Sklad organického odpadu (metodické usmernenie)

Toto metodické usmernenie vydávame k úlohe C. 41. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 79 z 2. februára 2022 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a ktorou ukladá ministrovi zdravotníctva vypracovať metodické usmernenie, ktorým sa umožní v prípade malých prevádzok nahradiť povinnosť skladu organického odpadu iným určeným zariadením.

Požiadavky na sklad organického odpadu upravuje § 7 vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, podľa ktorého sklad organického odpadu musí byť riešený tak, aby bol do neho prístup zvonku, aby bol krytý, vetrateľný, ľahko čistiteľný a uzatvárateľný. Sklad organického odpadu musí byť vybavený tečúcou teplou vodou s teplotou najmenej 45 °C z verejného vodovodu alebo vlastného zdroja a kanalizačnou výpusťou, musí byť chránený pred prístupom škodcov a nesmie byť zdrojom kontaminácie potravín a pokrmov, pitnej vody, zariadení a priestorov zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „ZSS“). Sklad organického odpadu možno podľa kapacity ZSS nahradiť iným vhodným zariadením na uskladnenie organického odpadu, ktoré musí byť umiestnené mimo priestorov, kde sa manipuluje s potravinami a pokrmami.“

To znamená, že v prípade menších ZSS s počtom pripravovaných jedál do 300 denne, v ktorých vzniká minimálne množstvo organického odpadu, je možné sklad organického odpadu nahradiť iným vhodným zariadením na uskladnenie organického odpadu, napr. samostatnou na to vyčlenenou chladničkou, chladiacim boxom, ktoré sú označené spôsobom, z ktorého je zreteľné, že sú určené len na skladovanie organického odpadu a sú umiestnené mimo miestností, v ktorých sa pokrmy pripravujú, alebo sú v nich skladované potraviny, z dôvodu zabránenia akejkoľvek kontaminácie potravín.

Toto metodické usmernenie je určené pre prevádzkovateľov ZSS a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.