Spätné prevzatie kozmetického výrobku

Podľa čl. 3 nariadenia EP a R č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (nariadenie) kozmetický výrobok (KV) sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok.

Ak sa zodpovedná osoba (ZO) alebo distribútor KV (D) domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že KV, ktorý uviedli na trh alebo sprístupnili na trhu, nespĺňa požiadavky nariadenia, majú povinnosť bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad uvedeného výrobku s požiadavkami nariadenia, alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo spätne prevziať. Ak KV predstavuje riziko pre zdravie ľudí, ZO a D majú aj ďalšie povinnosti uvedené v čl. 5 a 6.

Stiahnutie z trhu a spätné prevzatie výrobku sú definované v čl. 2 ods. 1 nariadenia.

UPOZORNENIE: v SK verzii internetovej stránky Safety Gate je uvedený nesprávny preklad spätného prevzatia výrobku, ako aj vzorové oznámenie. „Stiahnutie od používateľa“ je neexistujúcim právnym úkonom. Odporúčame použiť buď EN verziu (odt, 1.1 MB) formuláru alebo SK opravenú verziu (odt, 425 kB) formuláru.