostupné na každom miestne príslušnom RÚVZ.