Sprístupnenie kozmetických výrobkov na trhu, distribútor

Sprístupnenie na trhu – je každá dodávka KV určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh EÚ v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatná alebo bezodplatná

Distribútor - každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje kozmetický výrobok na trhu.

Povinnosti distribútorov - čl. 6 nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (ďalej len „nariadenie“)

Ak akákoľvek požiadavka na výrobok nie je splnená a výrobok nie je v súlade s právnymi predpismi, úrady verejného zdravotníctva požiadajú distribútora, aby prijal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu výrobku podľa čl. 26.

Požiadavky pre sprístupnenie kozmetických výrobkov na trhu:

Bezpečnosť výrobku

Od distribútora sa nevyžaduje, aby mal dokumentáciu k výrobku (informačná zložka a správa o bezpečnosti kozmetického výrobku). Tieto dokumenty musí mať zodpovedná osoba (výrobca, dovozca z krajín mimo EÚ). To však neplatí, ak distribútor uvedie na trh kozmetický výrobok pod svojim menom alebo ochrannou známkou (tiež ak preznačí zodpovednú osobu svojim menom a adresou) alebo výrobok, ktorý je už uvedený na trh, zmení spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami (napr. prelievanie výrobkov do iných obalov). V takomto prípade sa distribútor stáva zodpovednou osobou a platia pre neho všetky povinnosti uvedené v čl. 5 nariadenia.

Oznámenie na  CPNP podľa čl.13 nariadenia

Ak distribútor nezmení názov výrobku a sprístupní výrobok na trhu v SR pod rovnakým názvom, ako ho oznámila na CPNP zodpovedná osoba, nemusí tento výrobok opakovane oznámiť na CPNP.

Ak distribútor zmení názov výrobku, je potrebné urobiť oznámenie na CPNP podľa čl. 13 ods. 3, pričom je dôležité vybrať možnosť, že výrobok oznamuje ako „DISTRIBÚTOR“. Postup pre oznamovanie na CPNP ako distribútor nájdete v Návode na používanie CPNP (pdf, 2,7 MB) na str. 50 pdf verzie.

Názov výrobku nie je povinný údaj, názov KV nie je potrebné prekladať do slovenského jazyka.

Označenie KV upravuje čl. 19 nariadenia.

Podrobnejšie informácie k označeniu nájdete tu.

Distribútor pred sprístupnením výrobku na trh musí overiť, či sú na obale uvedené údaje:

  • zodpovedná osoba – výrobca v SR alebo dovozca so sídlom v EÚ, ktorý dováža výrobky z krajín mimo EÚ – jeho meno a adresa
  • výrobná dávka
  • zoznam zložiek - zložky na výrobku musia byť uvedené v INCI názvoch (Medzinárodné názvoslovie kozmetických zložiek) označené ako „Ingredients“, neprekladať ako „Zloženie“! Ponechať, ako uviedol výrobca, neprekryť iným označením.
  • dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) – ak nie je na výrobku uvedený, výrobok nedistribuovať

Tvrdenia

Pri vyjadreniach a tvrdeniach uvádzaných pri prezentácii KV je potrebné sa riadiť platnými právnymi predpismi platnými pre KV - nariadenie EP a Rady č. 1223/2009 a nariadenie Komisie č. 655/2013.

Schvaľovanie priestorov v SR (sklady, predajne)

Schvaľovanie priestorov, kde sa bude daná prevádzka nachádzať, je v kompetencii miestne príslušného RÚVZ. V prípade predajní alebo skladov distribútor má povinnosť postupovať podľa § 52 písm. b) ods. 1, bod 7 zákona č. 355/2007 Z.z.